Snikkersvingen

ABO har hatt ansvar for å gjennomføre prosjekteringsarbeid i samarbeid med Stord kommune og Statens vegvesen. ABO også hatt i oppgåve med å koordinere arbeidet internt og mot andre leverandørar, samt kommunisere med oppdragsgjevar på kvalitet, status og framdrift.

Føremålet med prosjektet er å etablere miljøgateprofil med fartsgrense 40 km/t for deler av fv545. ABO har prosjektert veg inkl. rundkøyring. Området er utarbeida som ei miljøgate med fortau på begge sider og kollektivterminal. I tillegg til dette er eksisterande VA-trase lagt om og prosjektert nytt VA-anlegg. Tiltaka omfattar også spillvatn, vatn og overvassystem langs deler av Nysætervegen (fv67) til Storavatnet.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Prosjektering veg og VA

Areal

Tidspunkt

2016-2017

Oppdragsgiver

Stord kommune og Statens vegvesen