Søfteland idrettspark, gnr/bnr 8/3 m.fl., Os kommune.

22.9.2017

I medhald av plan- og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for Søfteland idrettspark gnr/bnr 8/3 m.fl.

Om planarbeidet

Føremålet med planen er å leggje til rette for idrettsanlegg og fotballbaner. Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Viktige tema i vidare arbeid med planen vert forholdet til overordna planer som blant anna rullering av kommuneplanens arealdel, trafikksikring, grunntilhøve, avkøyring til/frå E39, born og unge og naturmangfald. Planområdet er om lag 88 daa.

Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. kriteria i forskrift om konsekvensutgreiing § 2, 3 og 4.

Etter krav frå Statens vegvesen er plangrensa trekt forholdsvis langt inn på vestsida av E39. Dette er med bakgrunn i at det er under planlegging ny gang og sykkelveg gjennom Søfteland. Plangrensa vil i løpet av planarbeidet bli justert når ein kjem fram til løysing for gang- og sykkelvegen.uleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Ortofoto

Oversiktskart

Forslagsstillar er Søfteland Turn & Idrettslag

Plankonsulent er ABO Plan og Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Unni M. S. Sjursen

e-post: unni@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90029764

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 20.10.2017. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentleg.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og sendt Os kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Langøyna – næringsområde og småbåthamn, del av gnr. 163, Austrheim kommune

12.09.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Langøyna – næringsområde og småbåthamn, del av gnr. 163, i Austrheim kommune.

Planområdet ligg på Langøyna, men omfattar også Langøysundet, Purkholmen og Hjeltholmen. Det er om lag 100 daa og er avgrensa som vist på vedlegg 3.  

Det omsøkte området er avsett til næringsområde, område for fiske ferdsel og næringsliv og landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i gjeldande arealdel til kommuneplan. Området er uregulert, men grensar til reguleringsplan for Langøy bustad og hyttefelt, planID 199800. Store delar av område  er i dag eit sår i landskapet da det har vore nytta til steinuttak i samband med vegbygging.

Føremålet med planarbeidet er å detaljregulere næringsområde slik at det vert mogleg med utbygging av området til rorbu/utleigebustader, samt enkle hytter. I sjøområda vert det planlagt sett av til småbåthamn med tilhøyrande infrastruktur. Ein ønskjer å legge til rette for eit tiltalande område også med bubilparkering, båtopplag/garasje og fellesareal. Strandområdet og felles kai, samt grøne område vil vere tilgjengeleg for alle. Sjå vedlagt førebels illustrasjonar som er utarbeida for området. Austrheim kommune har vurdert at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing (KU) etter KU-forskrifta.

Tiltakshavar er grunneigarar Arnt Runar, Carsten og Ronny Andre Sævrøy og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Innspel til planarbeidet kan sendast innan 13.10.2017 til:

ABO Plan og Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

eller e.post til: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan og Arkitektur AS v/Arne Kristian Kolstad

tlf. 957 21 101 eller e-post arne@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader til Austrheim kommune. Alle mottatte merknader vil bli vidaresendt samla til kommunen saman med innsending av planforslaget.

Etter at fristen for merknader er gått ut vil merknadene bli oppsummert og kommentert. Deretter vert planforslaget utarbeidd og sendt inn til Austrheim kommune for behandling. Etter 1. gongs behandling, legg kommunen planforslaget ut til offentleg ettersyn/høyring. Det vil då vere anledning til å fremme merknader til planforslaget før vidare politisk behandling.

Vedlegg:

  1. Oversiktskart
  2. Ortofoto
  3. Plangrense, datert 29.08.2017
  4. Moglegheitsstudie

Detaljregulering for Eidsvåg skole

Varsel om utvidet planområde og ekstra formål

Den 09.06.2016 ble det varslet oppstart av detaljregulering for Eidsvåg skole. Bakgrunnen for planarbeidet er at Eidsvåg skole trenger oppgradering. I skolebruksplan for Bergen 2016-2030 er det anbefalt å rehabilitere /bygge ny barneskole.

Tidligere varslet planområdet omfattet Eidsvåg skole og tilgrensende veger. Granlien var tatt med langs skolen og ned t.o.m. krysset med Eidsvågveien. I øst var planen avgrenset mot idrettsbanen.

Utvidelse av plangrensen

Langs Eidsvågvegen
Parallelt med planarbeidet for skolen, varslet Statens vegvesen oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien. De to planene overlapper hverandre i krysset Eidsvågveien X Granlien. I planarbeidet har det derfor vært tett dialog mellom kommunen og vegvesenet. Planen for Eidsvåg skole må ferdigstilles tidligere enn planen for Eidsvågveien. Det er derfor besluttet at planområdet for Eidsvåg skole skal utvides noe langs Eidsvågveien, for å regulere krysset og busslommer langs Eidsvågveien i forhold til dagens veg.

Idrettsbanen
Plan- og bygningsetaten har bedt om at idrettsbanen på østsiden av skolen inkluderes i reguleringsplanen for Eidsvåg skole. Banen er regulert i gjeldende reguleringsplan for ÅSANE. GNR 116, EIDSVÅG IDRETTSPLASS som trådte I kraft 20.02.1992.

Ny og gammel plangrense framgår av kart datert 27.06.2017.

Formålet med planen
Tidligere varslet formål med planen er å regulere dagens skoletomt og arealet der ny skolepaviljong er under oppføring, til undervisning/barnehage, samt trafikksikre tilgrensende veger og sikre gangforbindelser.

I forbindelse med prosjekteringen av nye Eidsvåg skole er det nå besluttet at det skal bygges en stor idrettshall i stedet for gymsal. Idrettshallen vil være en flerbrukshall for sambruk mellom skole og idrett. Intensjonen er at taket på idrettshallen skal kunne tilrettelegges som uteområde.

Eksisterende boliger som inngår i planområdet vil bli regulert til boligformål.

Tiltakshaver for planarbeidet er Bergen kommune, Etat for utbygging og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Nye merknader til planarbeidet må sendes innen 31.08.2017 til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

Eller e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til ABO Plan & Arkitektur AS v/Merete Lunde,
mob. 95225558 eller tlf.56570070, e-post: merete@abo-ark.no eller  post@abo-ark.no.

Videre arbeid
Etter at fristen for merknader er gått ut vil merknadene bli oppsummert og kommentert. Planforslaget vil bli utarbeidet og sendt til 1. gangs behandling til Plan- og bygningsetaten høsten 2017. Etter 1. gangs behandling, legger kommunen planforslaget ut til offentlig ettersyn/høring. Naboer og offentlige hørings-instanser vil da bli varslet med brev og det vil være anledning til å fremme merknader til planforslaget før politisk sluttbehandling.

 

Informasjonsmøte
Det planlegges et informasjonsmøte for naboer og skolen i september d.å. der en vil informere om plan- og prosjekteringsarbeidet for ny skole. Invitasjon til møtet vil bli sendt ut senere.

Nytt_varselbrev_28.06.17.pdf
Oversiktsfoto.pdf
Plangrense_27.06.2017.pdf

Referat fra møte med etat for byggesak og private planer 16.03.2016

Referat fra møte med Plan- og bygningsetaten vedr. idrettshall m.m. 02.06.2017

 

Områdeplan - Samnøy industriområde

09.06.2017

FUSA KOMMUNE

OMRÅDEPLAN FOR SAMNØY INDUSTRIOMRÅDE

OPPSTART AV PLANARBEID OG HØYRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 blir det varsla oppstart av områderegulering og offentleg ettersyn av planprogram for Samnøy industriområde.

Utval for plan og miljø  gjorde 01.06.2017 i sak 045/2017 vedtak om å legge planprogram for områderegulering for Samnøy industriområde ut til offentleg ettersyn. Utvalet gjorde samstundes vedtak om oppstart av planarbeidet.

Føremålet med planarbeidet er å avklare plassering av regional tømmerkai, sagbruk, industriområde og tilkomstveg innanfor planområdet. Det vil i planarbeidet og bli vurdert trafikksikring langs Fv 125 Holsundvegen. Planområdet er på omlag 2 000 daa, der 800 daa i sjø og 1200 daa på land. Ein vil ved varsel om oppstart av planarbeidet ta med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal for vurdering av industriområde og tilkomstveg. Planområdet vil bli vurdert redusert i løpet av planprosessen.

Det er vurdert at planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova §4-1. Vidare skal planomtalen gje ei særskilt vurdering – konsekvensutgreiing – av planen sine verknader for miljø og samfunn jf. Plan- og bygningslova § 4-2.Formålet med ei konsekvensutgreiing er å få klarlagt verknaden av tiltak som kan ha vesentlege verknader for miljø, naturressursar og samfunn for reguleringsplanen. Konsekvensutgreiinga vil bli gjennomført med grunnlag i vedteke planprogram

Planområdet er i gjeldande kommuneplan sett av til LNF-område og næringsareal. Sjøarealet er mot vest sett av til akvakultur og mot aust sett av til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.

Fusa kommune er tiltakshavar for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS er utførande plankonsulent.


Informasjonsmøte

I samband med offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid, vert det invitert til informasjonsmøte vedkommande planarbeidet. Møtet vil bli arrangert på Nore Fusa skule 26.06.2017 kl. 19:00.

 

Frist for innspel og merknader

Frist for innspel og merknader til offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart

av planarbeidet vert sett til 01.08.2017. Det er viktig at ein ved innspel og merknader skil mellom merknader til planprogrammet og merknader til varsel om oppstart av  planarbeidet. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

Fusa kommune
Postboks 24

5649 Eikelandsosen

Eller e-post:

post@fusa.kommune.no

 

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/Ola Klyve Dalland 

e-post: ola@abo-ark.no

tlf.: 900 21 198

 

Dokument ligg også for gjennomsyn på heimesida til Fusa kommune:

https://www.fusa.kommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringar-hoyringar/

 

Vidare arbeid

Etter at fristen for merknader er gått ut vil merknader verte oppsummert og kommentert. Planprogrammet skal etter høyring fastsetjast av kommunestyret og vil vere førande for vidare arbeide med planforslaget. Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidd, vil planforslaget bli førstegongs handsama i Fusa kommune og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vera mogleg å koma med innspel og uttalar til det utarbeidde planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Vedlegg:

Oversiktskart_07.06.2017.pdf

Planområdet_07.06.2017.pdf

Forslag_til_planprogram_-_Områdeplan_-_Samnøy_industriområde_02.05.2017.pdf

Masfjordsambandet

09.06.2017

MASFJORDEN KOMMUNE

VARSEL OM UTVIDING AV PLANOMRÅDET FOR REGULERINGSPLAN FOR BRU OVER MASFJORDEN

 Det vert vist til tidlegare kunngjering om offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for bru over Masfjorden mellom Duesund og Masfjordnes. Dette vart kunngjort med brev til grunneigarar og offentlege etatar 17.10.2014 og 17.03.2015.

Med bakgrunn i vidareføring av alternativ i gjennomført teknisk økonomiske forprosjekt er det naudsynt å utvide planområdet. Råka grunneigarar og offentlege etatar vert med dette varsla jf. plan- og bygningslova §§12-8.

 Masfjorden kommune er tiltakshavar for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS er utførande plankonsulent.

Planprogram er ihht. plan- og bygningslova §§ 4-1fastsett av kommunestyret i Masfjorden 10.02.2015 i sak. 022/2015 og er tilgjengeleg på http://www.geoweb.no/braplan/ under plannr. 126620140002.

Det utvida planområdet er i kommuneplanens arealdel sett av til område for bustader, fritidsbustader, friluftsområde og infrastruktur. Utvidinga av planområdet utgjer ca 60 daa og er vist på vedlegg. Det vert ved varsel om utviding av planområdet teke med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal for bruløysing og tilhøyrande areal for gjennomføring av prosjektet. Planområdet vil bli vurdert redusert i løpet av planprosessen.

 

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

v/ Ola Klyve Dalland.

E-post: ola@abo-ark.no

Tlf: 90021198

 

Uttalar og innspel til utviding av planområdet kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

Tlf: 56570070

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Masfjorden kommune - dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Frist for uttale er sett til 30.06.2017.

 

Vidare arbeid

Når reguleringsplanen med konsekvensutgreiing er ferdig utarbeidd vil planforslaget bli 1. gangs handsama i Masfjorden kommune og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere mogleg å kome med innspel og uttalar til det utarbeidde planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Oversiktskart.pdf

Plangrense_-_utsnitt.pdf

Varsel om endring av del av planID. 1201_62570000 Fana, gnr.13 bnr. 54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

19.05.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det her varslet endring av deler av reguleringsplan for Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan.

Området som ønskes endret er vist på vedlegg 2 og er ca 4,1 daa. Området ligger vest for Paradis sentrum, sør for Fana gymnas, se vedlegg 1.

Formålet med endringen er å øke utnyttingen på BKS1 og BB1 ihht. Fylkesmannen i Hordaland sin innsigelse i 2013.

I forslaget er BKS1 og BB1 slått sammen til et formål. En har økt utnyttingen på BB1, slik at utbyggingen blir mer i tråd med utviklingen i området langs Statsminister Michelsens veg. Som følge av flere prosesser som foregår innenfor reguleringsområdet Paradis KB4 har også utformingen av vegen, o_V2 og f_V3 blitt endret noe. f_ V4 er også tatt ut fra planen.

 Pga. endring i plankart har en endret deler av bestemmelsene. Benevnelser på utbyggingsfelt har blitt endret. Utover dette er det ikke gjort vesentlig endringer i bestemmelsene i forhold til vedtatt plan.

Tiltakshaver ønsker å få endringene gjennomført som en mindre reguleringsendring, og vi sender derfor ut komplett endringsforslag til høring. Søknad om mindre endring/planbeskrivelse som skal sendes til kommunen ligger som vedlegg 3, der endringene er utførlig vist. Vedlagt ligger også endringskart, bestemmelser, illustrasjonsplan og snitt for endring, i tillegg til fotomonstasjer og sol-skygge-analyse for det området som søkes endret.

En vedtatt reguleringsendring vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene.

Tiltakshaver er Villa Paradis AS, org.nr. 913844386, og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Hilde Moberg hos ABO Plan & Arkitektur AS:

Tlf: 97 77 22 16

e-post: hilde@abo-ark.no

 

Merknader til reguleringsendringen kan sendes skriftlig til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Hilde Moberg

Postboks 291

5203 Os

Eller på e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

(Merk merknaden med «Reguleringsendring Paradis, BB1») Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS.

 

Frist for merknader er satt til mandag 19.06.2017

 

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli oversendt Bergen kommune for behandling.

 

Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger mot reguleringsendringen i forbindelse med dette varselet, vil det bli vurdert å behandle søknaden som en mindre endring av reguleringsplanen i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.