Nyheter

28. mars 2019

Helgatunlia vert byggemeldt

I april vert det byggemeldt husvære i lia over Helgatun.

28. mars 2019

Budeiehaugen er innflytta og oppføringa av bygg B og C er i gang

Budeiehaugen inneheld 34 små, men innhaldsrike fjellhusvære.

3. desember 2018

ABO satser og ekspanderer!

ABO har ansatt 4 nye medarbeidere! Les om dem her:

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

LAY_B_VARSEL-001
LAY_C_VARSEL-001
LAY_F-001
LAY_F-002Ulvenvegen, Nymark

Det varsles med dette om riving av hytte og garasje, og oppføring av totalt 16 rekkehus, en enebolig og 2 kjedete tomannsboliger fordelt på 6 husklynger med tilhørende carporter, forstøtningsmurer, gangveger og 2 lekeplasser. Det søkes om dispensasjon fra byggegrense for mindre del av carport/ takterrasse for hus 5. Det søkes om dispensasjon for mindre arealjustering mellom BKl 1 og BKl 4. Formen på lekearealet.

Vedlagt er tegninger til prosjektet:Eidsvåg skole – ny paviljongskole

På vegne av Bergen kommune v/Etat for utbygging varsler vi om riving av eksisterende SFO-bygning, og oppføring av ny paviljongskole, på SFO-tomten ved Eidsvåg skole.

Paviljongskolen skal oppføres av prefabrikkerte moduler, og er dimensjonert for 350 elever ifra 1.-7. skoletrinn. Det forutsettes at paviljongskolen skal være i drift januar 2018.

Form og struktur: Skolebyggets form og plassering er valgt på bakgrunn av tomtens utforming, hensyn til naboer og overvannsproblematikk. Det ønskes å ta vare på furuhaugen i nordøstre del av tomt. Skolebygget blir trukket litt i fra furuhaugen for å gi plass til en universell og god passasje langs bygget her. Vi ønsker å legge paviljongskolen lavt i terrenget av hensyn til naboene. Men det kan til tider være en del overvann på tomten. Terrenget må av den grunn heves noe slik at overvannet ivaretas på en god måte også i ekstreme værsituasjoner. Paviljongskolen blir oppført i 1 – 2 etasjer, med teknisk rom på taket av 2.etasje. Administrasjon er plassert i et eget bygg som er knyttet til hovedbygget med svalganger. Høydemessig er byggene plassert slik at det ikke skal være til sjenanse for naboer og utsikt. Ingen naboer vil få reduserte solforhold på sine uteplasser.

Arkitektoniske grep: Paviljongskolens skala, form og materialitet er tilpasset eksisterende bygningsmiljø.Vi har lagt vekt på å bryte opp fasadene for å tilpasse bygget til småhusbebyggelsen rundt. Det har vi gjort med innhuk og utstikkende bygningsdeler på skolebygget. Frittstående trapperom (mot furuhaugen) og administrasjonsbygg fremhever den småskalerte opplevelsen ytterligere. Fasadene blir kledd med liggende og stående trepanel, beiset i duse farger.

Adkomst og parkering: Skoleplassen vil bare være tilgjengelig for gående/syklende. Da skoleplassen tilrettelegges på best mulig vis for alle elevgruppene, blir det ikke mulig å parkere biler inne på skoleplassen etter skoletid. Gangadkomst til paviljongskolen vil skje via Granlien og/eller Kongleveien. Adkomsten fra Kongleveien benyttes som hovedadkomst til administrasjonsbygget samt til varelevering via en universell utformet gangvei. Det etableres en avfallsbod oppe ved Kongleveien som gir enkel tilkomst for henting av søppel med renovasjonsbil. Det legges opp til å beholde eksisterende parkeringsplasser i starten av Kongleveien.

Inngangspartier, svalganger og skoleplass: Hvert elevtrinn vil ha egen inngang til sitt hjemmeområde. Disse inngangene ligger spredt langs begge langsidene. Svalganger vil fungere som skolens kommunikasjonsareal utvendig mellom elevinngangene og spesielle læringsareal i 2.etasje, samt administrasjonsbygg. Svalgangene vil også fungere som skolens uværskur. Svalgangstaket skal ha tette overflater med glasspartier over inngangene. Skoleplassen blir asfaltert og deles i 2 ulike høydenivåer. Den delen av skoleplassen som ligger langs Granlia, ligger et par trappetrinn høyere enn resten av skoleplassen rundt bygget. Det etableres sittebenker i naturstein, plantekasser og trapper i overgangene mellom de to nivåene. Hele skoleplassen er universelt utformet og tilgjengelig for bevegelseshemmede. Utearealet er delt opp i ulike soner. Her er det tilrettelagt for naturlek, lek for de yngste, sitteamfi, lek for de eldste, sykkelparkering, samt klatrelek.  Man finner også ulike sittegrupper spredt rundt omkring. Vedlagt finner dere dispensasjonssøknad, basiskart med paviljongskole inntegnet, og fasadetegninger.Reguleringsplaner

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LYSSAND FABRIKK OG HOLEN, GNR. 64 BNR. 128 MFL., OS KOMMUNE.

Om planarbeidet

Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for etablering av bustader og næring i eksisterande fabrikkbygning og regulerer for bustader på arealet nord for fabrikkbygget, Holen nord.  Planprogrammet vil legge rammene for plan- og konsekvensutgreiinga som skal utførast i samband med detaljreguleringa. Forslagsstillar er Mons Tore Lyssand. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Planområdet

Planområdet er totalt ca. 57 daa og omfattar eigedomane fabrikkbygningen står på, nokre einebusadtomter i nord og ubygd areal i Holen nord. I tillegg er delar av gnr. 64 bnr. 3 innlemma i planen. Dette er gjort for erstatte heile reguleringsplanen for Lyssand treindustri, tilkomstveg (planid 19910202). Plangrensa vil i reguleringsplanen innskrenkast til berre å omfatte naudsynt areal for avkøyring og frisiktsoner langs Hegglandsdalsvegen. Løa på gnr. 64 bnr. 3 vil ikkje inngå i det endelege planframlegget.

Konsekvensutgreiing

Planarbeidet er vurdert å utløyse krav om planprogram og konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova §4-1. Vidare skal planomtalen gje ei særskilt vurdering – konsekvensutgreiing – av planen sine verknader for miljø og samfunn jf. Plan- og bygningslova § 4-2. Formålet med ei konsekvensutgreiing er å få klarlagt verknaden av tiltak som kan ha vesentlege verknader for miljø, naturressursar og samfunn for reguleringsplanen. Konsekvensutgreiinga vil bli gjennomført med grunnlag i vedteke planprogram etter føresegnene i plan- og bygningslova.

Planprogram, utkast datert 07.02.2019
Plangrense_06.02.2019.pdf

Planprosess

Oppstartsmøte med Os kommune jamfør Forskrift om behandling av privat forslag til detaljregulering etter PBL 2017 vart halde 26.6.2018. På grunnlag av oppstartsmøte fann kommunen at privat planinitiativ ikkje bør føre fram og skal stoppast jamfør PBL 12-8.

Forslagsstillar bad om at planinitiativet vart førelagt politisk handsaming og 1.11.2018 vart det gjort følgjande vedtak i Plan- og bygningsutvalet, jf §12-8: Plan- og bygningsutvalet godkjenner oppstart av områderegulering og detaljregulering av «Lyssandfabrikken» gnr. 64 bnr. 128 i tråd med planinitiativ og politisk søknad om oppstart datert 1.11.2018.

Etter at planprogrammet er fastsett, vil ein starte utarbeiding av reguleringsplanen med tilhøyrande konsekvensutgreiing. Etter at reguleringsplanen med konsekvensutgreiing er ferdig utarbeidd vil planforslaget bli 1. gongs handsama i kommunen. Planforslaget vil så bli lagt ut til offentleg ettersyn jf. § 12-10 i plan- og bygningslova i 6 veker. Det vil da vere mogleg å kome med innspel og merknader til det utarbeidde planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gjennomgang av innkomne innspel og merknader bli vurdert og eventuelle endringar i planforslaget vil bli gjennomført før 2. gongs handsaming i Os kommune.

Frist for innspel og merknader

Frist for innspel og merknader til offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 31.05.2019. Det er viktig at ein ved innspel og merknader skil mellom merknader til planprogrammet og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

Eller e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget. For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Åshild Blomdal
e-post: ashild@abo-ark.no
tlf: 56570070
mobil: 99769716Varsel om utviding av plangrense – Haukedalen

Vi viser til tidligere utsendt varsel, datert 20.06.2018, om oppstart av reguleringsendring for del av gjeldende reguleringsplan for Haukedal, Spondalen Øst, Arealplan ID 51340100, vedtatt 20.05.2014, felt K6-K9, Fs8, L4, Fs7, L5, Fs6, F1 og FV4.

Bakgrunnen for tidligere varslet reguleringsendring fra 20.06.2018 var at område S3 i gjeldende plan, som er satt av til annet fellesareal – felles henteplass søppel, ikke er dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. S3 er lokalisert ved innkjøringen til boligområde. Området er derfor kun godkjent som midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny lokalisering av renovasjonsløsning må etableres.

I etterkant av dette varselet er det gjennomført et makebytte mellom Bergen kommune og BYBO AS. Makebytte omfattet gnr. 188 bnr. 277 og del av gnr. 187 bnr. 509. Makebytte er gjennomført fordi det er mer hensiktsmessig for Bergen kommune å eie arealet som grenser til Haukedalen skole.

Planområdet blir nå utvidet til også å omfatte arealene det er gjennomført makebytte for. Arealet som Bergen kommune har overtatt skal videreføres som offentlig friområde. Deler av arealet BYBO AS har overtatt (F2 i gjeldende plan) skal primært benyttes til parsellhager for beboerne og det skal sikres en gangsti gjennom området for å sikre adkomst til grusbanen nord for planområdet. I tillegg er det ønskelig å benytte deler av F2 mot vest som alternativ lokalisering av renovasjons-løsning.

Opprinnelig var ny plassering av renovasjonspunkt tenkt i tilknytning til veg FV4 og ny snuhammer sentralt i boligfeltet. Denne løsningen går imidlertid på bekostning av uteoppholdsareal sentralt i feltet og krever at renovasjonsbilen må kjøre helt ned i boligområde.

På grunn av gjennomført makebytte er det nå mulig å etablere en løsning der en unngår at renovasjonsbil må kjøre helt ned i feltet, og med det høyne kvaliteten på uteoppholdsarealene sentralt i feltet.

Løsningen er drøftet med Bergen kommune, ved plan- og bygningsetaten:

«Løsningen forutsetter at plan- og bygningsetaten kan akseptere at deler av Fs9 og F2 omreguleres til renovasjonsareal og parsellhager. Byplanavdelingen ser på det som et positivt grep at det trekantede arealet mot øst (del av F1) er overført til kommunen/skolen, slik at kommunen får sikret den delen av F-områdene som er mest brukt av skolen. Denne delen av F1 er vist som grønnstruktur i gjeldende KPA, mens F2 er vist som bebyggelse. Dersom vi skal åpne for at deler av F2 blir omgjort til renovasjonsareal/parsellhager, må det også sikres gangstier gjennom F2 til grusbane, ev. nytt nærmiljøanlegg som muligens kommer (innbyggerinitiativ, jf. sak 2018/28121).»

(utsnitt fra referat fra arbeidsmøte, datert 30.01.2019)

Gangstien det vises til i referatet er sikret og det legges til rette for at største delen av arealet kan opparbeides til parsellhager. Det er kun en liten del, rett i overkant av 10% av arealet, som benyttes til renovasjonspunkt. Område F2 er 1517 m2, av dette benyttes 165 m2 til renovasjonspunkt. Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) for den foreslåtte løsningen. Denne er i brev datert 20.03.2019 godkjent av BIR.

Den foreslåtte løsningen innebærer at nytt renovasjonspunkt kan etableres uten at dette går på bekostning av uteoppholdsarealene sentralt i planområdet, da større deler av arealet blir tilgjengelig som en del av uteoppholdsarealet. F2 erstattes, med unntak av et lite areal til renovasjonsløsning, med parsellhager og en gangsti som tilfører bomiljøet og nabolaget verdifulle felles kvaliteter. Dette sammen med de økte kvalitetene på uteoppholdsarealene sentralt i feltet, veier etter vår vurdering opp for at F2 tas i bruk til parsellhager og gangsti. Krav til tilfredsstillende felles og privat uteoppholdsareal vil bli videreført fra gjeldende plan.

Tiltakshaver for planarbeidet er BYBO AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Kart – utvidet plangrense. 
Referat fra arbeidsmøte Bergen kommune 25.01.2019
Tidligere varsel om oppstart juni 2018

Merknader til utvidelse av plangrensen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

eller

E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Frist for merknader er satt til 24.04.2019

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune da disse ivaretas av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokumenter, merknader, innspill og lignende sendes Bergen kommune sammen med planforslaget.

Videre saksgang:

Etter frist merknader er gått ut vil mottatte merknader/uttaler oppsummeres og kommenteres mht. eventuelle justeringer av planforslaget og sendes sammen med planforslaget til Bergen kommune for videre behandling.

Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger mot reguleringsendringen i forbindelse med dette varselet, vil det bli vurdert å fremme endringen gjennom en forenklet prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.VARSEL OM MINDRE REGULERINGESENDRING 3 FOR STRAUME SØR GNR 35/5, 58, 65 M.FL. – STRAUME

Søkjar ynskjer å regulere eigedomsgrenser i B9 feltet for dei fire einingane der. Gjeldande reguleringsplan har ikkje regulerte eigedomsgrenser mellom einingane og det gjev ikkje heimelsgrunnlag for deling.

Endringar i plankart (B9):

– To nye tomtegrenser.
– Feltnamn er endra til B9a og B9b
– BYA er endra frå 35 % for feltet til differensiert % BYA per tomt.
– Formålet til veg «f_veg 5-1» er utvida og gitt eige feltnamn «f_veg5-2». Som følgje av det er to avkøyringspilar fjerna. Nye avkøyringspiler    er lagt inn langs f_veg5-2 jmf. godkjent byggesøknad.
– Byggegrensa mot veg er justert med ca. 50 cm mot aust, tilpassing til vegformål.
– Linje for eigedomsgrense som skal opphevast nord i B9, er justert.
– Maksimal byggehøgde er endra i frå +21 til + 21,3. I samsvar med dispensasjon gjeve 3.4.2017.

Endringar i føresegnene:

– I alle føresegner der B9 er omtalt er namnet endra frå B9 til B9a og B9b.
– Maksimal tomteutnytting for B9 er endra frå 35 % BYA for heile området til ein tabell med omtale av areal, m2 BYA og % BYA for kvar tomt.

Fjell kommune er positiv til endringa og legg opp til at denne vert handsama administrativt dersom det ikkje er vesentlege merknader til endringa.

Planskildring, plankart, føresegner og referat frå oppstartmøte ligg tilgjengeleg på heimesida: www.abo-ark.no – under Nabovarsler – Reguleringsplaner/Høringer.
Eventuelle merknader til endringa kan sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os
eller
E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Frist for merknader er satt til 01.04.2019

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan og Arkitektur AS
v/Åshild Blomdal, tlf 99 76 97 16.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Fjell kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Videre saksgang:
Etter frist for varselet er gått ut vil eventuelle merknader bli oppsummert og kommentert mht. eventuelle justeringar av planforslaget og sendt inn saman med planforslaget til Fjell kommune for vidare behandling og vedtak.

Med venleg helsing
ABO Plan & Arkitektur AS
Åshild Blomdal

Vedlegg:
Søknad om mindre endring av reguleringsplan, datert 22.02.19
Plankart, datert 18.02.19 (ikkje i målestokk)
Føresegner, datert 27.02.19
Mtereferat_-_Reguleringsendring_nr._3_for_Straume_srFv122 Parsell Dallandsvegen – Juvik

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING

FV. 122 PARSELL DALLANDSVEGEN – JUVIK

FUSA KOMMUNE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for fylkesveg 122 Strandvikvegen frå kryss med Dallandsvegen til Juvik i Fusa kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette gang- og sykkelveg og utbetring på eksisterande køyreveg. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til samferdselsanlegg, LNF- område og område for råstoffutvinning. Planforslaget skal regulere for samferdselsformål frå krysset med Dallandsvegen til Juvik.

Planområdet er totalt ca. 88 daa. Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet tatt med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal til vurdering av trafikale løysingar, vegens sideareal og sikre mellombels rigg- og anleggsareal for gjennomføring av prosjektet. Det kan bli aktuelt å sanere eller legge om avkjørsler. Når planforslaget er utarbeidd vil ein redusere planområdet til å berre omfatte naudsynt areal.

Det vil i løpet av planprosessen bli innkalla til informasjonsmøte for råka grunneigarar og andre interesserte. Informasjonsmøte vil bli gjennomført når ein har fått sett nærare på trafikale løysingar innanfor planområdet.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Fusa kommune og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
v/ Ola Klyve Dalland
e-post: ola@abo-ark.no
tlf:       56570070
mobil:  90021198

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 15.04.2019. Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Fusa kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Fusa kommune. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli vurdert før 2. gongs handsaming i Fusa kommune.

Plangrense ligg i vedlegg under:

P01_06.03.2019
P02_06.03.2019Varsel om oppstart detaljplanendring fritidsområde og småbåtanlegg på Skorpo, gbnr. 132/2, Kvinnherad kommune

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14 og jf. vedtak om oppstart av planarbeid i Kvinnherad forvaltningskomité 06.02.2019 vert det med dette varsla oppstart av endring av reguleringsplan Skorpo Gbnr. 132/2 mfl.. med PlanId 19820011, godkjend 10.10.1983.

Hovudføremålet med planarbeidet er etablering av felles småbåtanlegg for 8-10 båtar og 2- 3 nye fritidsbustader.

Planområdet ligg på Skorpo, nord i Skorpevågen og aust for Jektholmen. Området er 84, 6 daa og omfattar del av gbnr. 132 /2 og gbnr. 132/ 3, 6, 14, 16, 22, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35. Området er sett av til fritidsbusetnad, LNF og fiske i kommuneplanens arealdel. Området er i gjeldande plan regulert til jordbruk/skogbruk/naturområde, hytter, spesialområde naust/båtplass, off. kai og felles veg. Området i sjø er ikkje regulert. Kommuneplanens arealdel gjeld framfor gjeldande reguleringsplan og arealet i sjø, utanom område for småbåtanlegg.

Oversiktskart     Planavgrensing

Utsnitt KPA med funksjonell strandsone   Gjeldande reguleringsplan

I januar 2017 vart det sendt inn søknad til Kvinnherad kommune om mindre endring av reguleringsplanen for Skorpo. Formålet med endringa var etablering av felles småbåtanlegg på sørvestsida av Skorpo, for ca. 8- 10 båtar. Innstillinga til rådmannen var positiv, men tilbakemeldinga frå Fylkesmannen i Hordaland var at det var nødvendig med ei full reguleringsendring for å sjå området i samanheng, pågåande arbeid med kommuneplanen sin arealdel samt at ny plassering vil vere uheldig for strandsoneverdiane. Kommuneplanens arealdel vart godkjend 22.03.2018 og tiltaka er delvis i samsvar med overordna plan.

Oppstartsmøte for planarbeidet vart halde 25.10.2018 og det vart lagt føringar for det vidare planarbeidet m.a. at ein skal ha ein politisk oppstart av planen og at heile reguleringsplanen skulle vere innlemma i planarbeidet.

Referat oppstartsmøte

Viktige tema i vidare planarbeid er:

Naturmangfald og vurdering av prinsippa i naturmangfaldslova §§ 8-12, strandsone/byggegrense sjø/ålmenta sin tilgang til strandsona, landskap/estetikk, friluftsliv, landbruk, kulturminne, veg/trafikksituasjon/tilkomst sjø/båt, tal fritidsbustader, vatn, avlaup og overvasshandtering/renovasjon, energi, støy, nabotilhøve, ROS-analyse.

Tiltakshavar for arbeidet er sameiget Skorpo Marina v/ Hans Skorpen. Utførande plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Planarbeidet er vurdert til ikkje å utløyse krav til konsekvensutgreiing (KU) etter gjeldande forskrift (01.07.2017) §§ 6b, 8a eller 10.

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Kolstad

Tlf: 957 21 101

e-post: arne@abo-ark.no

eller sjå Kvinnherad kommune sine heimesider: www.kvinnherad.kommune.no

Frist for å kome med merknader/uttaler er sett til 10.04.2019.

Merknader til oppstart av detaljplanendring kan sendes skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje nødvendig å sende kopi av merknader/uttaler til Kvinnherad kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i høve med innsending av planforslaget til 1. gongs handsaming i Kvinnherad kommune.Etter at fristen for merknader er gått ut, vil merknader til oppstart verte handsama saman med planforslaget til 1. gangs handsaming i Kvinnherad kommune Etter 1. gangs handsaming vert planforslaget vedteke lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere mogleg å komme med merknader og uttaler til planforslaget før vidare politisk handsaming og godkjenning.Barnehage på Skinstø – Varsel om oppstart av detaljregulering

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av reguleringsplan for gnr/bnr 188/279, Skinstø, Åsane bydel.

Formålet med reguleringsplanen er barnehage med tilhørende anlegg. Planområdet er regulert til offentlig formål i gjeldende plan fra 1978.Planområdet er ca. 14,8 daa. Området ligger inne i et boligområde, men grenser i nord og vest til skogsområde. Planområdet ligger like ved fv. 239 Myrdalskogen og har tilkomst fra privat veg som blir brukt av Kyrkjestien Velforening. Deler av vegen Myrdalskogen er med i planområde for å vurdere kryssingspunkt over vegen.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Tiltakshaver er Bergen kommune, etat for utbygging. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:

ABO Plan & Arkitektur AS
v/ Arne Kristian Kolstad
Tlf: 957 21 101
e-post: arne@abo-ark.no

Eller se ABO Plan & Arkitektur AS sin hjemmeside på www.abo-ark.no

Innspill til reguleringsplanen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS
v/ Arne Kristian Kolstad
Postboks 291
5203 Os
Tlf: 957 21 101
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS og sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 12.4.2019.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling blir planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vi da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Plangrense
OrtofotoRisholmen akvakulturlokalitet, Solund kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og planprogram for akvakulturlokalitet ved Risholmen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for akvakulturlokalitet ved Risholmen i Solund kommune. Det er krav om konsekvensutgreiing med utgangspunkt i at reguleringsplanen ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan. Planprogrammet er utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1 og forskrift om konsekvensutgreiing (2017), og vert med dette kunngjort samstundes som med varsel om oppstart.

Om planarbeidet
Detaljreguleringa sitt hovudføremål er å legge til rette for etablering av nytt akvakulturanlegg ved Risholmen. Planområdet er om lag 1400 daa, og omfattar sjøareala ved Risholmen, aust for Gåsvær. Det aktuelle området ved Risholmen er ikkje i samsvar med gjeldande kommuneplan. Planområdet er avsett til fleirbruksføremål FFNFA. Plangrensa er sett for å regulere tilstrekkeleg areal for å etablere 10 merdar og ei forflåte på lokaliteten. Planområdet er sett relativt stort for å gi opning for tilpassingar undervegs i prosessen. Ein vil vurdere å redusere planområdet til naudsynt areal i løpet av arbeidet.

Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Tiltakshavar er Eide Fjordbruk AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 05.04.2019.

Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS
Postboks 32
5401 Stord

eller e-post: poststord@abo-ark.no eller turid@abo-ark.no

Følgebrev
Planområde
PlanprogramDrivøyosen akvakulturlokalitet, Solund kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og planprogram for akvakulturlokalitet ved Drivøyosen
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for akvakulturlokalitet ved Drivøyosen i Solundkommune. Det er krav om konsekvensutgreiing med utgangspunkt i at reguleringsplanen ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan. Planprogrammet er utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1 og forskrift om konsekvensutgreiing (2017), og vert med dette kunngjort samstundes som med varsel om oppstart.

Om planarbeidet
Detaljreguleringa sitt hovudføremål er å legge til rette for etablering av nytt akvakulturanlegg ved Drivøyosen. Planområdet er om lag 580 daa, og omfattar sjøareala ved Drivøyosen, aust for Ospa. Det aktuelle området ved Drivøyosen er ikkje i samsvar med gjeldande kommuneplan. Planområdet er avsett til fleirbruksføremål FFNF og FFNFA. Plangrensa er sett for å regulere tilstrekkeleg areal for å etablere 10 merdar og ei forflåte på lokaliteten. Planområdet er sett relativt stort for å gi opning for tilpassingar undervegs i prosessen. Ein vil vurdere å redusere planområdet til naudsynt areal i løpet av arbeidet.

Reguleringsplanen vil leggje rammer for gjennomføring av tiltaka.

Tiltakshavar er Eide Fjordbruk AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 05.04.2019.

Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS
Postboks 32
5401 Stord

eller

e-post: poststord@abo-ark.no eller turid@abo-ark.no

Følgebrev
Planområde
Planprogram