Bjørnen, del av gnr/bnr 46/1 m.fl., Os kommune

21.11.2017

I medhald av plan- og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for Bjørnen del av gnr/bnr 46/1 m.fl.

Om planarbeidet

Føremålet med planen er å leggje til rette for konsentrerte bustader. Planområdet grensar inn til og delvis overlappar gjeldande reguleringsplan for Halhjemsmarka 3. Planområdet er i arealplanen for det meste avsett til utbyggingsføremål og noko LNF.

Viktige tema i vidare arbeid med planen vert terreng tilpassing, natur- og ressursgrunnlag, friluftsaktivitetar, barn og unge, bumiljø og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Planområdet er 40,3 daa.

Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. kriteria i forskrift om konsekvensutgreiing § 2, 3 og 4.

Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Forslagsstillar er Spinnaker West AS.

Plankonsulent er ABO Plan og Arkitektur AS.

Oversiktskart og ortofoto

Plankart

 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Unni M. S. Sjursen

e-post: unni@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90029764

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 21.12.2017. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentleg.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og sendt Os kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Image Not Found.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Drangsneset, del av gnr. 21 bnr. 3 m.fl. - Os kommune

14.11.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Drangsneset, del av gnr. 21 bnr. 3, m.fl. i Os kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for å byggje ut planområdet med bustader, uteopphaldsareal og tilhøyrande infrastruktur. Området er sett av til bustadområde i kommuneplanens arealdel. Storparten av området er uregulert, men delar av arealet er regulert til tilkomstveg i plan for Drangsvatnet gnr. 22 bnr. 155 m.fl. (planid: 20071100).

Planområdet ligg på Drangsneset, om lag 3 km frå Lysekloster barneskule og er om lag 73 daa. Det ligg ein einebustad og ein fritidsbustad innanfor planområdet, men eigedomen er i hovudsak ikkje utbygd.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing  §§ 6, 8 og 10.

Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

 

Tiltakshavar er SEIB AS v/Simon Wells og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 15.12.2017. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

 

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og sendt Os kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Vedlegg:

-      Oversiktskart

-      Planavgrensing

 

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan Revsåsen Sør II, gnr. 17, bnr. 436, Os kommune

31.10.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Revsåsen Sør II, gnr. 17, bnr. 436, Os kommune.

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for å byggje ut eigedomen med bustader, uteopphaldsareal og tilhøyrande infrastruktur. I kommuneplanens arealdel er planområdet sett av til framtidig bustadområde, offentlege bygning og LNF- område. I nord grensar planområdet mot reguleringsplan for Hellebakkane sør og Revsåsen sør. Mot sør og aust grensar planområdet mot plan for ny veg Åsen-Søvik. Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Planområdet ligg nær Lysekloster barneskule og barnehage og er om lag 42 daa.

Oversiktskart

Plangrense

Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing  §§ 6, 8 og 10.

Referat oppstartsmøte

Tiltakshavar er Lysekloster Eiendom AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 11.12.2017. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

 ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og sendt Os kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for bustad- og naustområde Skjenaberg 108/66 m.fl., Bømlo kommune

29.09.2017

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for bustad- og naustområde Skjenaberg 108/66 m.fl., Bømlo kommune, med PlanID: 201709.

Planområdet er ca. 33 daa, og omfattar følgande heile eigedomar: Gbnr.: 108/2, 17, 18, 22, 23, 24, 34, 35, 65, 66, 69, 80, 89, 95, 97, 112, 121, 201, samt gbnr.: 109/494, 558. Planområdet om­fattar òg delar av gbnr.: 108/3, 14, 27, 28, 35, 36, 40, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 73, 88, 113, 127, 129, 193, samt gbnr. 109/9. Avgrensing av planområdet er vist på kartutsnittet: Utsnitt planområde.pdf

Sjå illustrasjonar av tenkt utvikling av området:

Illustrasjon urban utvikling ved sentrumsnært sjøområde.pdf

Illustrasjon Bustader.pdf

Illustrasjon Naustområde.pdf

For meir informasjon, les brev med varsel om oppstart av planarbeidet: Signert følgjebrev.pdf

Kopi av saksframlegg og vedtak om oppstart av planarbeidet: Kopi av saksframlegg og vedtak - Prinsippsøknad.pdf

 

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: haga@abo-ark.no           

Innan høyringsfristen: 11.11.2017

Søfteland idrettspark, gnr/bnr 8/3 m.fl., Os kommune.

22.9.2017

I medhald av plan- og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for Søfteland idrettspark gnr/bnr 8/3 m.fl.

Om planarbeidet

Føremålet med planen er å leggje til rette for idrettsanlegg og fotballbaner. Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Viktige tema i vidare arbeid med planen vert forholdet til overordna planer som blant anna rullering av kommuneplanens arealdel, trafikksikring, grunntilhøve, avkøyring til/frå E39, born og unge og naturmangfald. Planområdet er om lag 88 daa.

Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. kriteria i forskrift om konsekvensutgreiing § 2, 3 og 4.

Etter krav frå Statens vegvesen er plangrensa trekt forholdsvis langt inn på vestsida av E39. Dette er med bakgrunn i at det er under planlegging ny gang og sykkelveg gjennom Søfteland. Plangrensa vil i løpet av planarbeidet bli justert når ein kjem fram til løysing for gang- og sykkelvegen.uleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Ortofoto

Oversiktskart

Forslagsstillar er Søfteland Turn & Idrettslag

Plankonsulent er ABO Plan og Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Unni M. S. Sjursen

e-post: unni@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90029764

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 20.10.2017. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentleg.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og sendt Os kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Langøyna – næringsområde og småbåthamn, del av gnr. 163, Austrheim kommune

12.09.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Langøyna – næringsområde og småbåthamn, del av gnr. 163, i Austrheim kommune.

Planområdet ligg på Langøyna, men omfattar også Langøysundet, Purkholmen og Hjeltholmen. Det er om lag 100 daa og er avgrensa som vist på vedlegg 3.  

Det omsøkte området er avsett til næringsområde, område for fiske ferdsel og næringsliv og landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i gjeldande arealdel til kommuneplan. Området er uregulert, men grensar til reguleringsplan for Langøy bustad og hyttefelt, planID 199800. Store delar av område  er i dag eit sår i landskapet da det har vore nytta til steinuttak i samband med vegbygging.

Føremålet med planarbeidet er å detaljregulere næringsområde slik at det vert mogleg med utbygging av området til rorbu/utleigebustader, samt enkle hytter. I sjøområda vert det planlagt sett av til småbåthamn med tilhøyrande infrastruktur. Ein ønskjer å legge til rette for eit tiltalande område også med bubilparkering, båtopplag/garasje og fellesareal. Strandområdet og felles kai, samt grøne område vil vere tilgjengeleg for alle. Sjå vedlagt førebels illustrasjonar som er utarbeida for området. Austrheim kommune har vurdert at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing (KU) etter KU-forskrifta.

Tiltakshavar er grunneigarar Arnt Runar, Carsten og Ronny Andre Sævrøy og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Innspel til planarbeidet kan sendast innan 13.10.2017 til:

ABO Plan og Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

eller e.post til: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan og Arkitektur AS v/Arne Kristian Kolstad

tlf. 957 21 101 eller e-post arne@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader til Austrheim kommune. Alle mottatte merknader vil bli vidaresendt samla til kommunen saman med innsending av planforslaget.

Etter at fristen for merknader er gått ut vil merknadene bli oppsummert og kommentert. Deretter vert planforslaget utarbeidd og sendt inn til Austrheim kommune for behandling. Etter 1. gongs behandling, legg kommunen planforslaget ut til offentleg ettersyn/høyring. Det vil då vere anledning til å fremme merknader til planforslaget før vidare politisk behandling.

Vedlegg:

  1. Oversiktskart
  2. Ortofoto
  3. Plangrense, datert 29.08.2017
  4. Moglegheitsstudie