Detaljreguleringsplan for FV 546 Storebøvegen

Detaljreguleringsplan for FV 546 Storebøvegen

Etter avtale med Vestland fylkeskommune og Austevoll kommune gjennomfører ABO detaljregulering av fv. 546 Storebøvegen for breiddeutviding av køyreveg, oppgradering av g/sveg, vurdering av kryssløysingar langs strekka og oppgradering av busshaldeplassar. Føremålet med reguleringsplanen er å regulere for utviding av eksisterande gang- og sykkelveg, samt køyreveg for fv. 546 Storebøvegen frå like sør for Storebø sentrum til Austevoll ungdomsskule. Planen vurderer òg behov for sanering av eksisterande avkøyringar. Det er i samband med planen utarbeidd ein konsekvensutgreiing av temaa landbruk, støy og luftforureining, samt VA-rammeplan.

Planområdet ligg nord på Huftarøy i Austevoll kommune og utgjer eigedomane gnr. 43 bnr. 546 inkludert tilgrensande naboeigedommar langs vegstrekninga. Planområdet overlappar den sørlegaste delen av områdeplan for Storebø i nord og strekker seg til og med reguleringsplan for busshaldeplass ved Austevoll vidaregåande skule i sør. Strekninga som skal regulerast er om lag 2 km lang. I samband med reguleringsplanen vert det i nært samarbeid med Vestland fylkeskommune utarbeida tekniske planer for veganlegget.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleingsplan og prosjektering veg, lark

Tidspunkt

2020 - pågåande

Oppdragsgjevar

Austevoll kommune