Nyheter

8. juni 2020

Vi styrker laget!

Mathilde IIper Johsen er ansatt som arealplanlegger i ABO med virkning fra 1. september 2020....

18. mai 2020

ABO styrker staben!

Etter å ha vært en tur innom andre rådgivningsselskaper i Bergen har vi gleden av...

8. april 2020

God påske!

Vi i ABO ønsker alle våre venner og samarbeidspartnere en riktig god påske! Selv om...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om endring av detaljregulering for del av gnr./bnr. 61/8 m.fl. – Kalveid, Fitjar kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av endring av detaljregulering for del av gnr./bnr. 61/8 m.fl. – Kalveid, Fitjar kommune. Planid 202002.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å endre føremål naust til fritidsbustad, i samsvar med etablert bruk. Området ligg som bustadområde i kommuneplanen. Ein vil og oppdatere planen i høve godkjente vedtak og løyve innanfor planområdet. Tiltakshavar er Andreas Gerhardsen.

Planområdet er om lag 10,7 daa, og omfattar følgjande eigedomar: del av gnr./bnr. 61/8, i tillegg er gnr./bnr. 61/349 – 367 innlemma i planområdet.

Konsekvensutgreiing
Arealet er synt som bustadområde i kommuneplan for Fitjar, og området er tilnærma ferdig utbygd. Arealet ligg allereie som utbyggingsområde og det er såleis vurdert å ikkje vera krav om konsekvensutgreiing.

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 14.08.2020

 

Filer:

Kalveid Oppstartsmøte referat

Kalveid Plankart oppstartsvarsel A3

Kalveid Følgjebrev Varsel om oppstartVarsel om oppstart av Detaljregulering for Leif Weldingsvei 3, gnr. 165 bnr. 52, Sandefjord

Plankonsulent, ABO plan og arkitektur AS varsler på vegne av forslagstiller Paal Kahrs Eiendom AS igangsetting av reguleringsarbeid for eiendommene gnr. 165 bnr. 52 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet.  Planområdet er på ca. 1,8 daa.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bolig. I tillegg til henynssone for ras- og skredfare ligger eiendommen delvis i rød og gul støysone – vegtrafikkstøy. Området er ikke regulert i dag. Formålet er i samsvar med kommuneplanen og reguleringen ansees ikke å utløse utredningskravene i forskrift om konsekvensutredning.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette fortetting med boliger av høy arkitektonisk kvalitet. Prosjektet har som ambisjon å utvikle et nytt boligkonsept, med fokus på fornybar energi og bruk av teknologi for å svare på smart bygg konseptet. Tomten har en sentral beliggenhet egent for fremtidens boligformer med større grad av delingsøkonomi i form av bildeling, sykkeldeling mm. Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene.

Saksdokumentene kan sees på kommunens internettside: www.sandefjord.kommune.no under: si din mening – arealplaner og høringer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS v/Åshild Blomdal

Tlf: 99 76 97 16, e-post: post@abo-ark.no

Merknader til varsel om oppstart kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Åshild Blomdal

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Kopi av merknader og innspill kan sendes Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord, post@sandefjord.kommune.no.

Frist for merknader er satt til 10.08.2020

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Sandefjord kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling blir planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg

Referat oppstartsmøte 25.10.2019

Plangrense 12.06.2020

Varsel om oppstart 18.06.2020

Planiniativ

 

 

 

 Søknad om oppstart reguleringsplan Bjørnevollen 7, Nore Neset Bjørnafjorden kommune

Bakgrunn og status

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av reguleringsplan for bustadområde, gnr 34 bnr 126 Nore Neset m.fl, Bjørnafjorden kommune.

Om planarbeidet

Formålet med planen er å utvikle tomta i tråd med vedtatt bustadformål og samstundes slik at arbeidet er i tråd med føringar gitt for vidare utvikling av lokalsenteret Nore Neset.

Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanens arealdel og er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Planområdet er ca 2,5 daa. Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet tatt med deler av tilkomstveg Bjørnevollen gnr 34 bnr 36. Dette for å sikre god og trafikksikker tilkomst  til prosjektet.

Tiltakshavar er Gartneritomten AS v/Thomas Lyssand.

Uttale
Uttalar til søknaden kan sendast til epost: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Eller skriftleg til ABO Plan & Arkitektur AS v/Arne Kristian Kolstad, Postboks 291, 5203 Os

Uttalefrist er sett til fredag 7. august 2020

Plangrense Bjørnevollen 7

Varslingsbrev –

Bjørnevollen 7 28.05.2020

Planinitiativ 24.04.2020

Referat frå oppstartsmøte 27.05.2020