Plan Vest AS blir ein del av ABO Plan & Arkitektur

26.04.17

ABO Plan & Arkitektur AS har denne veka inngått avtale med
Plan Vest AS. Avtalen er ein del av ei langsiktig og heilskapleg
satsing i ABO på tenesteproduksjon innan plan- og
arkitekturfaget i alle prosjektfasar.

Plan Vest og ABO sine fagområde utfyller kvarandre på ein
svært god måte. For ABO er dette eit godt høve til å sikre og
vidareutvikle spisskompetanse innan veg, vatn og avlaup, samt
landskapsarkitektur og arealplanlegging. Det er ei målsetnad
å bli ein solid og kompetent leverandør i Sunnhordland og på
Haugalandet, i tillegg til at ABO sin kapasitet i Os- og
Bergensområdet blir styrka.

ABO Plan & Arkitektur AS på Os vart stifta i 1986 med føremål
å tilby rådgjevingstenester innan ulike delar av den totale fysiske
samfunnsplanlegginga. Medviten satsing på ulike typar oppgåver
har alltid vore ein føresetnad for brei kompetansebygging gjennom
31 år. Sidan starten har kontoret vokse jamt og trutt, og i dag tel
ABO 35 dyktige medarbeidarar med ulik erfaringsbakgrunn og
alderssamansetnad.

ABO Plan & Arkitektur Stord AS er eit nyetablert selskap stifta
1.aug 2016. ABO Stord er eit dotterselskap av ABO Plan & Arkitektur AS.
Det er i dag to tilsette på Stord, Karoline Eldøy og Turid Verdal.

Plan Vest AS er eit kjent og veletablert konsulentmiljø på Stord
med 7 tilsette innan areal- og samfunnsplanlegging, kommunalteknikk,
vegplanlegging ogprosjektering, samt landskapsarkitektur. Selskapet
vart stifta i 1996. Knut Vikestrand har vore med på eigarsida sidan
oppstarten, dei siste 13 åra saman med Liv Kari Eskeland.

Frå 2.mai 2017 vil ABO husa 9 tilsette i kontorlokala i gamle
postbygget på Leirvik. Karoline Eldøy held fram som dagleg leiar
av ABO Stord. I tillegg vil Turid Verdal og Terje Vikestrand driva
Stord-kontoret.
I alle prosjekt der det er relevant, legg ein opp til tett og saumlaust
samarbeid mellom dei to kontora på Os og Stord.

Møhlenpris Oppveksttun Bergen Kommune

26.04.17

 

Tidspunkt: 2013-2017

 

Oppveksttunet har plass til 250 elever fordelt på åtte klassetrinn, avdeling for fremmedspråklige elever, skolefritidsordning og mellom 60 og 70 barn i to trinn i barnehagen. Det er mellom 50 og 60 arbeidsplasser ved oppveksttunet.Tiltakshaver er Bergen Kommune ved Etat for eiendom og utbygging. Etatens prosjektansvarlige Siv Stavseng. ABO Plan og Arkitektur har vært arkitekt, Smedsvig Landskapsarkitekter har planlagt uteområdene, mens Sol Design har vært interiørarkitekt. Samlet areal er cirka 5.100 kvadratmeter. Prosjektrammen er 229 millioner kroner med merverdiavgift. Byggearbeidene startet i mai 2015. Oppveksttunet ble overlevert 6. mars i år.

 

 Fleksible læringsarealHver klasse holder til i et fleksibelt læringsareal som rommer formidlingsrom, grupperom, kontor for lærer og garderober.

Bygget rommer også skolekjøkken, administrasjonsdel, et samlingsrom med scene (branndimensjonert til 200 personer), bibliotek og spesialrom for musikk og dans, forming (keramikk, sløyd og håndarbeid) og forskning. Deler av bygget er tilrettelagt for utleie av lokaler på kveldstid og i helger. Uteområdene er delt mellom skole og barnehage. Barna i barnehagen har egen inngang fra sitt uteområde.

 

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging, v/Siv Stavseng

Kontaktinformasjon: Siv.Stavseng@bergen.kommune.no, tlf. 55 56 78 53, mob. 945 03952

Merkurveien

12.12.2016

Prosjekt tegnet av ABO ved arkitekt Jan Haaland og Rigmor Sletnes. Prosjektet er et kommunalt utleiebygg som ligger i Merkurveien like ved Natland skole. Bygningsmassen består av 1 bygg med tre boligetasjer og garasjeanlegg i bunn. Totalt består anlegget av 12 stk 2-roms leiligheter beregnet for 1 persons husholdning. Alle boenheter er like og arealet er 53 m2 BRA.

Foto av prosjektet ligger i linker under:

IMG_5820.jpg

IMG_5824.jpg