Ulvenvegen, Nymark

Det varsles med dette om riving av hytte og garasje, og oppføring av totalt 16 rekkehus, en enebolig og 2 kjedete tomannsboliger fordelt på 6 husklynger med tilhørende carporter, forstøtningsmurer, gangveger og 2 lekeplasser.

Det søkes om dispensasjon fra byggegrense for mindre del av carport/ takterrasse for hus 5.

Det søkes om dispensasjon for mindre arealjustering mellom BKl 1 og BKl 4. Formen på lekearealet.

 

Vedlagt finner dere tegninger

3D_skisse.pdf
Fasader_Hus_1.pdf
Fasader_Hus_2.pdf
Fasader_Hus_3.pdf
Fasader_Hus_4.pdf
Fasader_Hus_5.pdf
Fasader_hus_6.pdf
LA_Utomhusplan_LA01_Utomhusplan_A0_1.pdf
Terrengsnitt.pdf

Skipanesvegen - Riving og Nybygg

27.01.2017

Eiendommen er i dag bebygd med en bolig. Tiltakshaver ønsker å rive eksisterende bolighus og bygge en ny bolig som vil bli plassert på samme sted som nåværende bolig.

Eksisterende bolig er opprinnelig bygget i 1967 og er senere påbygd i flere omganger.
Bakgrunnen for at nåværende bolig søkes revet er at bygningen er nedslitt og vil kreve både rehabilitering og oppgradering. Det tekniske anlegget er også nedslitt og delvis satt ut av drift.
En rehabilitering og oppgradering til dagens tekniske krav vil bli så kostbart at det er mer lønnsomt å rive boligen og bygge nytt. Med et nytt bygg vil en etterkomme alle de tekniske krav og løsninger lov og forskrift fastsetter til nye boliger. Spesielt vil vi peke på løsninger som gjelder universal tilgjengelighet og livsløpsstandard.

Det prosjekterte nybygget vil få samme plassering på eiendommen som nåværende bygg, men på grunn av at dette bygget har mindre grunnflate enn dagens bygg vil fotavtrykket også bli mindre og i all hovedsak ligge innenfor dagens grunnmur. Byggehøyden på det prosjekterte nybygget er tilsvarende eksisterende bygg. Ved at et nytt bygg i all hovedsak plasseres innenfor eksisterende byggegrunn og har samme byggehøyde som eksisterende bolig, vil det ikke bli noen endringer i forhold til de ytre omgivelsene knyttet til nabogrenser, vei, vann, avløp, avstand til strandsonen, biologisk mangfold, kulturminne, støy eller andre ytre miljøfaktorer som bestemmelsene til kommuneplanens setter krav om at må etterkommes.

 

Sknad_om_dispensasjon_for_nybygg_p_eiendommen_Gnr_104_bnr._58_Skipanesvegen_264_.pdf

Situasjonskart_over_eksisterende_forhold.pdf 

Situasjonskart_2_over_eksisterende_og_nybygg.pdf  

Flyfoto_over_eksisterende_forhold.pdf

Utdrag_av_skisseprosjekt.pdf

Skipanesvegen_264_kulturminnedokumentasjon_hage.pdf

616843-RIA-RAP-001_Styfaglig_utredning_Skipanesvegen_264.pdf

Eidsvåg skole - ny paviljongskole

09.09.2016

På vegne av Bergen kommune v/Etat for utbygging varsler vi om riving av eksisterende SFO-bygning, og oppføring av ny paviljongskole, på SFO-tomten ved Eidsvåg skole.

Paviljongskolen skal oppføres av prefabrikkerte moduler, og er dimensjonert for 350 elever ifra 1.-7. skoletrinn. Det forutsettes at paviljongskolen skal være i drift januar 2018.

Form og struktur:

Skolebyggets form og plassering er valgt på bakgrunn av tomtens utforming, hensyn til naboer og overvannsproblematikk. Det ønskes å ta vare på furuhaugen i nordøstre del av tomt. Skolebygget blir trukket litt i fra furuhaugen for å gi plass til en universell og god passasje langs bygget her. Vi ønsker å legge paviljongskolen lavt i terrenget av hensyn til naboene. Men det kan til tider være en del overvann på tomten. Terrenget må av den grunn heves noe slik at overvannet ivaretas på en god måte også i ekstreme værsituasjoner. Paviljongskolen blir oppført i 1 - 2 etasjer, med teknisk rom på taket av 2.etasje. Administrasjon er plassert i et eget bygg som er knyttet til hovedbygget med svalganger. Høydemessig er byggene plassert slik at det ikke skal være til sjenanse for naboer og utsikt. Ingen naboer vil få reduserte solforhold på sine uteplasser.

Arkitektoniske grep:

Paviljongskolens skala, form og materialitet er tilpasset eksisterende bygningsmiljø.Vi har lagt vekt på å bryte opp fasadene for å tilpasse bygget til småhusbebyggelsen rundt. Det har vi gjort med innhuk og utstikkende bygningsdeler på skolebygget. Frittstående trapperom (mot furuhaugen) og administrasjonsbygg fremhever den småskalerte opplevelsen ytterligere. Fasadene blir kledd med liggende og stående trepanel, beiset i duse farger.

 Adkomst og parkering:

Skoleplassen vil bare være tilgjengelig for gående/syklende. Da skoleplassen tilrettelegges på best mulig vis for alle elevgruppene, blir det ikke mulig å parkere biler inne på skoleplassen etter skoletid.  

Gangadkomst til paviljongskolen vil skje via Granlien og/eller Kongleveien. Adkomsten fra Kongleveien benyttes som hovedadkomst til administrasjonsbygget samt til varelevering via en universell utformet gangvei. Det etableres en avfallsbod oppe ved Kongleveien som gir enkel tilkomst for henting av søppel med renovasjonsbil.

Det legges opp til å beholde eksisterende parkeringsplasser i starten av Kongleveien.

 Inngangspartier, svalganger og skoleplass:

Hvert elevtrinn vil ha egen inngang til sitt hjemmeområde. Disse inngangene ligger spredt langs begge langsidene. 

Svalganger vil fungere som skolens kommunikasjonsareal utvendig mellom elevinngangene og spesielle læringsareal i 2.etasje, samt administrasjonsbygg. Svalgangene vil også fungere som skolens uværskur. Svalgangstaket skal ha tette overflater med glasspartier over inngangene.

 Skoleplassen blir asfaltert og deles i 2 ulike høydenivåer. Den delen av skoleplassen som ligger langs Granlia, ligger et par trappetrinn høyere enn resten av skoleplassen rundt bygget. Det etableres sittebenker i naturstein, plantekasser og trapper i overgangene mellom de to nivåene. Hele skoleplassen er universelt utformet og tilgjengelig for bevegelseshemmede. Utearealet er delt opp i ulike soner. Her er det tilrettelagt for naturlek, lek for de yngste, sitteamfi, lek for de eldste, sykkelparkering, samt klatrelek.  Man finner også ulike sittegrupper spredt rundt omkring.

Vedlagt finner dere dispensasjonssøknad, basiskart med paviljongskole inntegnet, og fasadetegninger.

dispensasjonssøknad.pdf

2016_08_29__Eidsvåg_skole_Utomhus.pdf

2016_08_29_Eidsvåg__snitt_1-4_400.pdf

2016_08_Eidsvåg__skole__uteområder_5000.pdf

Basiskart.pdf

A.10.30.01_Fasader_og_3D_skisser.pdf

adkomst eksisterende situasjon.pdf

adkomst_ny situasjon.pdf

fra_veg_eksisterende.pdf

fra_veg_ny situasjon.pdf

Skolegård_eksisterende.pdf

skolegård_ny.pdf

skråfoto_eksisterende.pdf

skråfoto_ny.pdf