Nyheter

16. september 2022

Åpning av Salmon eye

Plan & Arkitektur er stolte av å ha vore tett på dette banebrytande stykke arkitektur...

6. juli 2022

ABO har laga ny strandsonerettleiar

ABO har den siste tida jobba med utforming av ein digital strandsonerettleiar for Vestland fylke. Målet...

28. juni 2022

Åpning av Tunshovden minnelund på Voss

Nylig var det offisiell åpning av Tunshovden minnelund ved ordfører i Voss herad, Hans-Erik Ringkjøb....

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Nabovarsel for søknad om dispensasjon for etablering av nytt hagesenter på Gjerviksflaten, gnr/bnr 188/5 i Alver kommune. 

Det vert med dette sendt nabovarsel for søknad om dispensasjon knytt til  etablering av nytt hagesenter på Gnr/bnr 188/5 i Alver kommune. Tiltaket har vore varsla tidlegare, endring
gjelder tidlegare varsling gjeld i hovudsak ny løysing for kryss.

Søderstrøms Bomster og Hagesenter AS er i dag lokalisert på eit ca 1 dekar stort areal i Knarvik sentrum. Hagesenteret er ei arealkrevjande verksemd der den optimale tomtestorleiken ligg rundt 8-10 dekar. Hagesenteret er soleis ikkje ei verksemd som er prioritert for plassering i sentrum etter ny plan for Knarvik sentrum. Arealet senteret disponerer i dag er i tillegg leigd og ein har mottatt oppsigelse av leigeforholdet. Søderstrøm  Blomster og Hagesenter AS må difor innanfor kort tid finne seg ein ny tomt for hagesenteret.

Eigaren av hagesenteret KT og OPI Invest AS har kjøpt verksemda Gjervikflaten 5 AS som eig garden gnr. 188, bnr. 5 på Gjervik. Her ønsker eigaren at nytt hagesenter skal etablerast på ei planert sprengsteinsfylling som tidlegare eigar etablerte rundt 2010. Søderstrøm Blomster og Hagesenter AS har mellombels løyve til å ha ein lagerhall ståande på dette arealet. Hagesenteret vil være ein bygning på ca. 2 780 m2 der om lag 1700 m2 vil være oppvarma butikk, kontor og lager og om lag 1000 m2 halvparten vil være uoppvarma planteareal for sesongvarer. Lagerbygningen som er etablert på eigedomen vil framleis bli nytta til utelager. Denne er om lag 450 m2. Samla bygningsareal for hagesenteret vil då være om lag 3230 m2.Parkering til hagesenteret vil bli liggande på sørsida mot E39 og det bli bli etablert varelevering og renovasjon i området mot nordaust. Eksiterende avkjørsel på vest-sida vert føreslått stengt og flyttast lengre sør-vest. Trafikk frå eksisterande bustadar i området skal då nytte seg av dette nye krysset.

Meir utfyllande informasjon går fram av dispenasjonssøknaden som ligg som vedlegg og av vedlagte teikningar.

Tiltakshaver er Søderstrøms Blomster og Hagesenter AS og ansvarleg søkar er ABO Plan & Arkitektur AS.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Kolstad

arne@abo-ark.no

Tlf: 95721101

Frist for merknader: 24.02.2022

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon

– Hagesenter Gjervikfalten 7.2.2022

Vedlegg 1 – E001C

Vedlegg 2 – E002C

Vedlegg 3 – E003B

Vedlegg 4 – E004A

Vedlegg 5 – E005Søknad om dispensasjon – Bjørnevik

Harris Advokatfirma AS og  ABO Plan & Arkitektur AS er engasjert av Os Hus AS i samband med at det skal søkjast om løyve til oppføring av fire einebustadar innanfor reguleringsplan for Bjørnevik.

Oppføring av einebustadane er i samsvar med Reguleringsplan for Bjørnevik, planID 1243 20130300, men tiltakshavar har fått beskjed frå kommunen om at det vil bli stilt krav om opparbeiding av nye 50 meter offentleg veg for kvar nye einebustad med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 18-1 første ledd.

Tiltakshavar har allereie fått krav om utbygging av 50 meter veg i samband med oppføring av tre tomannsbustadar.

På vegne av tiltakshavar søker vi hermed om dispensasjon frå krav til opparbeiding av resten av veg o­_KV1 og o_FTA3 etter pbl § 18-1 første ledd. Vi gjer gjeldande at formålet bak krav til opparbeiding ikkje vil bli vesentleg sett til side viss det blir gitt dispensasjon, og at fordelane ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. pbl § 19-2. Det er dermed grunnlag for å gi dispensasjon.

Sjå dispensasjonssøknad for ytterlegare informasjon.

Vedtatte plandokument kan lastast ned her:
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4624/gl_planarkiv.aspx?planid=20130300

 

Merknader til dispensasjonssøknaden kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS,

Postboks 291, 5203 Os

Tlf: 56570070

e-post: unni@abo-ark.no

 

 

Vedlegg:

Søknad om dispensasjonNabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

 • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
 • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Melding om oppstart av Detaljregulering for naust og bustad Solstrand, gnr/bnr 101/19, 223 mfl., Meling

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag for Ingunn Elise Veivåg Krogsæther, set i gong arbeid med detaljregulering for naust og bustad Sol­strand gnr/bnr 101/19, 223 mfl., Meling, Bømlo kommune. PlanID: 202203.

Området er ikkje omfatta av reguleringsplan. I kommuneplanen sin arealdel (KPA) er areal avsett til naust langs sjø, Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone i sjø, og Spredt bu­stadbebyggelse på land. Områ­det ligg inn­anfor 100-metersbeltet langs sjø. Kommune­plan­en gir at bygge­grense mot sjø for naust går i føremåls­grensa, og 25 meter frå sjø for bustader i eksisterande byggjeområde for bustader.

Intensjonen med planarbeidet er å leggje til rette for etablering av to naust med tilhøyrande felles småbåt­an­legg, og ein ny eine­­bustad med garasje og utleigeeining på gbnr. 101/223, med tilhøyrande parkering og til­­komst. Den nye einebustaden vil plasserast vekk i frå sjø, min. 25 meter i frå sjø jf. kommu­ne­planen sine føresegner. Nausta vil etablerast ved sjø, sørvest for eksisterande einebustad. Nausta vil etablerast i samsvar med føre­seg­­nene i kommuneplanen sin arealdel. Tilkomst er i frå kommunal veg Strandavegen.

Planområdet er 6,5 daa, og omfattar gbnr. 101/19, 106 og 223.

Viktige utgreiingar
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Det er vurdert konsekvensutgreiing og kommunen har vurdert at planen ikkje fell under vilkår for slik utgreiing. Planen, eller tiltak planen opnar for, er ikkje omfatta av forskrift om konse­kvens­utgreiingar §§ 6-8.

Plan­for­slaget sine tiltak vurderast i høve til samfunn og miljø, der m.a. naturmangfald, støy og trafikkavvikling vil utgreiast som del av planarbeidet. Det skal utarbeidast ROS-analyse.

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet og planprogrammet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no

Innan høyringsfristen: 17.12.2022

 

Vedlegg

 1. Følgjebrev. Varsel om oppstart
 2. Planavgrensing 25.03.22
 3. Planinitiativ
 4. Saksutgreiing og protokoll UAS
 5. Solstrand_Referat frå oppstartsmøte


Melding om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentleg høyring – Detaljregulering for Sandvikvåg næringspark, Fitjar kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag av Sandvikvåg næringspark AS, set i gong arbeid med detaljregulering for Sandvikvåg næringspark – PlanID 202202. Storparten av aktuelt areal er ikkje omfatta av detaljreguleringsplan. Tilgrensande areal for Sandvikvåg ferjekai og E39 er regulert i følgjande reguleringsplanar, som dels vil bli oppheva ved vedtak av ny plan:

 • E39 Engevik – Sandvikvåg (planID 4615_201301)
 • Sandvikvåg ferjekai (planID 4615_200502)
 • E39, Vistvik – Sandvikvåg ferjekai (planID 4615_200205)
 • Rv 545, Skogabrekko – Rv1 Sandvikvåg (planID 4615_199602)

Intensjonen med planarbeidet er å etablere eit kraftsenter for grøn energi og blå vekstnæringar ettersom are­alet ligg særs sentralt til sjøvegs så vel som landevegs. Sandvikvåg Næringspark AS har inngått avtalar med NorSea Group og Hydro­gen Solutions (HYDS), der NorSea skal ta del i utviklinga og vera drivar av næringsparken, medan HYDS ønsker å etablera produksjon av grønt hydrogen.

Det vil setjast av areal til næringsbygningar, der ein samstundes planlegg for utfylling i sjø og etablering av kai og hamneområde i sjø. Ein ønskjer difor å ta ut massane når ein etablerer nær­ingsparken, der ein planlegg for å skipe steinmassane ut via ny kai. Det vert difor lagt til rette for at fleire skip og flytande konstruksjonar kan liggje til kai sam­stun­des.

Planområdet er 607,9 daa, og omfattar gbnr. 78/1, 2, 3, 4, 22, 26 og gbnr. 79/1 og 18. Til­komst er tenkt i frå E39. Ein har tatt med større areal langs E39 enn det som er naudsynt, slik at ein kan vur­dere ulike til­­komstalternativ i plan­prosessen. Det er òg teke med eit stort areal i sjø for å sikre areal til fyll­ingsfot, og til manøvrering av store kon­stru­ksjonar til kai. Arealet vil mest truleg reduserast i løpet av planprosessen.

Konsekvensutgreiing og planprogram
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Det vart halde oppstartsmøte 22.09.2022, der det var einigheit om at planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing og planprogram. Dette då ein planlegg for tyngre næringsverksemd, som t.d. masseuttak, akva­kultur på land, hamneverksemd og hydrogenproduksjon- og distribusjon, som vil kunne bety støyande verk­sem­der, brann/eksplosjonsfare, verksemder med andre typar forureiningar (t.d. lukt). Planen vil vera omfatta av forskrifta sin § 6 Planar og tiltak som alltid skal konsekvensutgreiast og ha plan­program eller melding og konsekvens­ut­greiing.

Planprogrammet er utarbeida i samsvar med plan- og bygningslova § 1-4 og forskrift om konsekvens­ut­red­ni­ng. Vedteke planprogram skal liggja til grunn for utarbeiding av plan­for­slag med konsekvensutgreiing. Planprogrammet vert saman med varsel om oppstart sendt på høy­ring, jf. pbl § 12-9. De finn lenke til planprogrammet under, i vedlegg 3.

Merknader
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet og planprogrammet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no

Innan høyringsfristen: 21.12.2022

 

Vedlegg

 1. Planavgrensing 06.09.22-A0
 2. Planinitiativ_06.09.2022_Rev. 28.10.2022
 3. Planprogram Sandvikvåg næringspark_Rev.28.10.22
 4. Referat oppstartsmøte 22.09.22
 5. Saksprotokoll 78 3 m.fl. Oppstart planarbeid Sandvikvåg Næringspark, PlanID202202
 6. Følgjebrev. Varsel om oppstart


Varsel om oppstart av planarbeid for Pollen næringsområde – Sunde – 154/32, 154/17 mfl., Kvinnherad kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Pollen næringsområde- Sunde- 154/32 og 154/17 mfl.

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av nærings- og industritomter på gnr/bnr 154/17 og 32. Området ligg som næringsområde i gjeldande kommuneplan. Arealet rundt næringstomta er teken med for å regulere inn eksisterande sti.

I tillegg ønskjer kommunen at del av gnr/bnr 154/235 og 154/2 vert inkludert i planområdet for å regulera det til parkering for turgåare, då området er ei viktig innfallsport til friluftsområde. Området er i dag planert ut og er uformelt brukt til parkering. Dette arealet er avsett til LNF i gjeldande KPA.

Planområdet er på 25 daa.

Forslagsstillar er Lonabråtet Eigedom AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Referat_frå_oppstartsmøte_191022_oppdatert

Plangrense + oversiktskart_A4

Vedlegg+A+Planinitiativ_rev.03.10.2022

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om planprogram og konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova § 4-1.

Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 29.11.2022 . Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Kvinnherad kommune, dette vil verta ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Bergenhus, Gnr. 163, Bnr. 80, Haukelandsveien/Møllendalsbakken.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Bergenhus, Gnr. 163, Bnr. 78 og 80, Haukelandsveien/Møllendalsbakken, Bergen kommune. PlanID 71170000.

Planområdet ligger i byfortettingssone (BY) sone 2 i gjeldende kommuneplan og er på 8 daa. Adressen er Haukelandsveien 1. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse og forretning. Forslag til plangrense er utvidet etter oppstartsmøte. Naboeiendom, Fløenbakken 59, gnr/bnr 163/78, er tatt med. Her er det tenkt utvidelse av boligområdet og mulig riving av eksisterende enebolig.

Planforslaget er vurdert å ikke utløse behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltaket. Tiltakshaver er Haukelandsveien 1 ANS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Planinitiativ

Stedsanalyse

Referat fra oppstartmøte med Bergen kommune

Plangrense

Plangrense,

Planinitiativ Haukelandsveien rev aug_okt 2022

Stedsanalyse Haukelandsveien 1

Klimagassberegning Haukelandsveien 1

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni M. S. Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

 

Innspill til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill og merknader til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 11.11.2022

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling vil planforslaget bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.