Arkitektur

ABO arkitekter har bred arkitektfaglig kompetanse, og utfører oppdrag i alle faser. Vi jobber tett og sømløst med vår planavdeling, og har god erfaring med gjennomføring av totalleveranse, som består av utredning, mulighetsstudie, regulering, prosjektering, byggesaksbehandling, byggeplassoppfølging og visualisering.

Våre kreative arkitekter og planleggere favner over 3 generasjoner og 6 nasjonaliteter – og kompetanse, tverrfaglighet og erfaring deles raust.

Vi gir tiltakshaver bedre kvalitet og tidsforbruk på gjennomføring med «A til Å»-prosjektering, hvor dedikerte prosjektledere og medarbeidere følger prosessen hele veien.

Vårt mål er å skape gode rammer, rom og bygg for menneskelig aktivitet og trivsel. Vi vektlegger kvalitet og å inspirere våre oppdragsgivere til sammen å skape vakre, bærekraftige prosjekter til glede for brukere og omgivelsene.

Landskapsarkitekter

Landskapsteamet i ABO har erfaring med alle typer prosjekter. De har også erfaring med alle deler av prosessen, fra idé, utvikling og prosjektering til oppfølging av byggeprosess og ferdig resultat. Vi bistår med innspill på plassering av bygg, atkomster, parkering, arealer for lek og opphold, beplantning, materialvalg og alle produkter som hører til i et uteområde. Vannhåndtering får en stadig økende plass i vårt fag, og er en viktig del av ethvert prosjekt hos oss.

Vi har erfaring med både små og store prosjekter, skoler og barnehager, lekeplasser, gater og fortau, idrettsarenaer, osv. Vi gjør også mulighetsstudier, analyser og ulike utredninger, enten som rene landskapsprosjekter eller i samarbeid med andre fag.

Prosjektadministrasjon

ABO Plan & Arkitektur har lang og god erfaring med levering av prosjektadministrative tjenester til det offentlige og private markedet. I de prosjekter der ABO skal levere alle tjenester til en oppdragsgiver, tar vi også på oss oppgaven som prosjekteringsleder eller prosjekteringsgruppeleder.

Vi har over 20 års erfaring med å levere prosjektadministrative tjenester gjennom rammeavtaler til det offentlige. Her har vi utført oppdrag med prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggherreombud, byggeledelse, SHA-koordinator og kontrollerende for både prosjektering og utførelse.

Vi leverer de samme ytelsene til private kunder. Her har vi også hatt oppdrag som byggelånskontrollør, der oppdragsgiver har hatt behov for dette. Vi tilstreber å utføre oppdragene rasjonelt, med tett og god dialog med våre oppdragsgivere, for å sikre kvalitet på det ferdige sluttproduktet.

Vårt mål er å etablere et godt samarbeidsklima i alle prosjekter, samtidig som vi tilstreber å levere prosjektene til rett kvalitet innenfor avtalt fremdrift og i henhold til budsjett.

Areal- og samfunnsplan

ABO leverer tjenester knyttet til en rekke ulike nivå av den fysiske planleggingen av prosjekter. Dette innebærer hovedvekt på følgende:

Arealplanlegging

 • Regionale/interkommunale planer
 • Kommuneplaner (areal og samfunnsdel)
 • Områdeplaner
 • Detaljreguleringsplaner
 • Illustrasjonsplaner

Vegplanlegging

 • Overordnede planer/detaljplaner
 • Skisse-/ forprosjekt
 • Detaljprosjektering
 • Anbudsdokument/evaluering

Temaplanlegging, konsekvensutredning og analyser

 • Strandsoneplaner
 • Kystsoneplaner/akvakulturanalyser
 • Konsesjonssøknader
 • Barnetråkk
 • Konsekvensutredning
 • Trafikksikringsplaner
 • Stedsanalyser
 • Sentrumsutvikling
 • Landskap
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Kulturminnedokumentasjon
 • GIS- analyser

ABO bruker en rekke verktøy for analyse, visualisering og kartlegging. Dette innebærer programmer som ArcGIS, Autocad, Novapoint, Focus, Gemini.

Sertifiseringer

Sentral godkjenning for tiltaksklasse 3 innenfor våre relevante fagfelt

Dette er den høyeste tiltaksklassen, og kvalifiserer oss for oppgaver med stor kompleksitet og vanskelighetsgrad eller oppgaver som krever spesielle og krevende utførelsesmetoder. Dette kan for eksempel være teknisk utdyping og supplering med spesielle utførelsesprosedyrer eller supplerende tekniske undersøkelser som kreves ved usikre grunn- eller miljøforhold. Les mer om tiltaksklasser.

ABO bruker MAKS 10

MAKS 10 (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem) er utviklet og driftet av Arkitektbedriftene i Norge. MAKS ivaretar lovkrav knyttet til krav om kvalitet for foretak som erklærer ansvar eller søker om sentral godkjenning. Gjennom MAKS sørger vi også for at vi ivaretar ansvaret som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig kontrollerende. Modellen gir oss også rutiner som ivaretar prosjektkrav knyttet til våre oppdrag, og gir også mulighet for å legge til prosjektspesifikke krav fra for eksempel byggherre eller regulerende. Les mer om MAKS 10.

Flere av våre ansatte er BREEAM-sertifiserte

BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger). BREEAM NOR er Norges versjon av BREEAM, og er administrert av Norwegian Green Building council (NGBC). Et BREAM-NOR sertifikat utstedes I fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning. ABO Plan & Arkitektur har som et mål at alle prosjekter skal ha en miljøprofil, og støtter bruk av BREEAM NOR som et verktøy for å nå miljøambisjoner. Vi hjelper dere å finne bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som reduserer negative effekter på miljøet. Vi har vært medlem av NGBC siden 2014, og Jeff Graves og Signe Mossige er godkjent BREEM NOR AP. Jeff Graves er også gründer og leder av BREEAM Support Hordaland. Les mer om BREAM-NOR sertifikat.

Miljøfyrtårn

Med Miljøfyrtårn-sertifiseringen på plass har vi fått et veldig godt verktøy for å få kontroll på bedriftens miljøpåvirkning og redusere klimagassutslippene. Det bidrar til å oppnå en mer lønnsom drift, og vi kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk, og smartere transportløsninger.

Sertifiseringen vil også stimulere til innovasjon og nytenking – og bidra til en grønn fremtid. Vi får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.