Nyheter

20. november 2019

ABO Plan & Arkitektur er blitt et miljøfyrtårn!

Onsdag 20. november var det offisiell overrekkelse av beviset på at ABO er sertifisert som...

15. november 2019

Oselvo – nytt spennende prosjekt i Os sentrum for JM Norge

ABO har tegnet Oselvo som vil bestå av ca 58 stilrene 3-4 roms leiligheter med...

14. oktober 2019

Boligløftet

ABO er engasjert av Bergen kommune til å bistå de med Boligløftet. Bystyret i Bergen...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Bergen kommune – Åsane, gnr. 216, bnr. 119 m.fl. Eidsvåg skole. Reguleringsplan. 2019

Ny begrenset høring 03.12.2019 – 24.12.2019

Det vises til tidligere offentlig ettersyn (04.08.2018 -18.09.2018) og begrenset høring (23.08.2019 – 13.09.2019) av reguleringsforslaget for Eidsvåg skole.

Etter forrige høring er det gjort noen justeringer i planforslaget som medfører behov for en ny begrenset høring for utvalgte grunneiere og offentlige etater.

Endringene er beskrevet i vedlagte brev, Begrenset høring 03.12.2019.

 

Planforslaget legges til begrenset høring for berørte grunneiere og offentlige høringsinstanser i perioden 03.12.2019 – 24.12.2019.

Dokumentene ligger som vedlegg til denne siden.

Dokumentene vil også i løpet av noen dager (uke 49) bli lagt ut på:

  • Plan- og bygningsetatens kundesenter, Johannes Bruns gate 12, åpent hverdager, kl. 08.00–15.00
  • Bergen kommune sin kunngjøringsside på nett: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer

 

Synspunkt og innspill til revidert planforslaget kan sendes til:

Høringsfristen er 24.12.2019. Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 201606714.

 

Videre saksgang

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, vil det bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med:

 

Vedlegg:

Begrenset høring_03.12.2019

Reguleringsplan 03.12.2019

Reguleringsbestemmelser 04.12.2019

Illustrasjonsplan 1 Permanent 28.11.2019

Illustrasjonsplan 2 Midlertidig 28.11.2019

Støyrapport Rev 03 Sweco