Gaupne - stedsanalyse

Stedsanalyse  for Gaupne i Luster kommune.  Ulike grupper av lokalbefolkningen var engasjert i en omfattende medvirkningsprosess. Viktige problemstillinger i stedsanalysen var kryssingspunkt av RV 55 for å knytte sentrum sammen, identitetskapende tiltak i sentrum, flom og skred, samt vern av kulturminner og kulturmiljø.

Gjennomført i 2009-2010.