21. februar 2022

Begrenset høring av reguleringsplan for Fantoftvegen, gnr/bnr 12/263

Planforslaget for Fana/Årstad, gnr. 12, bnr. 263, mfl. Fantoftvegen lå ute til offentlig ettersyn 25.04.2020- 09.06.2020 og omfattet en kombinasjon av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse i Fantoftvegen 9 med totalt 56 enheter.

På bakgrunn av innkomne merknader fra ulike offentlige høringsparter og naboer ved offentlig ettersyn er det gjort flere endringer i planforslaget. Oversikt over endringer i planforslaget følger av endringsnotat som ligger tilgjengelig i dokumentlisten under.

Det inviteres til nabomøte 2. mars kl. 18.30.

På grunn av fortsatt høyt smittetrykk gjennomføres møtet digitalt. Påmelding til nabomøtet sendes til ashild@abo-ark.no

Frist for å komme med merknader til det justerte planforslaget er 21.03.2022

Berørte parter inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget.

Disse kan sendes via e-post til: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Relevante dokument i saken:

Referat fra nabomøte 02.03.2022

Varslingsbrev begrenset høring 21.02.2022

Endringsnotat til begrenset høring 15.02.2022

Reguleringsbestemmelser 15.02.2022

Revidert støyrapport

Sol og skygge analyser ETTER

Sol- og skyggeanalyse 3D FØR og ETTER

Ny Illustrasjon 10.03.2022 Sol_skyggeillustrasjon 21.03.21

Terrengsnitt før og etter

03 Plankart datert 15.12.2021

A10-1 Illustrasjonsplan 500 FØR

A10-1 Illustrasjonsplan 500 ETTER