Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Det er utarbeidet en regional plan for kystområdene i 12 kommuner i Sunnhordland og ytre Hardanger. Formålet med planarbeidet er å sikre en bærekraftig forvaltning av sjøareal og strandsone.  Planen skal sikre gode rammevilkår for havbruksnæringen som en stor og viktig næring i regionen, samt maritim sektor med trygge farleder, havneområde og sjøretta næringsareal.  Planen er overordnet og gir hovedrammene for framtidig arealbruk i regionen.

Planarbeidet har stor grad av nybrottsarbeid for regional planlegging av sjøområde.  Som grunnlag for planen (planomtale, retningslinjer og plankart, metodeutvikling etc.) er det utarbeidet en akvakulturanalyse.

Planarbeidet ble startet i regi av Akvator AS, og videreført med ressurser i ABO. Prosjektmedarbeidere i ABO har vært utførende konsulent for arbeidet; Metodeutvikling, analyser, temakart, planomtale med overordnet konsekvensutredning, utforming av retningslinjer og retningsgivende plankart.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Regionalplan

Oppdragsperiode

2014-2017

Oppdragsgiver

Hordaland fylkeskommune

Del