25. september 2019

Kystbyen på Straume

ABO har stått for arbeidet med ny godkjent reguleringsplan og mulighetsstudie for kystbyen på Straume i Fjell kommune.

Planen erstatter tidligere plan for Straume Sjøfront.

Den nye planen åpner for ca. 300 boliger og ca.  1000 m2 næringsareal, samt offentlige torg og uterom med tilkomst til sjøen. Tiltakshaver for prosjektet er Straumesundet Bolig AS.

To boligblokker er allerede oppført i samsvar med forrige plan. Planen åpner for etappevis utbygging av området. Gang- og sykkeltunnel fra sjøfronten til kystbygarasjen ved Straume/Sarto senter inngår også i planen. Gang- og sykkeltunnelen åpnet høsten 2018, og gjør det mulig for beboerne å gå tørrskodd til senteret. Utvidelse av den gamle broen over Straumssundet med fortau, inngår også i planen.

Hos ABO er det arealplanlegger Merete Lunde som har vært prosjektleder og stått for gjennomføringen av reguleringsplanen. Sivilarkitekt Signe Mossige har hatt ansvaret for mulighetsstudiet som ligger til grunn for planforslaget.