Nyheter

17. januar 2022

Nabomøte Hegreneset

Etter oppstartsmøte for Hegreneset i vår er det laget en serie fagrapporter og jobbet i...

19. november 2021

ABO deltok i arkitektkonkurranse – Nytt museumsbygg i Hamar

Anno inviterte mars 2021 til en åpen arkitektkonkurranse for et moderne museumsbygg som skal stå...

17. august 2021

Nytt ansikt i ABO

Med fagspesialist innenfor energi og bærekraft, styrker ABO laget innenfor prosjektadministrasjon. Vi er glade for...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Søknad om dispensasjon – Bjørnevik

Harris Advokatfirma AS og  ABO Plan & Arkitektur AS er engasjert av Os Hus AS i samband med at det skal søkjast om løyve til oppføring av fire einebustadar innanfor reguleringsplan for Bjørnevik.

Oppføring av einebustadane er i samsvar med Reguleringsplan for Bjørnevik, planID 1243 20130300, men tiltakshavar har fått beskjed frå kommunen om at det vil bli stilt krav om opparbeiding av nye 50 meter offentleg veg for kvar nye einebustad med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 18-1 første ledd.

Tiltakshavar har allereie fått krav om utbygging av 50 meter veg i samband med oppføring av tre tomannsbustadar.

På vegne av tiltakshavar søker vi hermed om dispensasjon frå krav til opparbeiding av resten av veg o­_KV1 og o_FTA3 etter pbl § 18-1 første ledd. Vi gjer gjeldande at formålet bak krav til opparbeiding ikkje vil bli vesentleg sett til side viss det blir gitt dispensasjon, og at fordelane ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. pbl § 19-2. Det er dermed grunnlag for å gi dispensasjon.

Sjå dispensasjonssøknad for ytterlegare informasjon.

Vedtatte plandokument kan lastast ned her:
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4624/gl_planarkiv.aspx?planid=20130300

 

Merknader til dispensasjonssøknaden kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS,

Postboks 291, 5203 Os

Tlf: 56570070

e-post: unni@abo-ark.no

 

 

Vedlegg:

Søknad om dispensasjonNabovarsel for søknad om dispensasjon for etablering av nytt hagesenter på Gjerviksflaten, gnr/bnr 188/5 i Alver kommune. 

Det vert med dette sendt nabovarsel for søknad om dispensasjon knytt til  etablering av nytt hagesenter på Gnr/bnr 188/5 i Alver kommune.

Søderstrøms Bomster og Hagesenter AS er i dag lokalisert på eit ca 1 dekar stort areal i Knarvik sentrum. Hagesenteret er ei arealkrevjande verksemd der den optimale tomtestorleiken ligg rundt 8-10 dekar. Hagesenteret er soleis ikkje ei verksemd som er prioritert for plassering i sentrum etter ny plan for Knarvik sentrum. Arealet senteret disponerer i dag er i tillegg leigd og ein har mottatt oppsigelse av leigeforholdet. Søderstrøm  Blomster og Hagesenter AS må difor innanfor kort tid finne seg ein ny tomt for hagesenteret.

Eigaren av hagesenteret KT og OPI Invest AS har kjøpt verksemda Gjervikflaten 5 AS som eig garden gnr. 188, bnr. 5 på Gjervik. Her ønsker eigaren at nytt hagesenter skal etablerast på ei planert sprengsteinsfylling som tidlegare eigar etablerte rundt 2010. Søderstrøm Blomster og Hagesenter AS har mellombels løyve til å ha ein lagerhall ståande på dette arealet. Hagesenteret vil være ein bygning på ca. 2 780 m2 der om lag 1700 m2 vil være oppvarma butikk, kontor og lager og om lag 1000 m2 halvparten vil være uoppvarma planteareal for sesongvarer. Lagerbygningen som er etablert på eigedomen vil framleis bli nytta til utelager. Denne er om lag 450 m2. Samla bygningsareal for hagesenteret vil då være om lag 3230 m2.Parkering til hagesenteret vil bli liggande på sørsida mot E39 og det bli bli etablert varelevering og renovasjon i området mot nordaust. Eksiterende avkjørsel på vest-sida vert føreslått stengt og flyttast lengre sør-vest. Trafikk frå eksisterande bustadar i området skal då nytte seg av dette nye krysset.

Meir utfyllande informasjon går fram av dispenasjonssøknaden som ligg som vedlegg og av vedlagte teikningar.

Tiltakshaver er Søderstrøms Blomster og Hagesenter AS og ansvarleg søkar er ABO Plan & Arkitektur AS.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Koldstad

arne@abo-ark.no

Tlf: 95721101

Frist for merknader: 26.10.2021

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon – Hagesenter Gjervikfalten 12.10.2021

E001 RevA

E002 RevA

E003Nabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Melding om oppstart av detaljregulering for gbnr. 79/98 m.fl. Berglytunet, Tysvær kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag av Odd Hansen Prosjekt AS, set i gong arbeid med detaljregulering for bustadområde Berglytunet på Førre, gbnr. 79/98 m.fl. PlanID 202201.

Det aktuelle området er i kommuneplanen synt som framtidig boligbebyggelse (B15). Området er ikkje om­fatta av reguleringsplan, med unnatak av areal for tilkomstveg/kryss. I nordaustleg del av planområdet går plan­­av­grensinga noko inn i Gnr. 79, bnr. 89 Førdesfjorden (PlanID 200305) og Førreåsen gnr. 79 bnr. 242 (Plan­­ID 201112). I vestleg del går planavgrensinga noko inn i Førdes­fjorden sentrum I – området vest, nord og aust for Førdesbotn (PlanID 200055) og i Nygård Terrasse (PlanID 200605). Tilkomstveg/kryss til planområdet vil til­passe seg desse planane, og deler av desse kan såleis bli oppheva ved vedtak av ny reguleringsplan, jf. § 12-14. Planområdet grenser elles til bustadområde med tilhøyrande veg- og grønt­føremål i reg­u­ler­ings­plan for Førre Hageby (planID 200024).

Føremål
Intensjonen med planarbeidet er å vidareutvikle og fortette eksisterande bustadområde, i tråd med kom­mu­ne­­plan for Tysvær kommune 2015-2027 og Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Ein ser føre seg eit bustadområde som er tilpassa kringliggjande bustad­typo­logiar, med spenn i frå einebustader til meir kons­en­trerte fleirmannsbustader (to etasjar). Området er topo­grafisk delt i to, der øvre del ligg om lag på kote +45, og nedre del av området ligg om lag på kote +25. På øvre del er det rom for om lag fire nye bustader. Det er for bratt til å kunne løyse tilkomst i frå nedre del, og til­­komst er difor tenkt i frå nordaust, i frå Førreåsen. Til­komst til nedre del av området vil vera i frå fv. 5794 i vest. Her vil det kunne vera rom for om lag 40 bueiningar, som til saman gir om lag 44 bueiningar i plan­­området.

Konsekvensutgreiing
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Planen, eller tiltak planen opnar for, er ikkje omfatta av forskrift om konse­kvens­utgreiingar §§ 6-8.  Plan­for­slaget sine tiltak vurderast i høve til samfunn og miljø, der m.a. naturmangfald, støy og trafikkavvikling vil utgreiast som del av planarbeidet. Det skal utarbeidast ROS-analyse.

Merknadar
Innan høyringsfristen 17.02.2022 skal moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no

 

Dokument

  1. Følgjebrev. Varsel om oppstart
  2. Planavgrensing 07.01.22
  3. Planinitiativ Berglytunet
  4. Revidert referat i frå oppstartsmøte Berglytunet 


Nabomøte Hegreneset

Etter oppstartsmøte for Hegreneset i vår er det laget en serie fagrapporter og jobbet i ulike faggrupper for å kunne bearbeide konseptet som ble presentert før oppstartsmøtet for reguleringsplanen i fjor vår.

På bakgrunn av merknader fra naboer og offentlige instanser, kunnskapene fra rapportene og tilbakemelding fra ulike kommunale faginstanser, er konseptet bearbeidet. Dette ønsker vi å få tilbakemeldinger på før vi går i merknadsmøte med plan‐ og bygningsetaten i Bergen kommune i begynnelsen av februar. Derfor inviteres det til et orienteringsmøte:

Torsdag 27. januar klokken 1900.

Dagsorden for møtet:
1. Kort orientering om planprosessene
2. Forslag til trafikkløsninger inkludert tunnel og parkeringsanlegg
3. Sjøfrontpromenaden og andre offentlig tilgjengelige uteområder
4. Forslag til bebyggelse i planområdet.

Det er ennå ikke utarbeidet en ferdig reguleringsplan. Dette arbeidet starter etter  merknadsmøtet med kommunen. Den konseptplanen som nå er utarbeidet vil ligge til grunn for reguleringsarbeidet.

Frem mot møtedato vil det undersøkes om det er mulig å få til et åpent møte. Foreløpig opprettes en lenke til digitalt møte på Teams.

Har dere spørsmål knyttet til møtet, kan dere kontakte Gunnar Wiederstrøm/Profier på tlf: 95 73 93 21 eller Åshild Blomdal/ABO Plan & Arkitektur på tlf: 99769716.

Her ligger dokumentasjon som grunnlag for møtet:

040122 Oversendelsesbrev 17.01.2022

Presentasjon_bebyggelse_arbeidsmøte

Trafikkanalyse Hegreneset_lokalveinettet_

 Varsel om oppstart og utviding av planområde- detaljreguleringsplan Kolbeinshamn, Austevoll kommune, gnr/bnr 46/ 3, 35 m.fl.

Det vert vist til tidlegare varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Kolbeinshamn i Austevoll kommune, datert 23.08.2021, i medhald av plan- og bygningslova § 12-8. Med dette vert det varsla ny oppstart og utviding av planområdet.

Planområdet ligg på Haukanes, i Kolbeinshamn på nordaustsida av Huftarøy, omlag 5 km frå Storebø. Området er om lag 13 daa.

Forslagsstillar er Charlotte Larsen, Peder Kolbeinshamn m.fl. ABO Plan & Arkitektur AS er plankonsulent.

Føremålet med planarbeidet er å fortette eksisterande naustområde sett av i kommuneplanens arealdel med naust, regulere flytebryggjer i sjø samt utvikle turist- og fritidsføremålet med utleigeeiningar. For å få ei meir heilskapleg regulering av området er planområdet utvida nordover slik at delområdet for LNF i KPA er innlemma, jf. vedtak frå Austevoll kommune. Etablert tilkomst for nausttomtene lengst nord er i dag frå kommunal veg, KV1047, Kolbeinshamn. Som del av planarbeidet er det òg ønskjeleg å vurdere tilkomst til nausta lengst sør.

Området er i kommuneplanens arealdel i hovudsak sett av til naust, turist- og fritidsføremål og LNF på land. Føremål i sjø er bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.

Konsekvensutgreiing

Samla vurdering er at planen ikkje vil vere konsekvensutgreiingspliktig etter forskrifta

Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart og utviding av planområdet

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 11.02.2021. Uttalar skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Austevoll kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vedlegg

Planinitiativ Kolbeinshamn utvida område nov. 2021

Plangrense varsel 10.01.2022

Oversiktskart

Gnr. 46 bnr. 0035 m.fl. Haukanes, Kolbeinshamn. Søknad om endra planavgrensingVarsel om oppstart av planarbeid for Langhaugen vgs, Bergen kommune gnr/bnr 160/191

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart  av detaljreguleringsplan for Langhaugen gnr/bnr 160/191 i Bergen kommune.

Om planarbeidet

Intensjonen med planarbeidet er å regulere for et nybygg på ca. 5000 kvm for utvidelse av Langhaugen videregående skole med undervisningsrom og idrettshall med tilhørende funksjoner. Utvidelsen vil øke skolens kapasitet med ca. 90 elever. Eksisterende gymsal vil rives som følge av planene.

Det vil ikke planlegges for økt antall parkeringsplasser, bortsett for plasser til HC-parkering og tjenestebiler.

Vestland fylkeskommune er forslagsstiller.

Konsekvensutredning

Det er ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planen, jf. Forskrift om konsekvensutredninger.

Frist for innspill

Frist for merknad eller innspill til varsel om oppstart er satt til 28.01.22. Merknad må sendes skriftlig til:

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

eller

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Ola Klyve Dalland
Postboks 291
5203 Os

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:

Ola Klyve Dalland, ola@abo-ark.no  tlf: 90021198

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill og merknader til Bergen kommune, da alle mottatte innspill og merknader blir sendt samlet til kommunen.

Vedlegg:

Varslingskart plangrense 01.12.2021

Planinitiativ Langhaugen vgs 09.09.2021

Referat oppstartsmøte Langhaugen videregående skoleDetaljregulering for Kalneset, Stad kommune

ABO Plan & Arkitektur Stord AS startar på vegne av Kalnes Salmon AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Kalneset, (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd). Arkivsaksnr. 21/5073.

Om planarbeidet
Hovudføremålet med planarbeidet er å legge til rette for ei næringsklynge som omfattar verksemd knytt til sjømatproduksjon, forsking og kontor­plassar for marine næringar (Sjømatstaden på Kalneset). I tillegg vil ein regulere dei høgareliggjande areala for bygg og anlegg med meir. Ein transformasjon av området til ein samlingsstad for den blå næringa vil kunne generere store ringverknadar både lokalt og regionalt. Planane for området vil kunne medverke til kunnskapsdeling og -utvikling, samstundes som det vert gjort tilgjengeleg areal for lokale verksemder.

Det skal utarbeidast konsekvensutgreiing som del av planarbeidet. Planarbeidet vil særleg ha fokus på  følgande tema: Naturmangfald, land og marint. Landskap. Strandsone, friluftsliv/folkehelse. Kulturminne/kulturmiljø. Kystsone: Fiskeri og ferdsel på sjø. Samferdsel og teknisk infrastruktur. Samfunnsverknad: Næring, kunnskap, forsking. Sysselsetting, verdiskaping etc.

For meir informasjon om kva ein ønskjer å planlegge i området sjå her: Planinitiativ. SjømatStaden på Kalneset. 01.10.2021

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg innan høyringsfristen:  11.01.2022
Til: ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
eller poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no

Relevante dokument
Følgebrev
Oversiktskart
Planavgrensing
Planinitiativ. SjømatStaden på Kalneset. 01.10.2021
Referat frå oppstartsmøte – Kalneset – 20.10.2021