Detaljregulering for Eidsvåg skole

Varsel om utvidet planområde og ekstra formål

Den 09.06.2016 ble det varslet oppstart av detaljregulering for Eidsvåg skole. Bakgrunnen for planarbeidet er at Eidsvåg skole trenger oppgradering. I skolebruksplan for Bergen 2016-2030 er det anbefalt å rehabilitere /bygge ny barneskole.

Tidligere varslet planområdet omfattet Eidsvåg skole og tilgrensende veger. Granlien var tatt med langs skolen og ned t.o.m. krysset med Eidsvågveien. I øst var planen avgrenset mot idrettsbanen.

Utvidelse av plangrensen

Langs Eidsvågvegen
Parallelt med planarbeidet for skolen, varslet Statens vegvesen oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien. De to planene overlapper hverandre i krysset Eidsvågveien X Granlien. I planarbeidet har det derfor vært tett dialog mellom kommunen og vegvesenet. Planen for Eidsvåg skole må ferdigstilles tidligere enn planen for Eidsvågveien. Det er derfor besluttet at planområdet for Eidsvåg skole skal utvides noe langs Eidsvågveien, for å regulere krysset og busslommer langs Eidsvågveien i forhold til dagens veg.

Idrettsbanen
Plan- og bygningsetaten har bedt om at idrettsbanen på østsiden av skolen inkluderes i reguleringsplanen for Eidsvåg skole. Banen er regulert i gjeldende reguleringsplan for ÅSANE. GNR 116, EIDSVÅG IDRETTSPLASS som trådte I kraft 20.02.1992.

Ny og gammel plangrense framgår av kart datert 27.06.2017.

Formålet med planen
Tidligere varslet formål med planen er å regulere dagens skoletomt og arealet der ny skolepaviljong er under oppføring, til undervisning/barnehage, samt trafikksikre tilgrensende veger og sikre gangforbindelser.

I forbindelse med prosjekteringen av nye Eidsvåg skole er det nå besluttet at det skal bygges en stor idrettshall i stedet for gymsal. Idrettshallen vil være en flerbrukshall for sambruk mellom skole og idrett. Intensjonen er at taket på idrettshallen skal kunne tilrettelegges som uteområde.

Eksisterende boliger som inngår i planområdet vil bli regulert til boligformål.

Tiltakshaver for planarbeidet er Bergen kommune, Etat for utbygging og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Nye merknader til planarbeidet må sendes innen 31.08.2017 til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

Eller e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til ABO Plan & Arkitektur AS v/Merete Lunde,
mob. 95225558 eller tlf.56570070, e-post: merete@abo-ark.no eller  post@abo-ark.no.

Videre arbeid
Etter at fristen for merknader er gått ut vil merknadene bli oppsummert og kommentert. Planforslaget vil bli utarbeidet og sendt til 1. gangs behandling til Plan- og bygningsetaten høsten 2017. Etter 1. gangs behandling, legger kommunen planforslaget ut til offentlig ettersyn/høring. Naboer og offentlige hørings-instanser vil da bli varslet med brev og det vil være anledning til å fremme merknader til planforslaget før politisk sluttbehandling.

 

Informasjonsmøte
Det planlegges et informasjonsmøte for naboer og skolen i september d.å. der en vil informere om plan- og prosjekteringsarbeidet for ny skole. Invitasjon til møtet vil bli sendt ut senere.

Nytt_varselbrev_28.06.17.pdf
Oversiktsfoto.pdf
Plangrense_27.06.2017.pdf

Områdeplan - Samnøy industriområde

09.06.2017

FUSA KOMMUNE

OMRÅDEPLAN FOR SAMNØY INDUSTRIOMRÅDE

OPPSTART AV PLANARBEID OG HØYRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 blir det varsla oppstart av områderegulering og offentleg ettersyn av planprogram for Samnøy industriområde.

Utval for plan og miljø  gjorde 01.06.2017 i sak 045/2017 vedtak om å legge planprogram for områderegulering for Samnøy industriområde ut til offentleg ettersyn. Utvalet gjorde samstundes vedtak om oppstart av planarbeidet.

Føremålet med planarbeidet er å avklare plassering av regional tømmerkai, sagbruk, industriområde og tilkomstveg innanfor planområdet. Det vil i planarbeidet og bli vurdert trafikksikring langs Fv 125 Holsundvegen. Planområdet er på omlag 2 000 daa, der 800 daa i sjø og 1200 daa på land. Ein vil ved varsel om oppstart av planarbeidet ta med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal for vurdering av industriområde og tilkomstveg. Planområdet vil bli vurdert redusert i løpet av planprosessen.

Det er vurdert at planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova §4-1. Vidare skal planomtalen gje ei særskilt vurdering – konsekvensutgreiing – av planen sine verknader for miljø og samfunn jf. Plan- og bygningslova § 4-2.Formålet med ei konsekvensutgreiing er å få klarlagt verknaden av tiltak som kan ha vesentlege verknader for miljø, naturressursar og samfunn for reguleringsplanen. Konsekvensutgreiinga vil bli gjennomført med grunnlag i vedteke planprogram

Planområdet er i gjeldande kommuneplan sett av til LNF-område og næringsareal. Sjøarealet er mot vest sett av til akvakultur og mot aust sett av til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.

Fusa kommune er tiltakshavar for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS er utførande plankonsulent.


Informasjonsmøte

I samband med offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid, vert det invitert til informasjonsmøte vedkommande planarbeidet. Møtet vil bli arrangert på Nore Fusa skule 26.06.2017 kl. 19:00.

 

Frist for innspel og merknader

Frist for innspel og merknader til offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart

av planarbeidet vert sett til 01.08.2017. Det er viktig at ein ved innspel og merknader skil mellom merknader til planprogrammet og merknader til varsel om oppstart av  planarbeidet. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

Fusa kommune
Postboks 24

5649 Eikelandsosen

Eller e-post:

post@fusa.kommune.no

 

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/Ola Klyve Dalland 

e-post: ola@abo-ark.no

tlf.: 900 21 198

 

Dokument ligg også for gjennomsyn på heimesida til Fusa kommune:

https://www.fusa.kommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringar-hoyringar/

 

Vidare arbeid

Etter at fristen for merknader er gått ut vil merknader verte oppsummert og kommentert. Planprogrammet skal etter høyring fastsetjast av kommunestyret og vil vere førande for vidare arbeide med planforslaget. Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidd, vil planforslaget bli førstegongs handsama i Fusa kommune og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vera mogleg å koma med innspel og uttalar til det utarbeidde planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Vedlegg:

Oversiktskart_07.06.2017.pdf

Planområdet_07.06.2017.pdf

Forslag_til_planprogram_-_Områdeplan_-_Samnøy_industriområde_02.05.2017.pdf

Masfjordsambandet

09.06.2017

MASFJORDEN KOMMUNE

VARSEL OM UTVIDING AV PLANOMRÅDET FOR REGULERINGSPLAN FOR BRU OVER MASFJORDEN

 Det vert vist til tidlegare kunngjering om offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for bru over Masfjorden mellom Duesund og Masfjordnes. Dette vart kunngjort med brev til grunneigarar og offentlege etatar 17.10.2014 og 17.03.2015.

Med bakgrunn i vidareføring av alternativ i gjennomført teknisk økonomiske forprosjekt er det naudsynt å utvide planområdet. Råka grunneigarar og offentlege etatar vert med dette varsla jf. plan- og bygningslova §§12-8.

 Masfjorden kommune er tiltakshavar for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS er utførande plankonsulent.

Planprogram er ihht. plan- og bygningslova §§ 4-1fastsett av kommunestyret i Masfjorden 10.02.2015 i sak. 022/2015 og er tilgjengeleg på http://www.geoweb.no/braplan/ under plannr. 126620140002.

Det utvida planområdet er i kommuneplanens arealdel sett av til område for bustader, fritidsbustader, friluftsområde og infrastruktur. Utvidinga av planområdet utgjer ca 60 daa og er vist på vedlegg. Det vert ved varsel om utviding av planområdet teke med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal for bruløysing og tilhøyrande areal for gjennomføring av prosjektet. Planområdet vil bli vurdert redusert i løpet av planprosessen.

 

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

v/ Ola Klyve Dalland.

E-post: ola@abo-ark.no

Tlf: 90021198

 

Uttalar og innspel til utviding av planområdet kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

Tlf: 56570070

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Masfjorden kommune - dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Frist for uttale er sett til 30.06.2017.

 

Vidare arbeid

Når reguleringsplanen med konsekvensutgreiing er ferdig utarbeidd vil planforslaget bli 1. gangs handsama i Masfjorden kommune og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere mogleg å kome med innspel og uttalar til det utarbeidde planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Oversiktskart.pdf

Plangrense_-_utsnitt.pdf

Varsel om endring av del av planID. 1201_62570000 Fana, gnr.13 bnr. 54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

19.05.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det her varslet endring av deler av reguleringsplan for Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan.

Området som ønskes endret er vist på vedlegg 2 og er ca 4,1 daa. Området ligger vest for Paradis sentrum, sør for Fana gymnas, se vedlegg 1.

Formålet med endringen er å øke utnyttingen på BKS1 og BB1 ihht. Fylkesmannen i Hordaland sin innsigelse i 2013.

I forslaget er BKS1 og BB1 slått sammen til et formål. En har økt utnyttingen på BB1, slik at utbyggingen blir mer i tråd med utviklingen i området langs Statsminister Michelsens veg. Som følge av flere prosesser som foregår innenfor reguleringsområdet Paradis KB4 har også utformingen av vegen, o_V2 og f_V3 blitt endret noe. f_ V4 er også tatt ut fra planen.

 Pga. endring i plankart har en endret deler av bestemmelsene. Benevnelser på utbyggingsfelt har blitt endret. Utover dette er det ikke gjort vesentlig endringer i bestemmelsene i forhold til vedtatt plan.

Tiltakshaver ønsker å få endringene gjennomført som en mindre reguleringsendring, og vi sender derfor ut komplett endringsforslag til høring. Søknad om mindre endring/planbeskrivelse som skal sendes til kommunen ligger som vedlegg 3, der endringene er utførlig vist. Vedlagt ligger også endringskart, bestemmelser, illustrasjonsplan og snitt for endring, i tillegg til fotomonstasjer og sol-skygge-analyse for det området som søkes endret.

En vedtatt reguleringsendring vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene.

Tiltakshaver er Villa Paradis AS, org.nr. 913844386, og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Hilde Moberg hos ABO Plan & Arkitektur AS:

Tlf: 97 77 22 16

e-post: hilde@abo-ark.no

 

Merknader til reguleringsendringen kan sendes skriftlig til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Hilde Moberg

Postboks 291

5203 Os

Eller på e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

(Merk merknaden med «Reguleringsendring Paradis, BB1») Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS.

 

Frist for merknader er satt til mandag 19.06.2017

 

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli oversendt Bergen kommune for behandling.

 

Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger mot reguleringsendringen i forbindelse med dette varselet, vil det bli vurdert å behandle søknaden som en mindre endring av reguleringsplanen i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA, GNR. 29, BNR. 297 M.FL.

31.03.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla om endring av reguleringsplan for Gjelevika, gnr. 29 bnr. 297 m. fl. i Os kommune.

I gjeldande plan er området regulert til einebustader. Føremålet med planarbeidet er endring av tilkomstveg til bustadområdet. Regulert veg er bratt og har dårleg tilkomst, samt at den ligg innanfor naboeigedomen på gnr/bnr 29/327. Det vert vist til vedlagt søknad om mindre endring for ytterlegare opplysningar om planendringa.

Byggmester Kjell Aarvik AS er tiltakshavar for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS er utførande plankonsulent.

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS

v/Ola Klyve Dalland, E-post: ola@abo-ark.no tlf: 900 29 746

 

Merknader til varsel om mindre endring av reguleringsplan kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

Tlf: 56570070

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader og innspel til Os kommune - dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Frist for merknader er sett til 26.04.2017.

Vidare arbeid

Etter at fristen for merknader er gått ut, vert merknadane oppsummert og vurdert mot evt. justeringar i planforslaget før søknad vert sendt Os kommune for handsaming. Dersom det ikkje kjem inn merknader av vesentleg grad, vil endringa kunne gå som ei mindre endring.

 

Vedlegg:

1)      Søknad om mindre endring Sknad_om_mindre_endring-_Gjelevika_30.03.2017.pdf

2)      Eksisterande plankart. 19990400_Gjelevika.pdf

3)      Plankart mindre endring. Reguleringsplan.pdf

4)      Føresegner mindre endring. Reviderte_føresegner_15.03.2017.pdf

5)      Illustrasjonsplan mindre endring. Illustrasjonsplan_27.03.2017.pdf

6)      Snitt A- C Snitt_A-C_10.11.2016.pdf

7)      Snitt D- F Snitt_D-F_10.11.2016.pdf

8)      Gjeldande plan + ny plan Gjeldande_plan__Reguleringsplan_27.03.2017.pdf

Varsel om oppstart av områdeplan og offentlig ettersyn av planprogram for Stabburshaugane, gnr. 12, bnr. 2, 6, 11, 12, 13 og gnr. 13, bnr. 2, m.fl., OS KOMMUNE

16.3.2017

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 blir det varsla oppstart av områderegulering og offentleg ettersyn av planprogram for Stabburshaugane, gnr. 12, bnr. 2, 6, 11, 12, 13 og gnr. 13, bnr. 2. m.fl. i Os kommune.

Føremålet med områdereguleringa er ynskje om å legge til rette for ei felles utvikling av Stabburshaugane til bustadføremål med tilhøyrande fellesfunksjonar. Planområdet ligg sentralt plassert i forhold til ny trase for E-39 Svegatjørn-Rådalen og ny fylkesveg Åsen–Søvik. Os kommune er i sterk vekst og det er behov for eit meir variert bustadtilbod for å møte denne veksten. Planområdet er i dag i all hovudsak urørt og skal byggjast opp frå grunnen av til eit komplett bustadområde med dei fellesfunksjonar som trengs for å kunne etablere eit godt og framtidsretta bumiljø.

I gjeldande kommuneplan er områda sett av til bustader, noverande og framtidig industri og LNF-område. Området er ikkje regulert.

Oversiktskart

Planområdet er på omlag 800 daa. Det er vurdert at tiltaket utløyser krav om konsekvensutreiing etter konsekvensutgreiingsforskrifta § 2 d) «områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål».

Planavgrensing

Planprogram

Backer Bolig AS, BOB Eiendomsutvikling AS , Stabburshaugen Eiendom AS og Arnt Gunnar Haukeland med søsken er tiltakshavarar for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS er utførande plankonsulent.

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS via e-post: post@abo-ark.no eller tlf: 56570070

Merknader til oppstart av områderegulering og forslag til planprogram kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS, Postboks 291, 5203 Os

eller

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

mrk. Områderegulering Stabburshaugane

 Frist for merknader er sett til 5.5.2017.

Det er ikkje nødvendig å sende kopi av merknader og innspel til Os kommune – dette vil ABO Plan & Arkitektur ivareta i det vidare arbeidet med handsaming av planprogrammet og planarbeidet.

 Vidare arbeid

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil merknader verte oppsummert og kommentert og revidert planprogram vil bli sendt over og handsama av Os kommune.  Deretter vil planprogrammet bli politisk handsama og vedteke av kommunestyret i Os kommune. Etter at planprogrammet er vedteke vil planforslaget bli utarbeida og oversendt Os kommune for handsaming. Etter 1.gangs handsaming vert planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Ved offentleg ettersyn vil det vere anledning til å kome med merknader til planforslaget før ny politisk handsaming og godkjenning av planforslaget.