Varsel om endring av detaljregulering for Hyttefelt Hedlo

15.06.2018

Varsel om endring av detaljregulering for Hyttefelt Hedlo, delar av gnr. 95 bnr. 47 og gnr. 73 bnr. 1, på Goddo i Bømlo kommune. Planendringa er gjennomført i regi av Bømlo kommune. Detalj­reg­uleringa vert gjennomført som ei mindre, forenkla, reguleringsendring etter plan- og bygnings­lova (pbl.) § 12-14.  Plan­endringa omhandlar i hovud­sak justering av tomtegrenser i planen, med påfølgande justeringar av byggegrenser og arealføremål. Dette for å sikre at reguleringsplankartet stemmer med frådelte hytte­tomter i terr­enget. Vidare er tekniske anlegg (veg og gangvegar) justerte etter godkjente byggjesøknadar og slik dei faktisk er bygd. Endringane i planen og verknadane av desse er skildra i brevet de finn under. I tillegg finn de eksisterande og reviderte føresegner, samt eksisterande og revidert plan­kart .

Høyringsbrev

Rev. plankart

Rev. føresegner

Gjeldande plankart og føresegner

Hosteland Naustområde

01.06.2018

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR:

HOSTELAND NAUSTOMRÅDE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplan for Hosteland naustområde gnr. 14 bnr. 2,3,5,6,7,8 m.fl. i Masfjorden kommune.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av del av eksisterande naustmiljø og oppføring av ca 7 nye naust innanfor området. Planarbeidet vil og ta for seg parkeringsløysing, eksisterande småbåthamn og eksisterande bygg og anlegg. Det kan og vere aktuelt å legge til rette for etablering av fellesnaust.

Område på land er i kommuneplanens arealdel sett av til byggeområde og areal i sjø er sett av til småbåthamn. Området er omfatta av plankrav og er ikkje tidelgare regulert.

Planavgrensinga følgjer i hovudsak arealformål i i sjø og naturleg avgrensa terreng på land. Planområdet er på ca 11 daa. Planarbeidet er vurdert til å ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar for planarbeidet er Masfjorden kommune.

Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

v/ Ola Klyve Dalland.

E-post: ola@abo-ark.no

Tlf: 90021198

Uttalar og innspel til utviding av planområdet kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

Tlf: 56570070

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Frist for uttale er sett til 02.07.2018.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Masfjorden kommune - dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare arbeid

Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidd vil planforslaget bli 1. gangs handsama i Masfjorden kommune og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere mogleg å kome med innspel og uttalar til det utarbeidde planforslaget før vidare politisk handsaming.

Oversiktskart.jpg

Planområde.pdf

Opsalmarka næringsområde Gnr.34 bnr.4

25.05.2018

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

GNR. 34 BNR. 4 – FUSA KOMMUNE

OPSALMARKA NÆRINGSOMRÅDE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Opsalmarka næringsområde gnr. 34 bnr. 4 i Fusa kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utvikling for del av næringsområde BN10 med tilhøyrande infrastruktur i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til framtidig næringsbygg. I reguleringsplan for Opsalmarka bustadfelt planid: 1241_199801 er arealet regulert til jord- og skogbruk.

Planområdet er totalt ca 70 daa og er lokalisert nord for Fv 552 Venjanesvegen. Arealet er i hovudsak beståande av granskog. Tilkomst er planlagt frå kommunal veg Opsalmarka. Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Line Tools AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 25.06.2018. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Fusa kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Fusa kommune. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli gjennomført før 2. gongs handsaming i Fusa kommune.

 

Oversiktskart_07.05.2018.pdf

Plangrense_07.05.2018.pdf

Planinitiativ_23.04.2018.pdf

GBNR_344_-_Opsal_-_Referat_frå_oppstartmte_03.05.20181.pdf

Øygarden kommune. Eikeilen industriområde. Gnr. 41 bnr 126, 139 m.fl. Mindre endring av reguleringsplan og føresegner

Varselet gjeld endring av reguleringskart og del av føresegner 

for Eikeilen industriområde. Område for industri (ca. 40 daa) skal

vidareførast, medan tidlegare regulert anlegg for avfall frå industri

går ut. Anleggs- og driftstransport for oppdrettsanlegget skal i hovudsak

gå over sjø via eksisterande djupvasskai. Nye undersøkingar av

naturtilhøve, kjemisk miljø og avgrensa konsekvensvurderingar på land

og i sjø ligg føre. Tiltaket er vurdert til å ikkje utløyse krav om

konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova.

 

Tiltakshaver er verksemda Salmo Terra AS. I desember 2017 har

selskapet søkt om konsesjon for landoppdrett etter lov om akvakultur

innanfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget i konsesjonssaka vert og

nytta i reguleringssaka etter plan og bygningslova.

Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

Naboar og grunneigarar vert varsla direkte med brev.

 

For meir info sjå:

www.abo-ark.no/nabovarsel/reguleringsplaner-horinger

www.salmoterra.com

www.oygarden.kommune.no

 

Merknader/uttale til oppstart av planarbeidet
kan sendast innan 1. juni til:

ABO Plan & Arkitektur AS, postboks 291, 5203 Os

e.post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Alle mottatte dokument, merknader

o.l. følger planforslaget når det vert

sendt til Øygarden kommune for

handsaming.

Utfyllande opplysningar vert og gjeve av Sjur Frimann Hjeltnes,

mobil 951 39 273, sjur@abo-ark.no 

 

Sak_Eikeielen_Utval_for_drift_og_Samfunnsutvikling_ygarden_kommune_3.5.2018.pdf

Oppdaterte_fresegner_for_Eikeilen_2018.pdf

Eikeilen_oppdatert_reguleringsplan_220318-A0_Mindre_endring.pdf

Eikeilen_Illustrasjonsplan_2018.pdf

Skildring_av_tiltaket_fr_Salmo_Terra_AS_Eikeilen__004_03_2018.pdf

Rapport_Rdgivende_biologer_2017.pdf

Miljtekniskgrunn_underskelse_COWI_2017_Eikeilen_land.pdf

Fremtidig_havniv_endringer_og_stormflo_-_Tjeldst_ygarden_kommune.pdf

Forenkla_planskildring_Eikeilen_Mindre_reguleringsendring_150318.pdf

Eksisterande_reguleringsfresegner_for_Eikeilen_1999.pdf

Eksisterande__reguleringsplan_for_Eikeilen_1998.pdf


Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av ride- og fleirbrukshall i Røyrvikåsen, Hovden i Bykle kommune

20.04.2018

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering av ride- og fleirbrukshall i Røyrvikåsen, Hovden i Bykle kommune, med PlanID: 201802. Det vart halde opp­starts­møte med Bykle kommune den 17.04.2018. Del av reguleringsplan Hovden del 2 (planID 199701) som vert omfatta av ny reguleringsplan, vert oppheva når ny regulerings­plan vert vedteken. Med heimel i pbl. § 12-10 tredje ledd, vert det her òg gjort kjent at planen kan bli detaljert nok til å nytte pbl. § 21-3 femte ledd. Planområdet er om lag 31 daa, og omfattar delar av eigedomane gbnr. 2/2 og 2/695. Sjå lenke til brev under.


Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:


ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: haga@abo-ark.no       

    

Innan høyringsfristen: 13.05.2018


Planavgrensing_190418-A3-L.pdf


Varsel_om_oppstart.pdf


Plan-_og_snitteikningar.pdf


Illustrasjonar_hall2.pdf


Fasadeteikningar.pdf
Skorpo Sørvest, byggeområde S11, gnr. 27, bnr. 459

19.3.2018

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det her varsla endring av reguleringsplan for Skorpo Sørvest, byggeområde S11, gnr. 27, bnr. 459.

Planen som ønskes endra er vist på vedlegg 2 og er ca 5,1 daa. Området ligger sørvest på Skorpo, sjå vedlegg 1.

Bakgrunnen for endringa er at vedtatt plan fører til høge overskot av massar som er vanskelege å få frakta vekk frå øya. Tiltakshavar ønskjer også å endre hyttetypen, slik at hyttene kun får eitt plan, i ein høgde som fører til ein betre massebalanse i feltet. Som følgje av dette vert vegen endra noko, mens tomtene vert tilnærma likt som i vedtatt plan.

Tiltakshavar har vært i dialog med Os kommune, sjå vedlegg 9, og administrasjonen vurderer foreløpig at saka kan handsamast som ei mindre endring, og rår til at ein følgjer forma for dette. Ein sender derfor ut komplett endringsforslag til høyring.

Søknad om mindre endring/planomtale som skal sendast til kommunen ligger som vedlegg 4, der endringane er utførleg vist. Vedlagt ligger også endringskart, føresegner og illustrasjonsplan, i tillegg til fotomontasjar for de nye hyttene.

Vedlegg 1. Oversiktskart

Vedlegg 2. Vedtatt plan som skal endres

Vedlegg 3. Vedtatte føresegner

Vedlegg 4. Planomtale

Vedlegg 5. Føresegner

Vedlegg 6. Plankart

Vedlegg 7. Illustrasjonsplan

Vedlegg 8. Hytter, plan og perspektiver

Vedlegg 9. Referat frå oppstartsmøte

Ein vedtatt reguleringsendring vil legge rammer for gjennomføring av tiltaka.

Tiltakshavar er Roger Sjømark Invest AS, org.nr. 989247611, og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærmare informasjon kan spørsmål rettes til Hilde Moberg hos ABO Plan & Arkitektur AS:

Tlf: 97 77 22 16

e-post: hilde@abo-ark.no

Merknader til reguleringsendringa kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Hilde Moberg

Postboks 291

5203 Os

Eller på e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

(Merk merknaden med «Reguleringsendring Skorpo S11»)

Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samla til kommunen saman med planforslaget. Det er ikkje nødvendig å sende kopi av merknader og innspel til Os kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for merknader er satt til fredag 13.04.2018.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli sendt til Os kommune for handsaming.

Dersom det ikkje kjem vesentlege merknader mot reguleringsendringa i forbindelse med dette varselet, vil det bli vurdert å behandle søknaden som en mindre endring av reguleringsplanen i medhald av plan- og bygningslova § 12-14.