Nyheter

4. juni 2024

Ny styreleder i ABO Plan & Arkitektur AS

Vi ønsker Terje Nøttveit velkommen som ny styreleder i ABO Plan & Arkitektur AS. Terje...

5. desember 2023

Vi har gleden av å ønske Irene Nordvik velkommen til ABO Plan & Arkitektur AS

Irene er en erfaren ingeniør med over 25 års erfaring innen krevende prosjektarbeid. Hun er...

7. juli 2023

Ny leder for arkitektavdelingen i ABO Plan & Arkitektur AS

Øyvind Tveit er ansatt som avdelingsleder/fagleder for arkitektavdelingen med virkning fra 1. september. Han kommer...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Bjørnavegen- utviding av veg

10.11.2021 vart det sendt ut nabovarsel om dispensasjon frå oppføring av 50 meter veg og fortau per einebustad innanfor reguleringsplan for Bjørnevik.

Til nabovarselet i 2021 kom det inn merknader frå naboar, men Plan og Bygningsutvalet godkjente i møte den 6.4.2022 søknad om dispensasjon frå pbl. § 18-1, krav om opparbeiding av veg og fortau langs Bjørnavegen på følgjande vilkår: Søkjar bidreg med ytterlegare opparbeiding av 75 meter veg og fortau langs Bjørnavegen i tråd med reguleringsplan. Plasseringa skal avklarast med samferdselsavdelinga i kommunen før søknad etter pbl §20-1.

I brev datert 13.05.2022 klaga Statsforvaltaren på vedtaket til Planutvalet. Statsforvaltaren viser til at 75 m ikkje er tilstrekkeleg, men seier samstundes at full opparbeiding vil vere svært byrdefullt.

Løysinga som no blir føreslått er godkjent av byggjesak og samferdsleavdelinga i Bjørnafjorden kommune. Den viser utviding av veg på totalt 150 meter, sjå vedlegg, og er ei forlenging av allereie godkjent løysing for dei første 50 metrane. Utvidinga går over bakketoppen ved avkøyrsel til høgdebassenget og fram til avkøyrsel ved Bjørnavegen 117.

Sjå vedlegga for ytterlegare beskriving av tiltaket.

 

Tiltakshavar er Os Hus AS

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

 

Vedlegg:

Bjørnavegen-utviding

Søknad om dispensasjon datert 08.09.2023

Varslingsbrev disp 2023Varsel om dispensasjon fra plankrav for etablering av boliger i Hesjaholten borettslag i Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 175 og 530.

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 søkes det med dette om dispensasjon fra:
KPA2018 §3 Plankrav pkt. 3.1 med hensyn til plankrav for tiltak etter pbl. § 20-1 a) når gjeldende plan er vedtatt etter hjemmel i pbl. av 1985 eller nyere lov.
Området ligger i ytre fortettingssone, sone 3, i gjeldende kommuneplan.

Formålet er å legge til rette for variert boligbebyggelse i 3 etasjer + garasjekjeller med rekkehus og leiligheter i ulik størrelse.
Det er ønskelig å legge til rette for boliger for alle grupper barnefamilier, enslige, unge og eldre. Alle leilighetene vil være universelt tilgjengelige med gode uteareal. I tillegg vil parken i sør bli opparbeidet.
Maks byggehøyde på nytt planlagt bygg er 55 moh. Det er lagt opp til ca. 29 boenheter. Tilkomsten til området er via Hesjaholtveien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:
Innspill til dispensasjonssøknaden kan sendes skriftlig til:
Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med dispensasjonssøknaden.

Frist for merknader er satt til 25.09.2023 (2 uker)

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil dispensasjonssøknaden oversendt Bergen kommune for behandling.

 

Vedlegg 1. Oversiktskart 29.08.2023

Vedlegg 2. Søknad om dispensasjon – 23.08.2022

Vedlegg 3. Situasjonsplan

Vedlegg 4. Perspektiver

Vedlegg 5. Plantegninger og fasader

Vedlegg 6. Referat fra veiledningsmøteGjervikflaten 5 – Etablering av Hagesenter

Det er sendt nabovarsel for søknad om rammeløyve eigedomen gnr. 188 bnr. 5 i Alver kommune. Søknaden omfattar etablering av hagesenter på eigedomen og etablering av kryss med passeringslomme for E39 for tilkomst til hagesenteret. Søknaden omfattar også ein dispensasjon for etablering av passeringslomme
Tiltakshavar er Gjervikflaten 5 AS og ansvarleg søkar er ABO Plan og Arkitektur AS.

Hagesenteret vil være ein bygning på om lag 1800 m2 med eit utvendig salsareal på om lag 1460 m2. Hovuddelen av hagesenteret vil være ca. 7 meter høgt, med ein oppheva inngangsområde på ca. 8,5 meter.

Eksiterende avkjørsel på vest-sida vert føreslått stengt og flyttast lengre sør-vest. Trafikk frå eksisterande bustadar i området skal då nytte seg av dette nye krysset. Trafikkmengda vil auke i avkjørsla ved etablering av eit nytt hagesenter og tiltaket vil kunne føre til auka sannsyn for påkøyringsulykker bakfra på E39 for venstresvingande bilar. Det skal derfor etablerast ei passeringslomme for at bilar som kjører mot aust skal kunne passere bilar som ventar på kryssande trafikk ved innkjøyring til hagesenteret. Ved bygging av kryss vil gang- og sykkelveg bli trekt 5 m bak i kryssområde. Eksisterande avkjørsel på vil bli liggande der den er etablert i dag.

Det er godkjent teknisk plan for veg, vatn og overvatn.

Det er tidlegare søkt og godkjent dispensasjon frå kommunedelplanen (KDP) for Knarvik, Alversund og Alverstraumen for etablering av nytt hagesenter med tilhøyrande parkeringsplassar og infrastruktur på gbnr. 188/5 i Gjervik.

S 001 – Situasjonsplan 03.11.2022

Søknad om dispensasjon 09.12.2022

Snitt

FasaderNabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG HØYRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR BORGEN, DEL AV GNR/BNR 60/1, BJØRNAFJORDEN KOMMUNE.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Borgen del av gnr. 60 bnr. 1 i Bjørnafjorden kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-9 vert forslag til planprogram i samband med reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for familiebustadar på del av 60/1 som ligg sør for Borgavegen. Området er i dag uregulert og ligg som LNF i gjeldande arealplan. Området gjeld del av eigedom sør for Borgavegen som grensar til eksisterande bustader i aust og nordaust. Del av eigedomen nord for Borgavegen er teken med for å vurdere eventuell parkering for friluftsområdet.

Planområdet er 17 da.

Fløysand Invest AS er tiltakshavar og ABO Plan & Arkitektur AS er plankonsulent.

Planområdet er sett av til LNFR i gjeldande arealplan. Planarbeidet er difor vurdert til å løyse ut krav om konsekvensutgreiing med planprogram etter §6, bokstav b, Vedlegg I Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning og bokstav 25 Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.

Aktuelle tema å greia ut er:

  • Landskap/kulturmiljø
  • Naturmangfald/naturverdiar
  • Naturressursar/landbruk

 

Oppstartsreferat

Plangrense- oppstart

Planprogram 13.03.2024

Godkjenning av planprogram

 

Frist for innspel

Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 23.08.2024.

 

Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Bjørnafjorden kommune, dette vil verta ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

 Melding om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for fritidsbustader – Grindheimsvågen 14/21 m.fl., Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord på oppdrag for tiltakshavar Ole Martin Torkelsen m.fl., set i gang arbeid med detaljregulering for fritidsbustader – Grindheimsvågen 14/21 m.fl., Planid 202401, Bømlo kommune. Oppstartsmøte er gjennomført 22.03.2024.

Planområdet er avgrensa med bakgrunn i kommuneplanen sitt avsette areal til fritidsbustad, bustad, tiltakshavarane sine eigedomar, samt behov for infrastruktur og heilskap i området. Det er stilt krav om at ein viser vegtilkomst fram til kryss med Grindheimsvegen. Området er om lag 17 daa. Delar av tilkomstvegen er regulert i plan 201509, bustad- og fritidsområde Tressvik. Mindre delar av denne planen vil verta oppheva som del av planarbeidet, jf. plan- og bygningslova § 12-14.

Hovudføremålet med planarbeidet er å legge til rette for vidare bygging av fritidsbustader med tilhøyrande små­båt­anlegg, tilkomst og parkering. Bømlo kommune har i tillegg kravd utvida planområde for å få regulert tilgrensande areal, samt kommunal båthamn. Innanfor området er det i dag 4 eksisterande bustadar, 3 fritidsbustader, 1 naust, 1 eldre bygg, kaiar med flytebrygge, parkeringsareal og tilkomstveg. Det er planar om å regulere 6 nye fritidsbustader innanfor området, endre eksisterande naust til fritidsbustad og legge til rette for småbåtanlegg og parkering. Ein skal og regulere inn gangveg langs sjøen fram til kommunal båthamn.

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Planen, eller tiltak planen opnar for, er ikkje omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing §§ 6 – 8. Sjølv om planen ikkje utløyser krav til konsekvensutgreiing krev pbl § 4-2 at verknadar av planframlegget vert vurdert. Særleg vil vurderingar knytt til naturmangfald, friluftsliv, strandsone, landskap og andre ålmenne interesser leggast vekt på.

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no innan 09.08.2024

Vedlegg
Følgjebrev Varsel om oppstart
Planavgrensing
Planinitiativ
Referat frå oppstartsmøte 
OversiktskartDetaljregulering for gnr. 40 bnr. 59 m.fl., Sveio sentrum – Mellombels plan-ID: 2024901

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om oppstart av detalj­regulering for gnr. 40 bnr. 59 m.fl., Sveio sentrum. Planområdet er lokalisert i Sveio sentrum, Sveio kommune.

Planområdet er omfatta av reguleringsplan Detaljregulering badeanlegg i Sveio sentrum, gnr. 40, bnr. 59, 93 m.fl., som syner området til offentleg tenesteyting, med krav om etablering av badeanlegg, samt at delar av arealet kan nyttast til andre offentlege eller private tenester og funksjonar. I gjeldande kommuneplan er planområdet sett av til offentleg tenesteyting og delar i nord til sentrumsformål. Den gjeldande planen vil verta oppheva når forslag til plan vert vedteken, jf. plan- og bygningslova § 12-14.

Storleiken på planområdet er om lag 18 daa. Planområdet har lik utstrekning som godkjent reguleringsplan og er avgrensa i tråd med eigedoms­grensene for eigedom 40/59 i sør og vest, planen regulerer Sveiogata i nord og tek med seg noko areal på nord-austsida av Mannabergvegen. Sveio kommune er eigar av delar av planområdet. Resterande areal innanfor plan­området er i privat eige.

Detaljreguleringa sitt hovudføremål er å legge til rette for etablering av ulike offentlege formål med tilkomstveg og tilhøyrande parkering, samt vidare utvikling av kringliggjande område innanfor planen. Delar av arealet er tenkt nytta til ny kommunal barnehage.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Tiltaket er i samsvar med kommunedelplanen og utløyser dermed ikkje krav om konsekvensutgreiing.

Merknader

Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 09.06.2024.

Vedlegg:

Oppstartsmelding

Oversiktskart

Plangrense 090124-A2-L

Planinitiativ

REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE OM DETALJREGULERING FOR GNR. 40 BNR. 59 M.FL., SVEIO SENTRUM, OPPD. 17.04.2024VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG HØYRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR SMEAHEIA CO2-ANLEGG, GNR/BNR 202/63 M.FL. STURE, PLANID: 20240002, ØYGARDEN KOMMUNE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Smeaheia CO2-anlegg på Sture gnr. 202 bnr. 61, 63, 64, 103 m. fl. i Øygarden kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-9 vert forslag til planprogram i samband med reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.

Om planarbeidet

Equinor ASA planlegg å opprette ein landbasert terminal for mottak av flytande CO2 frå transportskip, med mellomlagringskapasitet og eit eksportsystem til ein permanent undersjøisk geologisk lagringsplass, Smeaheia, på norsk kontinentalsokkel (ikkje beslutta gjennomført enno). Prosjektet tar sikte på å utvikle ein injeksjonskapasitet på 5 mill. tonn CO2 pr. år i oppstarten, som er planlagt i 2028/29.

Mottaksanlegget for CO2 er foreslått plassert sør for Stureterminalen i Øygarden kommune. I området ligg Stureterminalen, ein oljeterminal som tar imot olje frå fleire felt i Nordsjøen gjennom fleire røyrleidningar frå sokkelen.

Planområdet er ved oppstart eit stort område då dette skal omfatte tilstrekkeleg areal for landanlegg med alternative røyrleidningstrasear på land og i sjø, midlertidig anleggsområde og faresoner. CO2 anlegget med tilhøyrande røyrleidning er ikkje omfatta av forskrift om storulykke, slik som oljeterminalen er. Planområdet vil bli redusert i løpet av planprosessen til kun å omfatte naudsynt areal som vil omfatte mottaksanlegget, trase for røyrleidning og naudsynt areal for å regulere inn faresoner. Plangrensa i sjø strekk seg og inn i Fedje kommune og ut til 1 nm utanfor grunnlina.

På land omfattar planområdet sjølve industriområdet for terminalen Sture. Landanlegget er planlagt etablert sør for Stureterminalen i Austevågen. Landanlegget vil omfatte den utfylte flata som er etablert sør for Stureterminalen.

Alternative røyrleidningstrasear, omsynssoner og behov for revisjon av gjeldande reguleringsplan gjer at planområdet omfattar heile Stureterminalen med tilhøyrande sjøområde. Planområdet følgjer trase til eksisterande røyrleidningar vestover langs Terminalvegen nord for Alvheim og ut til sjø via Hjartøyna. Dersom dette røyrleidningsalternativet blir valt, blir ny røyrleidning installert i eksisterande tunell til Hjartøyna. Planområdet omfattar også alternativ røyrleidningstrase langs Vestprosess røyrleidningen nord for Stureterminalen. Langs røyrleidningstrase tek ein i første omgang høgde for ei omsynssone med bredde på totalt 200 meter, men denne vil truleg bli endra i løpet av planprosessen.

Planområdet er om lag 85 000 da stort, der område i sjø utgjer om lag 82 000 da.
Equinor Energy AS er tiltakshavar og ABO Plan & Arkitektur AS er plankonsulent.
Planarbeidet fell inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutgreiast og ha planprogram eller melding etter § 6, jf. vedlegg I pkt. nr. 23.

Som følgje av planarbeidet kan følgande planar verta erstatta eller oppheva:

•Reguleringsplan for Stureområdet og oljerøyrleidning, planid. 125919860002
•Reguleringsplan for Oljeledning Hjartøy- Sture (GRANE), planid. 125920010003
•Reguleringsplan for Hjartøy, planid. 1259201700002

Planprosess
Det er gjennomført oppstartsmøte med Øygarden og Fedje kommune 12.12.2023 og 1.2.2024. Forslag til planprogram blir sendt på høyring samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Høyringsfristen vert sett til 6 veker. I samband med høyring vil det bli gjennomført eit opent informasjonsmøte den 28.05 kl. 19 i gymsalen på Tjeldstø skule. Etter at frist for merknader er gått ut, vil ein i samråd med Øygarden og Fedje kommune vurdere endringar i planprogrammet med bakgrunn i innkomne merknader. Endeleg planprogram skal fastsettast av kommunane.

Etter at planprogrammet er fastsett, vil ein starte utarbeiding av reguleringsplanen med tilhøyrande konsekvensutgreiing. Etter at reguleringsplanen med konsekvensutgreiing er ferdig utarbeidd vil planforslaget bli 1. gongs handsama i kommunane. Planforslaget vil så bli lagt ut til offentleg ettersyn jf. § 12-10 i plan- og bygningslova i 6 veker. Det vil da vere mogleg å kome med innspel og merknader til det utarbeidde planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta, vil ein gjennomgang av innkomne innspel og merknader bli vurdert, og eventuelle endringar i planforslaget vil bli gjennomført før 2. gongs handsaming. I løpet av reguleringsplanprosessen vil grunneigarar som vil bli direkte berørt bli kontakta for nærare informasjon og drøftingar med tanke på etablering av grunneigaravtalar.

Plangrense 21.02.2024 oversikt

Plangrense Sture- 21.02-2024 inkl reg e

Planinitiativ Øygarden Sture 28.11.2023

Planprogram Smeaheia Sture_21.02.2024

Referat_Smeaheia_oppstartsmote_01.02.2024

Frist for innspel og merknadar Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 12.06.2024. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS Postboks 291 5203 Os
eller
e-post: offentligettersyn@abo-ark.no
Saksnummer: 23/20511

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Øygarden eller Fedje kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.
For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS                                         eller:                       Equinor Energy AS
v/ Arne Kristian Kolstad                                                                             v/ Kari Stokke
e-post: arne@abo-ark.no                                                                             e-post: kstokke@equinor.com
mobil: 95721101                                                                                             mobil: 97545327