Nyheter

18. desember 2019

God Jul!

Se vår hjemmelagde julehilsen fra alle oss i ABO!

20. november 2019

ABO Plan & Arkitektur er blitt et miljøfyrtårn!

Onsdag 20. november var det offisiell overrekkelse av beviset på at ABO er sertifisert som...

15. november 2019

Oselvo – nytt spennende prosjekt i Os sentrum for JM Norge

ABO har tegnet Oselvo som vil bestå av ca 58 stilrene 3-4 roms leiligheter med...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

 • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
 • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av detaljregulering/ reguleringsendring for: Masfjorden kommune Matre gnr. 52 bnr. 10 m.fl.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-14, vert det varsla oppstart av detaljregulering/reguleringsendring for Matre, gnr. 52 bnr. 10 m.fl. i Masfjorden kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å revidere del av vedteken reguleringsplan for Matre planid: 126620060003 vedteken 03.02.2009 i Masfjorden kommune. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til næringsverksemd, samferdsel og teknisk infrastruktur. Del av området er omfatta av sikringssone H120 for grunnvassforsyning og faresone H310 ras- og skredfare.

I vedteken reguleringsplan for Matre er arealet regulert til ulike kombinerte byggeformål for næring, lager og industri, bustadområde, parkbelte i industriområde, høgspenningsanlegg og helikopterlandingsplass m.m, samt landbruksområde og trafikkområde. Planområdet er totalt ca 85 daa og har tilkomst frå E39 Sognevegen. Formålet med planarbeidet er ei omstrukturering av vegsystemet i næringsområdet og å legge til rette for nye større næringsbygg med tilhøyrande parkering og utomhusareal. Det vil som del av planarbeidet bli vurdert trafikale løysingar og flytting/riving for nokre av dei eksisterande bygga innanfor planområdet.

Omfanget av planendringa er ikkje vurdert å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Masfjorden kommune og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Masfjorden kommune. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli vurdert før 2. gongs handsaming i Masfjorden kommune.

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 27.03.2020

Vedlegg:

 Varsel om endring av del av planID. 4601_40250101 Laksevåg, gnr. 149 bnr. 5 og 29 mfl. Nygårdslien boligområde.

Etter avtale med Bergen kommune i et oppstartsmøte 05.12.17, varsles det her om søknad om endring etter forenklet prosess i en avgrenset del av «Reguleringsplan for Laksevåg, gnr. 149 bnr. 5 og 29 mfl. Nygårdslien boligområde» (arealplanID: 1201_40250100, vedtatt 19.03.2014). Det aktuelle planområdet ligger sør for Nygårdslien skole, på Laksevåg. Se vedlagt oversiktskart.

Søknaden gjelder to avgrensede delområder i vedtatt plan, felt BB1 og BF1 med tilhørende infrastruktur. Se vedlegg «Område som endres i vedtatt plan».

Tiltakshaver Nygårdslien Utvikling AS har kjøpt 3 deler av utbyggingsområdet i planen Nygårdslien boligområde, plan-ID 40250100. Før utbygging ønsker Nygårdslien Utvikling AS å tilpasse nybygg bedre til landskapet. Et viktig mål for planen og denne søknaden er å øke kvaliteten på utbyggingen og samordne gjennomføringen.

Aktuelle endringer er beskrevet i en forenklet planbeskrivelse. Endringene som foreslås i plankartet er formelt sett små. Endringene i reguleringsbestemmelsene er i hovedsak knyttet til sikring av området og gjennomføring av vegen Haustbeitet. Endringen i bestemmelsene har også som formål å løse de tekniske forholdene langs vegen. Det er lagt mye arbeid i å finne en løsning for bebyggelsen som gir økt kvalitet for området og prosjektet.

Tiltakshaver og forslagsstiller ser det slik at endringene som det søkes om, i liten grad vil påvirke den praktiske gjennomføringen av planen forøvrig. Hovedrammene i planen opprettholdes. Tilkomst og hensyn til viktige natur- og friluftsområder ivaretas. På dette grunnlag ønsker vi å få endringene gjennomført som en endring etter § 12-14 i Plan og bygningsloven.

En vedtatt reguleringsendring vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene.

Tiltakshaver er Nygårdslien Utvikling AS, org.nr. 919 766 972, og forslagsstiller/plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

På vegne av Nygårdslien utvikling AS inviterer vi til nabomøte i klubbhuset til Lyngbø (Gravdalsveien 9, 5165 Laksevåg) onsdag den 11.03.2020 kl. 19:00 – 21:00. Der vil revidert plan bli lagt frem og det vil bli anledning til å stille spørsmål og få svar på disse.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Vibeke Ingebrigtsen hos ABO Plan & Arkitektur AS:

Tlf: 41224547

e-post: vibeke@abo-ark.no

Merknader til reguleringsendringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Vibeke Ingebrigtsen

Postboks 291

5203 Os

Eller på e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

(Merk merknaden med «Reguleringsendring Nygårdslien boligområde»)

Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for merknader er satt til lørdag 21.03.2020

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli oversendt Bergen kommune for endelig behandling.

Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger mot planforslaget i forbindelse med dette varselet, vil kommunen vurdere å behandle søknaden som en endring etter forenklet prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Vedlegg:

Planbeskrivelse

Vedlegg 1 – Plankart

Vedlegg 2 – Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 3 – Illustrasjonsplan

Vedlegg 4 – Snitt og oppriss

Vedlegg 5 – Perspektiver

Vedlegg 6 – Sol- og skyggeillustrasjoner

Vedlegg 7 – ROS-analyse

Vedlegg 8 – VA-rammeplan

Vedlegg 9 – RTP

Vedlegg 10 – Flomberegningsrapport

Vedlegg 11 – Overvannshåndtering

Vedlegg 12 – Skredvurdering

Vedlegg 13 – Arealoversikt

Vedlegg 14 – Område som endres i vedtatt plan

Vedlegg 15 – Oversiktskart Planbeskrivelse

Vedlegg 16 – VegplanVarsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for naust-fritidsbustader Totland 13/194 m.fl., Planid 201906, Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert detmed dette meldt oppstart av detaljregulering for naustfritidsbustader Totland 13/194 m.fl., Planid 201906, Bømlo kommune.

Om planarbeidet

Planområdet er om lag 221 daa, og består av hovudeigedomen gbnr. 13/194 samt følgande eigedomar: gbnr. 13/1, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 30, 31, 34, 35, 36, 76, 59, 98, 101, 115, 116, 124, 126, 141, 158, 165, 168, 193, 194, samt felleseigedomen gbnr. 13/1, 3-4, 6-7, 9-10, 12-15, 18, 34, 36-37, 40 (gbnr. 13/18).

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle området i tråd med kommuneplanen, og regulere areal til fritidsbusetnad, småbåthamn, naust med tilhøyrande kai, samt areal for blågrønnstruktur, friområde og friluftsføremål. Sjøarealet vert regulert til friluftsområde, småbåthamn, bøyehamn og småbåtanlegg. I tillegg vil planen romme areal til tekniske anlegg, som veg, gangveg og vass- og avløpsanlegg. Alle vegar og gangvegar i planområdet, samt eksisterande stiar og dei grøne areala, vil vera ope for ålmenta.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 23.03.2020

 

Vedlegg

Totland – Følgjebrev varsel om oppstart

Totland – Planavgrensing

Totland – Illustrasjon

Totland – Saksutgreiing og saksprotokoll

 Reguleringsplan for Fana. Del av gnr. 42, 43 og 44, Nesttun sør, Midtun og Øvsttun. Endring etter forenklet prosess – Begrenset høring 23.01.2020 – 14.02.2020

Det pågår arbeid med utvidelse av Midtun skole for å øke elevkapasiteten fra 370 til 500 elever. Den 03.05.2019 ble det gitt rammetillatelse for nytt tilbygg. Ett av vilkårene i rammetillatelsen var krav om at det ble startet opp arbeid med reguleringsendring for veg og parkeringsanlegget ved Midtun skole.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, 3. ledd, blir det med dette varslet om reguleringsendring etter forenklet prosess, godkjent av Plan- og bygningsetaten 12.06.2019, for Fana. Del av gnr. 42, 43 og 44, Nesttun sør, Midtun og Øvsttun, plan-ID 15670000.

Etter § 12-14 2. ledd kan endring av reguleringsplaner behandles etter forenklet prosess når endringen:

 • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig
 • ikke går utover hovedrammene i planen
 • ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Det er vurdert at endringen oppfyller kriteriene i § 12-14, 2. ledd:

 • Hovedrammene i planen endres ikke.
 • Gjeldende reguleringsplan hjemler samferdselsarealer og skole, og det samme gjør endringsforslaget. Det er kun mindre justering og tilpasning mellom formålene.
 • Endringsforslaget vil ikke påvirke planen negativt for øvrig, heller styrke og forbedre forholdene som allerede er regulert.
 •  Endringsforslaget berører ikke hensynet til viktig natur og friluftsområder. Utvidelse av eksisterende gangbro ansees å ikke påvirke naturforholdene i vesentlig grad.Begrenset høring 22.01.2020

Tiltakshaver for planarbeidet er Bergen kommune, Etat for utbygging. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur.

Planområdet ligger i Fana bydel og gjelder tilkomst til Midtun skole. Området ligger ca. 100 m fra Skjoldskiftet. Planområdet strekker seg fra E39 Osvegen i sør og til nordøstre hjørnet av skoletomten(gnr/bnr 44/62) og sykkelveg som går videre til Nesttun i nord. Planområdet omfatter parkeringsplass til Midtun skole, bro over Midtunelva og en korridor langs Osvegen, KV5225.

Planforslaget legger til rette for bedre trafikksikring rundt Midtun skole. Tiltakene er i samsvar med prinsippene i Trafikksikringsplanen med hjertesone for skolen, datert 01.03.2019.

Endringene gjelder i hovedsak:

 • Utvidelse av gangbro over Midtunelva
 • Regulere separat fortau og sykkelveg langs østsiden av skoletomten og flytte fortauet mot skoletomten.
 • Regulere renovasjonsanlegg ved skolen og snuhammer / oppstillingsplass for varelevering og avfallshenting.
 • Justere reguleringsbestemmelsene iht. endringer i plankartet.

Har du innspill til planforslaget?

Planforslaget legges ut på begrenset høring for berørte grunneiere og offentlige hørings-instanser i perioden 23.01.2020 – 14.02.2020.

Eventuelle synspunkter og innspill til planforslaget kan sendes på:

e-post:            offentlig.ettersyn@abo-ark.no

post:               ABO Plan & Arkitektur AS, Pb. 291, 5203 Os

Høringsfristen er 14.02.2020. Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 2019/10523.

Videre saksgang

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, vil det bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med:

 • plankonsulent i ABO Plan & Arkitektur AS, Merete Lunde på telefon 95 22 55 58 eller

e-post merete@abo-ark.no

Vedlegg: 

Begrenset høring 22.01.2020

Planbeskrivelse 22.01.2020

Planforslag Midtun skole_10.01.20

Referat fra veiledningsmøte

Midtun skole Risiko- og sårberhetsanalyse 22.01.2020

Reguleringsbestemmelser.  10.01.2020Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Kvamme gnr. 32 bnr. 6 m.fl. – Masfjorden kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Kamme gnr. 32 bnr. 6 m.fl. i Masfjorden kommune.

Om planarbeidet

Planområdet ligg på Kvamme i Masfjorden kommune med tilkomst frå Fv570 – Austfjordvegen og omfattar eit areal på ca 76 daa. Planområdet omfattar område som i dag består av skog, strandsone, fulldyrka jord 3 eksisterande bygg, veg og 3 frådelte bustadtomter.

Føremålet med planen er å regulere arealet til turistformål, landbruk, grønstruktur, naust og bustader med tilhøyrande infrastruktur. Det er ønskjeleg å legge til rette for turistanlegg jf. kommuneplanens arealdel, ny tilkomstveg og regulere eksisterande bygg/tomter. Det vil i samband med planarbeidet leggast til rette for felles tilkomstløysning for planlagde tiltak.

Området er i kommuneplanens arealdel i hovudsak sett av til turistanlegg og LNF- areal. Grunna nydyrking på delar av arealet vil det bli vurdert justering av arealformål med omsyn til landbruksinteresser.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Ivar Holmaas og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

tlf:        56570070

Mobil:  900 21 198

 

Vidare planprosess

Etter fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidd og sendt Masfjorden kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Frist for innspel og merknader er satt til 17.02.2020

Vedlegg:Varsel om oppstart av detaljregulering Bergen kommune – Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 150 mfl., Folldalsheia

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Foldallsheia, gnr. 120, bnr. 150 m. fl., i Ytrebygda i Bergen kommune.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting med høy arkitektonisk kvalitet i skrånende terreng i Foldallsheia. Det legges opp til etablering av ca. 16 -18 nye enheter.

Planområdet er ca. 14,0 daa og ligger innenfor byfortettingssone 2 i kommuneplanens arealdel (KPA) 2018. Eiendommen er regulert til boligformål med hensynssone høyspent i reguleringsplan for Sørås, Storheia vest, planid. 6210000. Hensynssonen dekker store deler av eiendommen. Høyspentlinjen er imidlertid fjernet slik at hensynet bak faresonen ikke lenger gjør seg gjeldende. Plangrensen omfatter også kryss Folldalsheia-Steinsvikvegen.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver er Backer Bolig AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS

For nærmere informasjon og spørsmål kan dette rettes til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Åshild Blomdal

Mobil:  99769716

e-post: ashild@abo-ark.no

Videre planprosess

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, vil det bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling blir planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er sett til 12.02.2020

Vedlegg

Plangrense kart 08.01.20

Planinitativ 04.07.2019

Referat oppstartsmøte – Storheilia