TRAFIKKSIKRINGSPLAN for Bjørnafjorden kommune 2021 – 2025

ABO- plan og arkitektur er engasjert av Bjørnafjorden kommune for å utarbeide en trafikksikrinsplan for Bjørnafjorden kommune.

Det er sett eit nasjonalt mål om at ingen skal omkomme i biltrafikken. Dette krev målretta og systematisk arbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Trafikksikringsplanen skal vere kommunen sitt styrande verktøy i arbeidet med trafikktryggleik. Vidare er ein oppdatert og godkjent plan ein føresetnad for at:

  • kommunen skal kunne få tildelt midlar til trafikksikringstiltak
  • kommunen skal kunne verte godkjent som Trafikksikker kommune etter Trygg Trafikk si godkjenningsordning. Kommunestyret har vedteke at Bjørnafjorden kommune skal verte godkjent, og arbeidet med dette er alt i gang.

Etter kommunesamanslåinga er det trong for ein felles plan for heile kommunen. Dette er viktig for å oppdatere statistikk over ulukker og for å få eit samla bilete over utfordringane i Bjørnafjorden kommune.

Arbeid med trafikktryggleik i kommunen er samansett. Det er fleire avdelingar som må jobbe saman, og det må arbeidast mot Fylkeskommunen og Statens vegvesen. Det må lagast gode rutinar og arbeidet må forankrast både på politisk nivå og i kommunen sin administrasjon.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Trafikksikringsplan

Tidspunkt

2020-

Oppdragsgiver

Bjørnafjorden kommune