Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Steinsdalsfossen turistvegprosjekt, Kvam herad

01.10.2018

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for Steinsdalsfossen turistvegprosjekt, i Kvam herad. PlanID: 20170002

Planområdet er om lag 134daa, og omfattar følgande heile eller deler av eigedomane: gnr./bnr. 12/3, 5, 10, 21, 48 og 51. 22/165. 23/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 29, 38, 39, 40 og 41. 24/1 og 5. 25/2, 56 og 60. 26/3, 74 og 76. Avgrensing av plan­området er lik plangrensa i 1996-planen og er vist på ved­lagt kartutsnitt

Kartutsnitt 

Bakgrunn og alternative løysingar
Området rundt Steinsdalsfossen vart regulert i 1996, og syner i hovudtrekk friluftsområde, park, forretning, parkering og vegsystem. Området er bygd ut i samsvar med planen, men det nasjonale turistvegprosjektet som stod ferdig i 2014 har medført nokre tillegg til det som var regulert. Dagens trafikksituasjon på brua over Steinsdalselva har stort potensiale for farlege situasjonar, samstundes som det medfører ulemper for gardbrukarar som er avhengig av effektiv trafikkflyt med landbruksmaskiner. Særleg uheldig er situasjonen i sommarhalvåret når det er stor trafikk knytt til både turisme og landbruksdrift. Ved å etablere ny bru over elva som køyretilkomst til Fjærabygda og Rosseland kan dagens bru regulerast til gang- og sykkelveg. På den måten aukar ein både attraktiviteten til Steinsdalsfossen som nasjonalt turistvegprosjekt, ein gjer området sikrare for mjuke trafikantar og tilkomsten for både fastbuande og gards- og næringsdrivande i området vert betra.

Prosjektet er ikkje ferdig utforma, og ein er såleis opne for innspel til alternative løysingar. Ein har sett på 4 vegalternativ for ny kryssing av Steinsdalselva, sjå vedlegg. Alle 4 alternativa vil betre tilhøva for vegsituasjonen ved eksisterande bru ved at vegtrafikk frå Rosseland og Fjærabygda vil går i ny trase, men har ulike fordelar og ulemper. Skildring av forslag til alternativ:

  • Alternativ 1, 3 og 4 har kryssing over elva i aust og alternativ 2 har kryssing i vest.

  • Alternativ 1 og 4 har same vegtrase fram til vegen til Fjærabygda, og der frå deler alternativa seg i to. Alternativ 1 går vidare på nordsida av gardstunet på gnr. 24/1, medan alternativ 4 går på sørsida av gardstunet.

  • Alternativ 3 går langs elvekanten nord for elva og vidare inn på vegen til Fjærabygda/ Rosselandsvegen i eksisterande kryss. Det er vidare vist køyreveg inkl. fortau direkte frå brua i retning Fjærabygda.

  • Alternativ 2 går langs turistanlegget sør for elva og kryssar elva vest for dei andre alternativa. Vidare går vegen inn på vegen til Fjærabygda/Rosselandsvegen i eksisterande kryss.

Vedlegg med vegalternativ

Ope folkemøte
Det vert halde informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 18.10.2018 kl.1800, i Kvam rådhus, Heradstyresalen

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

Postadresse:     ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post:      poststord@abo-ark.no eller turid@abo-ark.no

innan høyringsfristen 26.10.2018. 

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Nesevegen

26.09.2018

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det på vegne av Bømlo kommune meldt oppstart av detaljregulering for Nesevegen, Planid201804, Bømlo kommune. Planen omfattar om lag 1300 m kommunal veg, foreløpig plangrense omfattar om lag 170 daa. 

Planområdet omfattar følgande eigedomar: gbnr 102/82 og 103/76 samt tilgrensande eigedomar. Avgrensing av planområdet er vist på kartutsnitt. Nesevegen.pdf

Føremål
Formålet med reguleringsplanen er å sikra den formelle heimel for utbetring av kommunal veg til Nese (kommuneveg 1178). Vegen skal utbetrast og trafikksikrast med fortau frå fylkesveg 17 Øklandsvegen og vestover fram til 30 meter sørvest for Nesosvegen. Utarbeiding av reguleringsplan for Nesevegen, med snuplass for skulebuss, er eit av tiltaka i trafikksikringsplanen for Bømlo kommune.

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering, jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Etter kommunen si vurdering utløyser ikkje planen krav om konsekvensutgreiing. Relevante fagtema vil likevel verta skildra i planomtalen.

Ved utbetring av Nesevegen er det føresett ein vegstandard tilsvarande SA 1 veg 50 km/t i Statens vegvesen si handbok N100. Køyrebanebreidde 5m og 50cm vegskulder på kvar side pluss fortau på 2,5m. Heilt i vest skal det regulerast inn snuplass for buss dvs. rundkøyring. Rundkøyringa skal tilpassast Skyss sine bussar som skal nytta snuplassen.

Planstatus
Området på begge sider av Nesevegen er i kommuneplanen vist som LNFR-areal, område for spreidd busetnad og område for bustader. Planområdet er ikkje tidlegare omfatta av reguleringsplan, men vil i austre del delvis berøra plan for Øklandsvegen (Reguleringsplan R-85 fv. Grønhaug-Kvernavik), som er vedteken 25.09.2000.

Informasjonsmøte
Det vert halde informasjonsmøte om planarbeidet, torsdag 18.oktober kl. 18.30  i Bømlo Rådhus.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

eller e-post: poststord@abo-ark.no / kari@abo-ark.no

innan høyringsfristen: 05.11.2018

Northern Lights

21.09.2018

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MOTTAK, MELLOMLAGRING OG EKSPORTANLEGG FOR CO2

VARSEL OM UTVIDING AV PLANOMRÅDE

Me viser til varsel om oppstart av planarbeid med brev dat. 7.2.2018 og avisannonse dat. 13.2.2018 og med dette vert det varsla om utviding av planområde i sjøen ved Fedje. 

 

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å regulere mottaksanlegg for CO2 i Naturgassparken i Øygarden kommune og røyrleidningstrase for transport av CO2 til 1 nautisk mil utanfor grunnlina. Dette omfattar også sjøareal i Fedje kommune.

Det skal fangast CO2 frå industrianlegg på austlandet som skal transporterast med skip til mottaksanlegg i Naturgassparken. Her vil CO2 pumpast over frå skip til tankar på land, før den vert sendt i røyr og injisert og permanent lagra omtrentleg 3000 meter under havbotnen. 

For å levere naudsynt kraft og styringssignal til ventilar og anna utstyr i undervassanlegget og i brønnen, vil det bli installert ein kraft- og styringskabel til undervassanlegget på injeksjonsbrønnen.

I det vidare prosjekteringsarbeidet vil funksjonalitet, dimensjon og traseføring for ein slik kabel vurderast nærare. Omfang av eventuell samlokalisering eller nærføring med CO2 røyrleidningen til injeksjonsbrønnen vil bli vurdert.

Reguleringsplanen vil avklare byggeformål, arealbruk og omsynssoner som vil bli gjeldande for planområdet. Planprogrammet som er vedtatt legg rammene for plan- og konsekvensutgreiinga som skal utførast i samband med detaljreguleringa.

Tiltakshavar for planarbeidet er Equinor ASA v/Northern Lights prosjektet. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

Planområdet

Bakgrunnen for utvidinga er at det som del av planarbeidet er under vurdering alternative trasear i sjøen for kraft- og styringskabel til injeksjonsbrønnen. Det tidlegare varsla planområdet er på 28 370 da, og den utvida del av planområdet er om lag 3 700 da. Utvidinga er vist i vedlagt kart. Det utvida planområdet vert omfatta av plan og konsekvensutgreiingsprosessen. 

 

Planprosess

Det vart gjennomført oppstartsmøte med Øygarden kommune 13.11.2017 og Fedje kommune 4.1.2018 og det vart varsla oppstart av planarbeid og offentleg ettersyn av forslag til planprogram med brev dat. 7.2.2018 og avisannonse dat. 13.2.2018. I samband med varsel om oppstart vart det halde informasjonsmøte i Kystmuseet i Ovågen i Øygarden 5.3.2018. Planprogrammet vart stadfesta i kommunestyret i Øygarden kommune 13.6.2018 sak 042/18 og i Formannskapet i Fedje kommune 28.6.2018 sak 051/18.

Etter at reguleringsplanen med konsekvensutgreiing er ferdig utarbeidd vil planforslaget bli 1. gongs handsama i kommunane. Planforslaget vil så bli lagt ut til offentleg ettersyn jf. § 12-10 i plan- og bygningslova i 6 veker. Det vil da vere mogleg å kome med innspel og merknader til det utarbeidde planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gjennomgang av innkomne innspel og merknader bli vurdert og eventuelle endringar i planforslaget vil bli gjennomført før 2. gongs handsaming i Øygarden og Fedje kommunar.

 

Frist for innspel og merknader

Frist for innspel og merknader til utviding av planområdet vert sett til 15.10.2018. Dersom ein allereie har sendt inn innspel eller merknader og denne utvidinga ikkje fører til endringar på dette er det ikkje naudsynt å sende dette på nytt. Alle tidlegare innsendte innspel og merknader vil følgje saka.

 

Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller:

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Øygarden eller Fedje kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

I samband med varsel om utvida planområde vert det invitert til informasjonsmøte for nærare informasjon om planarbeidet. Det vil bli informert om tid og stad for informasjonsmøte i eit eiga brev og/eller avisannonse. 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Kolstad

e-post: arne@abo-ark.no

tlf:        56570070

mobil:   95721101


Kartvedlegg:

Oversiktskart.pdf

Varsel_om_utvidet_plangrense_1_10000.pdf

Varsel_utvidet_planomrde_1_3000_Rognsvgen.pdf


Varsel om oppstart av planarbeid Os kommune – Gnr. 51, bnr. 5 og 6. Kuvågvegen 5 og 11.

20.9.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varsla oppstart av reguleringsplan for Kuvågvegen 5 og 11, gnr. 51, bnr. 5 og 6, i Os kommune.

Føremålet med planarbeidet er etablering av daglegvareforretning på Moberg, Kuvågvegen 5. Planområdet ligg i gjeldande kommuneplan innanfor LNF- område, og er på 17,6 daa.

 Planarbeidet er vurdert til å utløyse krav til konsekvensutgreiing etter gjeldande forskrift (01.07.2017).

Vurderinga er at planarbeidet utløyser § 8a og skal vurderast utifrå § 10d i forskrifta:

«større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet».

 

Aktuelle konsekvensutgreiingstema vil vere landbruk, kulturmiljø  og kulturlandskap, trafikk, senterstruktur/nærmiljøutvikling og øvrig handels- og næringsverksemd i kommunen.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltaka. Tiltakshavar er REMA Etablering Vest AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS. 

Oversiktskart

Plangrensekart

Planprogram

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni M. S. Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

 

Merknader til regulering kan sendes skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni M. S. Sjursen

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikkje nødvendig å sende kopi av merknader og innspel til Os kommune, dette vert ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 1.11.2018

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil merknader til planprogrammet verta handsama av Os kommune.

Ber om at ein skil mellom kva som er merknad til varsel om oppstart og merknader som er til planprogrammet.

Når planprogrammet er vedteke vil planforslaget bli utarbeida og oversendt Os kommune for handsaming og leggjast ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere anledning til å kome med merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Image Not Found.

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering bustad, fritid- og naustføremål Skogbu 11/14 m.fl. Eikeland, Planid201802, Bømlo kommune

13.09.2018

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for bustad, fritid- og naustføremål Skogbu 11/14 m.fl. Eikeland, Planid201802, Bømlo kommune. Når reguler­ings­planen vert vedteken vil den erstatte gjeldande reguleringsplan i området (Skogbu planid 201103), samt delar av R-133 Rv.542 Røyksund-Eikeland.  

Planområdet er om lag 71 daa, og omfattar følgande heile eigedomar: gbnr.: 11/14, 65, 67, 92, 108, 129, 130, 135, 158, 161, 179, samt delar av gbnr. 11/4, 7 og 113. Avgrensing av plan­området er vist på kartutsnitt.

Føremål
Området er i kommuneplanen er planområdet sett av til omsynssone gje­l­d­an­de reguleringsplan skal framleis gjelde. Gbnr. 11/161 er avsett til LNRF areal for nød­vendige tiltak for landbruk og rein­drift og gårds­til­knyttet nærings­virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, og utgjer om lag 1,4 daa. Eigedomen er ikkje del av kjerneområde landbruk, eller i dei viktigaste kulturland­skaps­­områda i Bømlo. I følgje NIBIO si innsynsløysing Kilden er det ikkje dyrka eller dyrkbar mark på arealet. I 1969 vart det her registrert skog av høg bonitet, med grunnlendte grunn­forhold.

I gjeldande reg­u­ler­ingsplan er området avsett til naust, fritid- konsentrert og fritt­liggj­ande, bu­stad, natur­område og kombinert føremål næring­/forretning, ho­te­ll­/be­ve­rt­ning og bustad­/­næring.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle området til bustader, fritidsbustader og rek­re­­a­­sjons­område ved sjø. Område for bustader og fritidsbustader er delt med ein grøn buffer, der området nærast sjø er vidareført som i gjeldande reguleringsplan. Skogbu er ei perle i Bømlo, og er nytta av befolkninga i heile Sunn­hor­d­land. Ein vil i plan­arbeidet leggje til rette for at ålmenta framleis skal kunne nytte dette mykje brukte området. Arealet er regulert i frå før, og dette planarbeidet har som føremål å vidare­ut­vikle gjeldande plan i tråd med ønska ut­bygging i området. Ein ønskjer no å leggje til rette for ei utvikling av 46 bueiningar på delar av arealet, der fem av ­bu­stadane er bygd i dag. Området er eigna til bustad­utvikling då det er lokalisert i sykkelavstand, om lag 4 km, nord for Moster. I tillegg har ein innlemma eigedom gbnr. 11/161 i sør, som høy­rer topografisk til plan­området. Sjå vedlagt illustrasjon som syner planlagt vidareutvikling av området i ny reguleringsplan.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 25.10.2018

Plangavgrensing_A3-L.pdf

Illustrasjon_A2-L.pdf

Kopi_av_vedtak_og_saksutgreiing.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Gnr/bnr 39/260 m.fl., Skotlio, Stord kommune

13.09.2018

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for Gnr/bnr 39/260 m.fl., Skotlio, Stord kommune, med PlanID: 201804. Føremålet med planen er å regulere areal for konsentrert bustadbygging. Tiltakshavar er Paladio AS.

Plansituasjon og plangrense
Planområdet er om lag 2,3 daa, og omfattar følgande heile eigedomar: gbnr. 39/260 og deler av 39/5 (Hamnegata). Avgrensing av plan­området er vist på ved­lagt kartutsnitt, og i figuren under.

Plangrense_Skotlio.pdf

Området er i kommune­planens arealdel avsett til bustadar. Deler av planområdet omfattar reg­uler­ings­plan Hamnegata frå 1996 (R-59-00) for å regulere ny avkøyring til bustadprosjektet. Plangrensa inkluderer også planane Kjøtteinsbakken – Hamnegata frå 1980 (R-014-D00) og Elektrogården, Leirvik, reg. plan frå 2000 (R-014-002) for å sikre areal til frisiktsonene. Prosjektet skal tilpassast slik at ikkje eksisterande tiltak og avkøyring for tilgrensande eigedomar vert endra på grunn av siktforholda til den nye avkøyringa. Reguleringsplangrensa vil verta tilpassa og redusert i løpet av planprosessen til å berre omfatte areal som er nødvendig for prosjektet. Vedtak på ny reguleringsplan som grip inn i eksisterande planar vil oppheve føringane for dei konkrete areala.

Føremål
Føremålet med detalj­reguler­ings­planen er å regulere areal for konsentrert bustadbygging med bymessig utforming langs Hamnegata. Prosjektet er enno ikkje ferdig utforma, men ein ser for seg at eksisterande einebustad på tomta vert fjerna og at det vert bygd ein bygningskropp på 6 etasjar med tilkomst via Hamnegata og parkeringsanlegg i 1. etasje. Det er planlagt for 9 bueiningar med tilkomst frå garasjeanlegget via heis i bakkant av bygget. Bygget er planlagt terrassert og innskote i terrenget for å ta omsyn til tilgrensande naboeigedomar. Maksimal høgde på det nye bygget vil liggje om lag som mønehøgde på eksisterande einebustad på tomta (ca. kote +22). Byggegrenser mot kommunal veg er i utgangspunktet 15 meter frå veg. Ein vil i prosjektet sjå på moglegheit for å plassere bygget nærmare enn dette, men skal legge til grunn siktforhold, eksisterande fortau, tilgrensande naboeigedommar og anna veggrunn for drenering/ brøyteopplag etc..

Planområdet ligg innanfor sentrumsavgrensinga til Leirvik sentrum, men like utanfor definert sentrumskjerne i kommunedelplan Leirvik sentrum (2007). Kommuneplanen sine føringar for krav til høgder, parkering og uteopphaldsareal/ leikeareal m.m. er gjeldande for planområdet. Ny rullering av kommuneplan og kommunedelplan for sentrum er på trappene, og sentrum har utvikla seg mykje sidan 2007. Denne utviklinga, saman med sentrale føringar for tettstad- og byutvikling, vil truleg utfordra og vidareutvikla både rammene for ny busetnad og avgrensing av sentrumsområdet. Bustadbygging i sentrum er ei ønskja utvikling av byen. Planområdet ligg i eit område som er prega av både urbane bustadområde med høg utnytting og villabebyggelse. Området er i mindre grad prega av næringsaktivitet. Ny detaljregulering vil søkje å fortette planområdet med 9 einingar. Planframlegget skal på ein god måte synleggjera konsekvensane av fortetting av det aktuelle området.

Merknadar

Merknadar til planoppstart kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no eller turid@abo-ark.no

Frist for merknadar er satt til 15.10.2018