Kommunedelplan for akvakultur Fusa kommune

Det er utearbeidet en kommunedelplan for sjøområdene i Fusa kommune for tema akvakultur i sjø. Arbeidet er basert på planprogram vedtatt i 2017. Formålet med planarbeidet er å styre utviklingen av akvakulturnæringen i kommunen og sikre areal- og interesseavklaringer. Fusa kommune har ønske om å legge til rette for videre utvikling av akvakulturnæringen innenfor rammene av plan- og bygningsloven. Gjennomgang av eksisterende og forslag til nye områder sikrer framtidig lokalitetsstruktur og fleksibilitet for drift. Dette er gjennomført i tett dialog med næringen.

 

Planlegging av sjøområder er i en brytningstid med hensyn til rammer og føringer.  Det er i planarbeidet sett på muligheter og grensegang for planlegging i sjø for akvakultur etter. Planen fremmer flere nye plangrep, mellom annet utnyttingsgrad (BYA) for areal i sjø. Arbeidet er gjennomført i tett dialog med kommune og regionale myndigheter.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Kommunedelplan

Oppdragsperiode

2018 -

Oppdragsgiver

Fusa kommune

Del