Voss kommune - varsel om oppstart av detaljregulering for Brynalii 102, gnr. 191, bnr. 97 mfl.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Brynalii 102, gnr. 191 bnr. 97, Voss kommune. Det vert samtidig varsla at det etter plan og bygningslova § 17-4 blir sett i gang forhandlingar om utbyggingsavtale.    

Om planarbeidet
Føremålet med planarbeidet er å regulere området til offentleg og privat tenesteyting, forretning, kontor og handel med tilhøyrande funksjonar. Planområdet omfattar og eksisterande næringseigedom i Brynamoen 11 og eksisterande einebustader i Brynamoen 13, 15 og 17. Desse eigedomane vil bli regulert i samsvar med dagens situasjon. Bakgrunnen for at planarbeidet vert starta opp er at politiet ynskjer å etablera ny politistasjon på Brynalii. Mogleg samlokalisering med andre offentlege føremål, som brannstasjon vil bli vurdert i planarbeidet. Trafikale løysingar og tryggleik for mjuke trafikantar skal vurderast i planarbeidet. Planområdet er ca 16,8 daa.

Området er i kommuneplanens arealdel sett av til bebyggelse og anlegg og er regulert til industriføremål i eldre reguleringsplan for Brynaflaten-Liahagen. Planområdet ligg ca 2,5 km frå  Voss sentrum og har to tilkomstvegar, via Liavegen og Brynalii direkte frå Rv 13.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing  §§ 6, 8 og 10. Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Tiltakshavar er Brynalii 102 AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Det vert halde ope informasjonsmøte måndag 17.12.2018 kl 18.00 i Brynalii 102. 


På heimesida: www.abo-ark.no – under Nabovarsler – Reguleringsplaner/Høringer er det tilgang til digitale kartutsnitt, utlysingsteksten, referat frå oppstartmøte og planinitiativ.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
v/ Åshild Blomdal
e-post: ashild@abo-ark.no
tlf:        56570070
mobil: 99769716

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 09.01.2019

Uttaler skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

eller
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Voss kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess
Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidd og sendt Voss kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

 

Med helsing

ABO Plan & Arkitektur AS
Åshild Blomdal

Vedlegg:
Oversiktskart
Planavgrensing
Planinitiativ
Notat fra oppstartsmøte

Image Not Found.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Hellesøy Hamn II, gnr. 9 bnr. 152, Øygarden kommune

29.11.2018

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 vert det varsla oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for gnr. 9 bnr. 152 i Øygarden kommune.

Føremålet med planarbeidet er flytting og utviding av molo, etablering av ny gjestehamn, oppføring av fritidsbustadfelt, etablering av offentlig badeplass og gangveg langs sjø. Ny molo skal leggje til rette for ei meir beskytta hamn med tilhøyrande fasilitetsbygg og tankanlegg for bensin og diesel.

Planområdet er på 55,8 daa. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til farleier, fiske, kaste- og låssetjingsområde, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone, næringsverksemd og bustad. Området ligg innanfor områdereguleringsplan for Hellesøy hamn og Hellesøy nord bustadområde.

Planprogram

Plangrense og ortofoto

Nærmiljøutvalget for Bakken krins er tiltakshavar. ABO Plan og Arkitektur AS er utførande plankonsulent.

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS v/ arealplanleggar

Arne Kristian Kolstad.

Tlf: 957 21 101

e-post: arne@abo-ark.no

 

Merknader til oppstart av planarbeid kan stilast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Kolstad

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å senda kopi av merknader og innspel til Øygarden kommune, dette vil bli ivareteke samla av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle motteke dokument, merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

Frist for merknader er sett til 17.01.2019

Ber om at ein skil mellom kva som er merknad til varsel om oppstart og merknader som er til planprogrammet.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil merknader til planprogrammet bli behandla av Øygarden kommune. Øygarden kommune fremjar revidert planprogram som ei eiga sak til vedtak.

Når planprogrammet er vedteke vil planforslaget bli utarbeida og oversendt Øygarden kommune for handsaming og leggjast ut til offentleg ettersyn.

Etter at fristen for merknader er gått ut (merknader til varsel om oppstart) vil planforslaget verta utarbeida og oversendt Øygarden kommune for handsaming. Etter 1. gangs handsaming vert planforslaget sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere anledning til å framsette merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Image Not Found.

Fv. 552 Parsell Gjerdevik-Fusa

28.07.2018

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

Fv552. PARSELL GJERDEVIK - FUSA

FUSA KOMMUNE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for fylkesveg 552 Fusavegen frå Gjerdevik til Fusa i Fusa kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette gang- og sykkelveg og utbetre eksisterande køyreveg. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til samferdselsanlegg, LNF- område, bustadområde og sentrumsformål. Planforslaget skal regulere for samferdselsformål på strekninga mellom vedtatt plan for Fv 552 Gjerdevik og eksisterande gang- og sykkelveg på Fusa.

Planområdet er totalt ca 130 daa. Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet tatt med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal til vurdering av trafikale løysingar, vegens sideareal og sikre mellombels rigg- og anleggsareal for gjennomføring av prosjektet. Det kan bli aktuelt å sanere eller legge om avkjørsler og kryss. Når planforslaget er utarbeidd vil ein redusere planområdet til å berre omfatte naudsynt areal.

Det vil i løpet av planprosessen bli innkalla til informasjonsmøte for råka grunneigarar og andre interesserte.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Fusa kommune og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 03.01.2019. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Fusa kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Fusa kommune. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli vurdert før 2. gongs handsaming i Fusa kommune.


Vedlegg:

Plangrense_1_1000_del_1.pdf

Plangrense_1_1000_del_2.pdf

Varsel om utviding av planavgrensing - detaljregulering for gnr/bnr 27/30 m.fl., Leirvik sjø

26.11.18

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om utviding av planavgrensing knytt til detaljregulering for etablering av bustadar på gbnr. 27/30 m.fl., Leirvik sjø, i Stord kommune (planid 201508). Når reguler­ings­planen vert vedteken vil den erstatte delar av gjeldande reguleringsplanar i området, Øvre Borggata Leirvik, Stord (R-065-000) i frå 1997 samt Nesjaberget (R-012-000) i frå 1984. Desse planane finn du på www.kommunekart.com.

Oppstart av plan­arbeidet har vore varsla tidlegare, i 2009 og 2015, sjå vedlagt varsling i frå 2015. Fyllingsfot i sjø fører til ei endring av planavgrensing i sjø, som gjer det naudsynt med varsling av utviding av planav­grensinga. Planområdet er om lag 13 daa, og omfattar følgande eigedomar: gnr. 27 bnr. 10, 30, 38, 54, 59, 110, 172, 186, 249 og 736. Avgrensing av plan­området er vist på ved­lagt kart.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planavgrensinga skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 17.12.2018

Vidare arbeid
Etter at fristen for merknader er gått ut, vil ABO utarbeide eit planframlegg som vil bli sendt kommunen for hand­saming. Etter 1. gangs politisk hands­aming vert planframlegget sendt på høyring og lagt ut til offen­tleg ettersyn, der det også vil vera mogleg­heit til å spele inn merknadar til plan­fram­legget.

Vedlegg:
1 Planavgrensing_221118-A3-L.pdf

2_Varsel_om_oppstart_2015.pdf

Varsel om utviding av endring av del av planID. 1201_62570000 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan.

5.11.2018

Varsel om utviding av endring av del av planID. 1201_62570000

Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi endring av i deler av reguleringsplan for Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan.

I desember 2016 ble det sendt ut varsel om oppstart av endring av deler av plan for Paradis KB4, dellfelt BB4. Endringsforslaget lå ute på høring august/september 2017. Etter høringen har forslagsstiller, etter flere runder og i dialoger med Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten, kommet frem til at offentlig vegformål i KB4 bør endres til felles veger, med bestemmelse om fortsatt åpen og offentlig rett til bruk av vegnettet i KB4.

Forslagsstiller ønsker nå å endre formål offentlig veg og gangveger fra offentlig til felles formål, med full tilgang for allmenheten. Kjørevegen utvides fra 4,5 m til 5. Ellers endres ikke utformingen på formålene, kun eierformen. Etter høring av formålsendringen av veg legges endring til revidert planforslag for BB4. Etter høring om endring i veg, skal revidert planforslag for BB4 sendes inn til 2. gangs behandling. I bestemmelsene legges det til følgende: «Allmenheten skal ha tilgang til bruk av fortau, veger og turveger i planområdet. Viktige forbindelser er Ny-Paradis - Statsminister Michelsens veg og stien ned til Dødehavet.»

Årsaken til at eierform på veg i KB4 ønskes endret er uenighet om plassering av et sentralt renovasjonspunkt, med bossug, langs en offentlig veg, og det gjelder plassering og trafikksikkerhet ved punktet. Bymiljøetaten har i sine vurderinger tatt som utgangspunktet at Bergen kommune skal eie tilstøtende veg etter utbygging. Utbyggingsprosjektet for BB4 har også ført dialog med Statens vegvesen ang. erverv av tomt til Statsminister Michelsens veg, der SVV stiller seg positiv til denne endringen. Det er sannsynligvis gunstigst for alle parter om vegene i KB4 blir felles. BIR har godkjent renovasjonsteknisk plan og løsning av forslått sentralt hentepunkt for avfall nær avkjøringen til Statsminister Michelsens veg.

Arealet som ønskes utvidet er vist på vedlegg 2 og 3 og er ca 2 daa. Arealet ligger vest for Paradis sentrum, sør for Fana gymnas, se vedlegg 1, og det som ønskes endret er regulert til offentlig vegareal i vedtatt reguleringsplan.

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Reguleringsendringen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene.

Tiltakshaver er Desyvfjell AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Hilde Moberg hos ABO Plan & Arkitektur AS:

Tlf: 97 77 22 16

e-post: hilde@abo-ark.no

Merknader til reguleringsendringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Hilde Moberg

Postboks 291

5203 Os

Eller på e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

(Skriv «Reguleringsendring Paradis, BB4» i emnefelt ved bruk av e-post)

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til onsdag 28.11.2018

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil fullt planforslag bli oversendt Bergen kommune for 2. gangs behandling.

 

Image Not Found.

Mindre reguleringsendring for Hardangerfjord/Hardangerbadet og deler av Øystesekaien – Hardangerbadet, Kvam herad

05.11.2018

Det vert varsla om mindre reguleringsendring for Hardangerfjord/Hardangerbadet og deler av Øyste­se­kaien – Hardangerbadet, Kvam herad, PlanID 123820100019b. Planendringa vert gjenn­­­omført i regi av kommunen, som ei mindre reguleringsendring etter plan- og bygnings­lova (pbl.) § 12-14. Hardangerbadet Eigedom AS og Kvammabadet KF skal no realisere Hardangerbadet, der prosjektet gjer det naud­synt med justeringar av arealføremål- og byggjegrenser i planen. Det aktuelle arealet består av eigedomane gbnr. 43/4, 44/6, 139, 310 og 714, samt delar av gbnr. 44/6 og 642.

Endringane i planen og verk­na­dane av desse er skildra i brev du finn her.
Gjeldande reguleringsplanar er å finne på http://geoinnsyn.nois.no/kvam/.

Felles situasjonsplan for Hardangerbadert og hotellet illustrerer området: Felles_situasjonsplan.pdf

I tillegg er føre­segner og plankart reviderte. Desse finn du lenker til under:

Reviderte føresegner.pdf

Revidert plankart.pdf

I samband med søknad om utfylling i sjø vart det utarbeidd ein ROS-analyse. Denne finn du her.

Moglege merknadar og synspunkt til planendringa skal sendast skriftleg til: 

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

Eller e-post: post@abo-ark.no eller haga@abo-ark.no                             

Innan høyringsfristen: 03.12.2018