Kommunedelplan for akvakultur Fusa kommune

Det er utearbeidet en kommunedelplan for sjøområdene i Fusa kommune for tema akvakultur i sjø. Arbeidet er basert på planprogram vedtatt i 2017. Formålet med planarbeidet er å styre utviklingen av akvakulturnæringen i kommunen og sikre areal- og interesseavklaringer. Fusa kommune har ønske om å legge til rette for videre utvikling av akvakulturnæringen innenfor rammene av plan- og bygningsloven.

Planarbeidet omfatta ei analyse av eksisterande lokalitetsstruktur, samt ei vurdering av framtidig behov for nye lokalitetar. Eksisterande lokalitetar er endra og tilpassa slik at dei betre stemmer overeins med ønska utvikling. Som ein del av dette arbeidet er det gjort interesseavklaringar og analysar av tema natur, farlei, fiskeri, friluftsliv, kulturminne etc. I tillegg ein enkel analyse av behov for landareal knytt til AK-lokalitetane på sjø. Arealendringar er utgreia og den overordna konsekvensutgreiinga omfatta fagtema naturmangfald, fiskeriinteresser, friluftsliv, landskap, kulturminne, sjøtransport og ressursar, samfunnsverknad. Gjennomgang av eksisterende og forslag til nye områder sikrer framtidig lokalitetsstruktur og fleksibilitet for drift. Dette er gjennomført i tett dialog med næringen.

Planlegging av sjøområder er i en brytningstid med hensyn til rammer og føringer.  Arbeidet har vore framtidsretta og det er brukt tid på å finne gode måtar å regulere akvakulturføremål både gjennom plankart og føresegner. Samstundes har det vore fokus på metodeutvikling knytt til konsekvensutgreiing. Planen fremmer fleire nye plangrep, mellom annet utnyttingsgrad (BYA) for areal i sjø. Arbeidet er gjennomført i tett dialog med kommune og regionale mynde. For meir informasjon om det faglege grunnlaget sjå presentasjon frå Plankonferansen 2019, KDP for akvakultur. Jakten på dei gode løysingane.

ABO har utforma plankart, føresegner, planomtale, samt konsekvensutgreiing og ROS-analyse for arealendringar og overordna for planframlegget. Det er gjennomført medverknad i form av møter med næringa, samt politiske prosessar/orientering og arbeidsmøte med regional mynde.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Kommunedelplan

Areal

Sjødelen i kommunen

Tidspunkt

2018 - 2019

Oppdragsgiver

Fusa kommune