Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Det er utarbeidet en regional plan for kystområdene i 12 kommuner i Sunnhordland og ytre Hardanger. Planen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 8-1. Formålet med planarbeidet er å sikre en bærekraftig forvaltning av sjøareal og strandsone. Planen skal sikre gode rammevilkår for havbruksnæringen som en stor og viktig næring i regionen, samt maritim sektor med trygge farleder, havneområde og sjørettet næringsareal. Planen er overordnet og gir hovedrammene for framtidig arealbruk i regionen. Planen har et tidsperspektiv på 12 år. Hovedmålet i planen er:
Kystsona i Sunnhordland og ytre Hardanger skal nyttast i balanse mellom bruk og vern av areal- og naturressursar og medverka til ei berekraftig samfunns- og næringsutvikling til beste for innbyggjarane og miljøet. Det skal leggjast til rette for at marine og maritime næringar i området kan utvikla seg vidare til å vere lønsame og konkurransedyktige i eit langsiktig perspektiv innanfor rammene av ei berekraftig utvikling. Det skal leggjast vekt på kunnskapsbasert planlegging og forvaltning i kystsona.

Fokus for planarbeidet er å sikre god sameksistens i kystsonen og bærekraftig arealbruk. Planen skal bidra til å forebygge konflikter i arealsaker ved bygge opp under kunnskapsgrunnlaget. Det spesielle med kystsoneplanlegging er at det er mange interesser og disse sin arealbruk varierer fra sameksistens i tid og rom, til eksklusiv og særegen bruk. Dette gjør at kystsoneplanelgging er en kompleks oppgave der det er et tydelig behov for helhetlig tilnærming på tvers av sektor- og kommunegrenser.

Planarbeidet har stor grad av nybrottsarbeid for regional planlegging av sjøområde.  Som grunnlag for planen (planomtale, retningslinjer og plankart, metodeutvikling etc.) er det utarbeidet en akvakulturanalyse. Denne analysen ble gjennomført i samarbeid med underleverandør Uni Research AS i Bergen. Analysen har sett på sterke og svake sider slik næringen og forvaltningen er etablert i dag, videre har analysen peket på potensialet og muligheter innenfor gitte rammer og framtidige behov.

Planarbeidet ble startet i regi av Akvator AS, og videreført med ressurser i ABO. Prosjektmedarbeidere i ABO har vært utførende konsulent for arbeidet; Metodeutvikling, analyser, temakart, planomtale med overordnet konsekvensutredning, utforming av retningslinjer og retningsgivende plankart.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Regionalplan

Areal

Sjø og strandsone Sunnhordland og Yyre Hardanger

Tidspunkt

2014-2017

Oppdragsgiver

Hordaland fylkeskommune