Åsen-Helleskaret

02.07.2018

Varsel om oppstart av detaljregulering for:

Åsen-Helleskaret

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for etablering av ny veg mellom Åsen og Helleskaret i Os kommune.

 

Om planarbeidet

Planarbeidet har som mål regulere ny køyreveg, gang- og sykkelveg med tilhøyrande anlegg og teknisk infrastruktur frå Åsen til Helleskaret. Vegstrekka er tidlegare regulert i vedtatt plan for Åsen-Søvik, ny veg. Ein vil i planarbeidet sjå på ei mjukare linjeføring som krev mindre tilkøyrte massar enn i vedtatt plan. Det pågår også planarbeid for ei rekke planar i tilgrensande områder. Planområdet overlappar dels plangrensa for desse planane. Planområdet er om lag 340 daa.

Med bakgrunn i utarbeiding av forprosjekt for ulike traseval for ny veg, er det naudsynt å varsle oppstart for eit planområde som tek omsyn til dei ulike forprosjekta. Planområdet vil omfatte naudsynt areal for å sikre areal til ny veg, tilkopling til kringliggjande områder og VA anlegg som skal planleggjast langs vegtraseen. Planområdet vil også omfatte naudsynt areal for gjennomføring av prosjektet med mellombels rigg- og anleggsområde. Det vert ved varsel om oppstart varsla eit større område enn det som er naudsynt for planarbeidet. Utstrekninga av planområdet vert redusert ved endeleg planforslag.

 

Arealet er i kommuneplanens arealdel 2012-2023 sett av til formål LNF- område, offentlege bygningar, framtidig bustadområde og viktige ledd i kommunikasjonssystemet (fylkesveg og kommunal veg).

Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing  §§ 6, 8 og 10.

Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Tiltakshavar er Os kommune. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198 

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 27.08.2018. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og sendt Os kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Oversiktskart.pdf

Plangrense_02.07.2018.pdf

Varsel om oppstart endring av reguleringsplan, Haukedal. Spondalen Øst. gnr. 187 bnr. 509. Åsane bydel. Bergen kommune

21.06.2018

Det varsles med dette om oppstart av reguleringsendring for del av gjeldende reguleringsplan for Haukedal, Spondalen Øst, Arealplan ID 51340100, vedtatt 20.05.2014, felt K6-K9, Fs8, L4, Fs7, L5, Fs6, F1 og FV4.

I forbindelse med avholdt forhåndskonferanse 15.03.2018 i sak 201804790 ble det avklart at de forslåtte byggetiltakene avviker så mye fra gjeldende plan at tiltaket må behandles som reguleringsendring, evt. gjennomført som forenklet prosess. Bergen kommune ønsker i dette tilfellet at det for endringene varsles oppstart av endring av reguleringsplan på ordinær måte før det avklares om planendringen kan behandles gjennom forenklet prosess.

Referat forhåndskonferanse

Planområdet er 12,5 daa og omfatter feltene K6-K9, Fs8, L4, Fs7, L5, Fs6, F1 og FV4.

Planavgrensning

Oversiktskart 

Endringer av gjeldende plan som følge av foreslåtte tiltak er:

-  Området, S3, i gjeldende plan er satt av til annet fellesarealfelles henteplass søppel, men er ikke dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. Området er derfor godkjent som midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny renovasjonsløsning skal anlegges i tilknytning til veg FV4 og ny snuhammer i feltet.

-  Snuhammer i veg FV4 flyttes lengre nord og utvides i henhold til dimensjonerende kjøretøy. Ny snuhammer vil endre formål på del av områdene FS6, GV6, L5 og Fs7 til vegareal og renovasjonsareal. Veg FV4 avsluttes derfor lengre nord.

-  Bebyggelse innenfor felt K9 blir sammenhengende med bebyggelse innenfor felt K8 og områdene K8 og K9 slås sammen til ett område.

-  Fs7 vil utvides tilsvarende som K9 blir flyttet østover.

Gjeldende plankart

Krav til tilfredsstillende felles og privat uteoppholdsareal og parkeringsdekning vil bli videreført fra gjeldende plan, og uteoppholdsarealene vurderes som bedret og med økt kvalitet.

Tiltakshaver for planarbeidet er BYBO AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknader til planoppstart kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

Epost: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Frist for merknader er satt til 20.08.2018.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune da disse ivaretas av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokumenter, merknader, innspill og lignende sendes Bergen kommune sammen med planforslaget.

Videre saksgang:

Etter frist for varsel om oppstart er gått ut vil mottatte merknader/uttaler oppsummeres og kommenteres mht. eventuelle justeringer av planforslaget og sendes sammen med planforslaget til Bergen kommune for videre behandling.

Etter første gangs behandling av kommunen legges planforslaget ut til offentlig ettersyn der det vil bli mulighet for å fremsette nye merknader til planforslaget før videre politisk behandling og godkjenning.

Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger mot reguleringsendringen i forbindelse med dette varselet, vil det bli vurdert å fremme endringen gjennom en forenklet prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Image Not Found.

Varsel om endring av detaljregulering for Hyttefelt Hedlo

15.06.2018

Varsel om endring av detaljregulering for Hyttefelt Hedlo, delar av gnr. 95 bnr. 47 og gnr. 73 bnr. 1, på Goddo i Bømlo kommune. Planendringa er gjennomført i regi av Bømlo kommune. Detalj­reg­uleringa vert gjennomført som ei mindre, forenkla, reguleringsendring etter plan- og bygnings­lova (pbl.) § 12-14.  Plan­endringa omhandlar i hovud­sak justering av tomtegrenser i planen, med påfølgande justeringar av byggegrenser og arealføremål. Dette for å sikre at reguleringsplankartet stemmer med frådelte hytte­tomter i terr­enget. Vidare er tekniske anlegg (veg og gangvegar) justerte etter godkjente byggjesøknadar og slik dei faktisk er bygd. Endringane i planen og verknadane av desse er skildra i brevet de finn under. I tillegg finn de eksisterande og reviderte føresegner, samt eksisterande og revidert plan­kart .

Høyringsbrev

Rev. plankart

Rev. føresegner

Gjeldande plankart og føresegner

Hosteland Naustområde

01.06.2018

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR:

HOSTELAND NAUSTOMRÅDE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplan for Hosteland naustområde gnr. 14 bnr. 2,3,5,6,7,8 m.fl. i Masfjorden kommune.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av del av eksisterande naustmiljø og oppføring av ca 7 nye naust innanfor området. Planarbeidet vil og ta for seg parkeringsløysing, eksisterande småbåthamn og eksisterande bygg og anlegg. Det kan og vere aktuelt å legge til rette for etablering av fellesnaust.

Område på land er i kommuneplanens arealdel sett av til byggeområde og areal i sjø er sett av til småbåthamn. Området er omfatta av plankrav og er ikkje tidelgare regulert.

Planavgrensinga følgjer i hovudsak arealformål i i sjø og naturleg avgrensa terreng på land. Planområdet er på ca 11 daa. Planarbeidet er vurdert til å ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar for planarbeidet er Masfjorden kommune.

Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

v/ Ola Klyve Dalland.

E-post: ola@abo-ark.no

Tlf: 90021198

Uttalar og innspel til utviding av planområdet kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

Tlf: 56570070

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Frist for uttale er sett til 02.07.2018.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Masfjorden kommune - dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare arbeid

Når reguleringsplanen er ferdig utarbeidd vil planforslaget bli 1. gangs handsama i Masfjorden kommune og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere mogleg å kome med innspel og uttalar til det utarbeidde planforslaget før vidare politisk handsaming.

Oversiktskart.jpg

Planområde.pdf

Opsalmarka næringsområde Gnr.34 bnr.4

25.05.2018

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

GNR. 34 BNR. 4 – FUSA KOMMUNE

OPSALMARKA NÆRINGSOMRÅDE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Opsalmarka næringsområde gnr. 34 bnr. 4 i Fusa kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utvikling for del av næringsområde BN10 med tilhøyrande infrastruktur i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til framtidig næringsbygg. I reguleringsplan for Opsalmarka bustadfelt planid: 1241_199801 er arealet regulert til jord- og skogbruk.

Planområdet er totalt ca 70 daa og er lokalisert nord for Fv 552 Venjanesvegen. Arealet er i hovudsak beståande av granskog. Tilkomst er planlagt frå kommunal veg Opsalmarka. Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Line Tools AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 25.06.2018. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Fusa kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Fusa kommune. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli gjennomført før 2. gongs handsaming i Fusa kommune.

 

Oversiktskart_07.05.2018.pdf

Plangrense_07.05.2018.pdf

Planinitiativ_23.04.2018.pdf

GBNR_344_-_Opsal_-_Referat_frå_oppstartmte_03.05.20181.pdf

Øygarden kommune. Eikeilen industriområde. Gnr. 41 bnr 126, 139 m.fl. Mindre endring av reguleringsplan og føresegner

Varselet gjeld endring av reguleringskart og del av føresegner 

for Eikeilen industriområde. Område for industri (ca. 40 daa) skal

vidareførast, medan tidlegare regulert anlegg for avfall frå industri

går ut. Anleggs- og driftstransport for oppdrettsanlegget skal i hovudsak

gå over sjø via eksisterande djupvasskai. Nye undersøkingar av

naturtilhøve, kjemisk miljø og avgrensa konsekvensvurderingar på land

og i sjø ligg føre. Tiltaket er vurdert til å ikkje utløyse krav om

konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova.

 

Tiltakshaver er verksemda Salmo Terra AS. I desember 2017 har

selskapet søkt om konsesjon for landoppdrett etter lov om akvakultur

innanfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget i konsesjonssaka vert og

nytta i reguleringssaka etter plan og bygningslova.

Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

Naboar og grunneigarar vert varsla direkte med brev.

 

For meir info sjå:

www.abo-ark.no/nabovarsel/reguleringsplaner-horinger

www.salmoterra.com

www.oygarden.kommune.no

 

Merknader/uttale til oppstart av planarbeidet
kan sendast innan 1. juni til:

ABO Plan & Arkitektur AS, postboks 291, 5203 Os

e.post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Alle mottatte dokument, merknader

o.l. følger planforslaget når det vert

sendt til Øygarden kommune for

handsaming.

Utfyllande opplysningar vert og gjeve av Sjur Frimann Hjeltnes,

mobil 951 39 273, sjur@abo-ark.no 

 

Sak_Eikeielen_Utval_for_drift_og_Samfunnsutvikling_ygarden_kommune_3.5.2018.pdf

Oppdaterte_fresegner_for_Eikeilen_2018.pdf

Eikeilen_oppdatert_reguleringsplan_220318-A0_Mindre_endring.pdf

Eikeilen_Illustrasjonsplan_2018.pdf

Skildring_av_tiltaket_fr_Salmo_Terra_AS_Eikeilen__004_03_2018.pdf

Rapport_Rdgivende_biologer_2017.pdf

Miljtekniskgrunn_underskelse_COWI_2017_Eikeilen_land.pdf

Fremtidig_havniv_endringer_og_stormflo_-_Tjeldst_ygarden_kommune.pdf

Forenkla_planskildring_Eikeilen_Mindre_reguleringsendring_150318.pdf

Eksisterande_reguleringsfresegner_for_Eikeilen_1999.pdf

Eksisterande__reguleringsplan_for_Eikeilen_1998.pdf