Varsel om endring av delfelt BB4, planID. 1201_ 65180000. Fana. Gnr 13 bnr 105 m.fl., Statsminister Michelsens veg. Detajlregulering.

03.01.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi endring av deler av reguleringsplan for Fana. Gnr 13 bnr 105 m.fl., Statsminister Michelsens veg. Detajlregulering.

I desember 2016 ble det sendt ut varsel om oppstart av endring av deler av plan for Paradis KB4, delfelt BB4. Endringsforslaget lå ute på høring august/september 2017. I november 2018 ble det sendt ut begrenset høring, med utviding av planområdet og endring fra offentlig til felles vegarealer. Etter offentlig ettersyn og den begrensede høringen har forslagsstiller, etter flere runder og dialog med Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten, har vi kommet frem til et revidert planforslag.

Før aktuelt planforslag blir sendt inn til 2. gangs behandling, ønsker vi å opplyse naboer og berørte offentlige instanser om de endringer som er gjort siden offentlig ettersyn og begrenset høring med endring fra offentlig til privat veg.

Tiltakshaver er Desyvfjell AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Vibeke Ingebrigtsen hos ABO Plan & Arkitektur AS:

Tlf: 41 22 45 47

e-post: vibeke@abo-ark.no

 

Merknader til reguleringsendringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Vibeke Ingebrigtsen

Postboks 291

5203 Os

Eller på e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

(Skriv «Reguleringsendring Paradis, BB4» i emnefelt ved bruk av e-post)

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til onsdag 01.02.2019.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil fullt planforslag bli oversendt Bergen kommune for 2. gangs behandling.

 

Varslingsbrev

Reguleringsplan

Illustrasjonsplan

Bestemmelser

Endringer gjort siden offentlig ettersyn

Konseptanalyse

Justeringer etter RBA

Byggehøyder

Perspektiver

Sol- og skyggeanalyse

Uteoppholdsareal

 

Eidsbøen gnr. 43 bnr. 238 m.fl.

02.01.2019

Varsel om oppstart av detaljregulering Eidsbøen gnr 43 bnr. 238 m.fl.

Kalvenes handelssenter

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Eidsbøen gnr 43 bnr. 238 m.fl. Kalvenes handelssenter i Austevoll kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å regulere arealet til næring/forretning og tilhøyrande infrastruktur. Det er ønskjeleg å etablere 2 nye forretningsbygg for daglegvarehandel/forretning, samt 2 næringsbygg. Tilkomst til området vil vere om lag som ved dagens situasjon. 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel sett av til framtidige bustader og framtidig næringsområde.

Delar av planområdet er uregulert, medan andre delen ligger innanfor reguleringsplan for del av gnr. 43, Eidsbøen m.m., vedteken i 1973. Delen som er innanfor vedteken reguleringsplan er regulert til forretning, kontor og ervervsområde.

Planområdet er lokalisert på Storebø i Austevoll kommune. Planområdet ligg ca 1,5 km frå Storebø sentrum, og ca 13 km frå Bekkjarvik. Planområdet har tilkomst frå Fv 546, Storebøvegen. Planområdet omfattar gnr. 43 bnr. 87, 238, 713m 831 og 909. Planområdet er på totalt ca 28 daa.

Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Tiltakshavar er Handelsbygg Holding AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 08.02.2019.

 

Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Austevoll kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og sendt Austevoll kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Vedlegg:

Oversiktskart.pdf

Plangrense.pdf

Referat_frå_førehandskonferanse_til_oppstart_i_plansaker_rev._22.10.21.pdf

Planiniativ_12.09.2018_rev._09.10.2018.pdf

Voss kommune - varsel om oppstart av detaljregulering for Brynalii 102, gnr. 191, bnr. 97 mfl.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Brynalii 102, gnr. 191 bnr. 97, Voss kommune. Det vert samtidig varsla at det etter plan og bygningslova § 17-4 blir sett i gang forhandlingar om utbyggingsavtale.    

Om planarbeidet
Føremålet med planarbeidet er å regulere området til offentleg og privat tenesteyting, forretning, kontor og handel med tilhøyrande funksjonar. Planområdet omfattar og eksisterande næringseigedom i Brynamoen 11 og eksisterande einebustader i Brynamoen 13, 15 og 17. Desse eigedomane vil bli regulert i samsvar med dagens situasjon. Bakgrunnen for at planarbeidet vert starta opp er at politiet ynskjer å etablera ny politistasjon på Brynalii. Mogleg samlokalisering med andre offentlege føremål, som brannstasjon vil bli vurdert i planarbeidet. Trafikale løysingar og tryggleik for mjuke trafikantar skal vurderast i planarbeidet. Planområdet er ca 16,8 daa.

Området er i kommuneplanens arealdel sett av til bebyggelse og anlegg og er regulert til industriføremål i eldre reguleringsplan for Brynaflaten-Liahagen. Planområdet ligg ca 2,5 km frå  Voss sentrum og har to tilkomstvegar, via Liavegen og Brynalii direkte frå Rv 13.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing  §§ 6, 8 og 10. Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Tiltakshavar er Brynalii 102 AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Det vert halde ope informasjonsmøte måndag 17.12.2018 kl 18.00 i Brynalii 102. 


På heimesida: www.abo-ark.no – under Nabovarsler – Reguleringsplaner/Høringer er det tilgang til digitale kartutsnitt, utlysingsteksten, referat frå oppstartmøte og planinitiativ.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
v/ Åshild Blomdal
e-post: ashild@abo-ark.no
tlf:        56570070
mobil: 99769716

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 09.01.2019

Uttaler skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

eller
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Voss kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess
Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidd og sendt Voss kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

 

Med helsing

ABO Plan & Arkitektur AS
Åshild Blomdal

Vedlegg:
Oversiktskart
Planavgrensing
Planinitiativ
Notat fra oppstartsmøte

Image Not Found.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Hellesøy Hamn II, gnr. 9 bnr. 152, Øygarden kommune

29.11.2018

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 vert det varsla oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for gnr. 9 bnr. 152 i Øygarden kommune.

Føremålet med planarbeidet er flytting og utviding av molo, etablering av ny gjestehamn, oppføring av fritidsbustadfelt, etablering av offentlig badeplass og gangveg langs sjø. Ny molo skal leggje til rette for ei meir beskytta hamn med tilhøyrande fasilitetsbygg og tankanlegg for bensin og diesel.

Planområdet er på 55,8 daa. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til farleier, fiske, kaste- og låssetjingsområde, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone, næringsverksemd og bustad. Området ligg innanfor områdereguleringsplan for Hellesøy hamn og Hellesøy nord bustadområde.

Planprogram

Plangrense og ortofoto

Nærmiljøutvalget for Bakken krins er tiltakshavar. ABO Plan og Arkitektur AS er utførande plankonsulent.

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS v/ arealplanleggar

Arne Kristian Kolstad.

Tlf: 957 21 101

e-post: arne@abo-ark.no

 

Merknader til oppstart av planarbeid kan stilast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Kolstad

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å senda kopi av merknader og innspel til Øygarden kommune, dette vil bli ivareteke samla av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle motteke dokument, merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

Frist for merknader er sett til 17.01.2019

Ber om at ein skil mellom kva som er merknad til varsel om oppstart og merknader som er til planprogrammet.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil merknader til planprogrammet bli behandla av Øygarden kommune. Øygarden kommune fremjar revidert planprogram som ei eiga sak til vedtak.

Når planprogrammet er vedteke vil planforslaget bli utarbeida og oversendt Øygarden kommune for handsaming og leggjast ut til offentleg ettersyn.

Etter at fristen for merknader er gått ut (merknader til varsel om oppstart) vil planforslaget verta utarbeida og oversendt Øygarden kommune for handsaming. Etter 1. gangs handsaming vert planforslaget sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere anledning til å framsette merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Image Not Found.

Fv. 552 Parsell Gjerdevik-Fusa

28.07.2018

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

Fv552. PARSELL GJERDEVIK - FUSA

FUSA KOMMUNE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for fylkesveg 552 Fusavegen frå Gjerdevik til Fusa i Fusa kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette gang- og sykkelveg og utbetre eksisterande køyreveg. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til samferdselsanlegg, LNF- område, bustadområde og sentrumsformål. Planforslaget skal regulere for samferdselsformål på strekninga mellom vedtatt plan for Fv 552 Gjerdevik og eksisterande gang- og sykkelveg på Fusa.

Planområdet er totalt ca 130 daa. Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet tatt med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal til vurdering av trafikale løysingar, vegens sideareal og sikre mellombels rigg- og anleggsareal for gjennomføring av prosjektet. Det kan bli aktuelt å sanere eller legge om avkjørsler og kryss. Når planforslaget er utarbeidd vil ein redusere planområdet til å berre omfatte naudsynt areal.

Det vil i løpet av planprosessen bli innkalla til informasjonsmøte for råka grunneigarar og andre interesserte.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Fusa kommune og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 03.01.2019. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Fusa kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Fusa kommune. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli vurdert før 2. gongs handsaming i Fusa kommune.


Vedlegg:

Plangrense_1_1000_del_1.pdf

Plangrense_1_1000_del_2.pdf

Varsel om utviding av planavgrensing - detaljregulering for gnr/bnr 27/30 m.fl., Leirvik sjø

26.11.18

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om utviding av planavgrensing knytt til detaljregulering for etablering av bustadar på gbnr. 27/30 m.fl., Leirvik sjø, i Stord kommune (planid 201508). Når reguler­ings­planen vert vedteken vil den erstatte delar av gjeldande reguleringsplanar i området, Øvre Borggata Leirvik, Stord (R-065-000) i frå 1997 samt Nesjaberget (R-012-000) i frå 1984. Desse planane finn du på www.kommunekart.com.

Oppstart av plan­arbeidet har vore varsla tidlegare, i 2009 og 2015, sjå vedlagt varsling i frå 2015. Fyllingsfot i sjø fører til ei endring av planavgrensing i sjø, som gjer det naudsynt med varsling av utviding av planav­grensinga. Planområdet er om lag 13 daa, og omfattar følgande eigedomar: gnr. 27 bnr. 10, 30, 38, 54, 59, 110, 172, 186, 249 og 736. Avgrensing av plan­området er vist på ved­lagt kart.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planavgrensinga skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 17.12.2018

Vidare arbeid
Etter at fristen for merknader er gått ut, vil ABO utarbeide eit planframlegg som vil bli sendt kommunen for hand­saming. Etter 1. gangs politisk hands­aming vert planframlegget sendt på høyring og lagt ut til offen­tleg ettersyn, der det også vil vera mogleg­heit til å spele inn merknadar til plan­fram­legget.

Vedlegg:
1 Planavgrensing_221118-A3-L.pdf

2_Varsel_om_oppstart_2015.pdf