Golta industriområde

Golta industriområde, anlegg for landbasert oppdrett

Sund kommune  

Sund kommune ble kontakt av BIB & Troms Kråkebolle AS for å finne en lokalitet for oppdrett på land. Oppmerksomheten ble rettet mot Golta som ligger sørvest i Sund. I kommuneplanen er et avgrenset område vist som oppdrett i sjø og industri på land. Området ble delvis opparbeidet da Golta tidligere fikk en molo som fiskerihavn. SINTEF har for Sund kommune gjort nye modelleringer av området med hensyn til bølger og plassering av nytt og et nødvendig bølgevern. ABO har som del av en reguleringsprosess utviklet et konsept for utvikling av området med nye bygg i flere etapper og runder.

Tidligere konsept er revidert til et prosjekt med lakseoppdrett på land, med ny kai og en sjøbasert transport. Planprogram og et reguleringsforslag med konsekvensutredning er utviklet. Planforslaget har vært på høring. En rekke forhold må oppklares og besvares før planforslaget kan sluttbehandles. Aktuelt utbyggingstiltak bør være større enn vist i gjeldende arealdel, KPA.

SINTEF kontaktes på nytt for å sikre dimensjoneringen av bølgevernet. ROS analyse i revidert kommuneplan bør omfatte Golta slik at et tilpasset anlegg kan legges inn i ny kommuneplan. Deretter kan reguleringsplanen sluttføres.

Prosjektet er spesielt interessant fordi det handler om nye industrielle muligheter og konsekvenser av oppdrettsanlegg på land i forhold til lokalt miljø, grynende reiselivsprosjekter som kan ligge nær ved, fylkevegstandard, teknisk forsyning, naturkrefter, tilstøtende verneområde i sjø, klimaendring, friluftsliv, landskap, lokal håndtering av steinmasser og utforming av større næringsbygg i strandsonen.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Nytt regulerings-oppdrag med konsekvensutredning

Areal

50 000 m2,
bygg 18000 m2

Ferdigstilt

Ferdigstilt sommeren 2019

Oppdragsgiver

Sund kommune