Nyheter

5. desember 2023

Vi har gleden av å ønske Irene Nordvik velkommen til ABO Plan & Arkitektur AS

Irene er en erfaren ingeniør med over 25 års erfaring innen krevende prosjektarbeid. Hun er...

7. juli 2023

Ny leder for arkitektavdelingen i ABO Plan & Arkitektur AS

Øyvind Tveit er ansatt som avdelingsleder/fagleder for arkitektavdelingen med virkning fra 1. september. Han kommer...

6. juni 2023

Reguleringsplan for Hegreneset på høring

Bergen kommune la 3. juni ut reguleringsplan for Hegreneset på høring. Planforslaget er utarbeidet på...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Bjørnavegen- utviding av veg

10.11.2021 vart det sendt ut nabovarsel om dispensasjon frå oppføring av 50 meter veg og fortau per einebustad innanfor reguleringsplan for Bjørnevik.

Til nabovarselet i 2021 kom det inn merknader frå naboar, men Plan og Bygningsutvalet godkjente i møte den 6.4.2022 søknad om dispensasjon frå pbl. § 18-1, krav om opparbeiding av veg og fortau langs Bjørnavegen på følgjande vilkår: Søkjar bidreg med ytterlegare opparbeiding av 75 meter veg og fortau langs Bjørnavegen i tråd med reguleringsplan. Plasseringa skal avklarast med samferdselsavdelinga i kommunen før søknad etter pbl §20-1.

I brev datert 13.05.2022 klaga Statsforvaltaren på vedtaket til Planutvalet. Statsforvaltaren viser til at 75 m ikkje er tilstrekkeleg, men seier samstundes at full opparbeiding vil vere svært byrdefullt.

Løysinga som no blir føreslått er godkjent av byggjesak og samferdsleavdelinga i Bjørnafjorden kommune. Den viser utviding av veg på totalt 150 meter, sjå vedlegg, og er ei forlenging av allereie godkjent løysing for dei første 50 metrane. Utvidinga går over bakketoppen ved avkøyrsel til høgdebassenget og fram til avkøyrsel ved Bjørnavegen 117.

Sjå vedlegga for ytterlegare beskriving av tiltaket.

 

Tiltakshavar er Os Hus AS

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

 

Vedlegg:

Bjørnavegen-utviding

Søknad om dispensasjon datert 08.09.2023

Varslingsbrev disp 2023Varsel om dispensasjon fra plankrav for etablering av boliger i Hesjaholten borettslag i Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 175 og 530.

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 søkes det med dette om dispensasjon fra:
KPA2018 §3 Plankrav pkt. 3.1 med hensyn til plankrav for tiltak etter pbl. § 20-1 a) når gjeldende plan er vedtatt etter hjemmel i pbl. av 1985 eller nyere lov.
Området ligger i ytre fortettingssone, sone 3, i gjeldende kommuneplan.

Formålet er å legge til rette for variert boligbebyggelse i 3 etasjer + garasjekjeller med rekkehus og leiligheter i ulik størrelse.
Det er ønskelig å legge til rette for boliger for alle grupper barnefamilier, enslige, unge og eldre. Alle leilighetene vil være universelt tilgjengelige med gode uteareal. I tillegg vil parken i sør bli opparbeidet.
Maks byggehøyde på nytt planlagt bygg er 55 moh. Det er lagt opp til ca. 29 boenheter. Tilkomsten til området er via Hesjaholtveien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:
Innspill til dispensasjonssøknaden kan sendes skriftlig til:
Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med dispensasjonssøknaden.

Frist for merknader er satt til 25.09.2023 (2 uker)

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil dispensasjonssøknaden oversendt Bergen kommune for behandling.

 

Vedlegg 1. Oversiktskart 29.08.2023

Vedlegg 2. Søknad om dispensasjon – 23.08.2022

Vedlegg 3. Situasjonsplan

Vedlegg 4. Perspektiver

Vedlegg 5. Plantegninger og fasader

Vedlegg 6. Referat fra veiledningsmøteGjervikflaten 5 – Etablering av Hagesenter

Det er sendt nabovarsel for søknad om rammeløyve eigedomen gnr. 188 bnr. 5 i Alver kommune. Søknaden omfattar etablering av hagesenter på eigedomen og etablering av kryss med passeringslomme for E39 for tilkomst til hagesenteret. Søknaden omfattar også ein dispensasjon for etablering av passeringslomme
Tiltakshavar er Gjervikflaten 5 AS og ansvarleg søkar er ABO Plan og Arkitektur AS.

Hagesenteret vil være ein bygning på om lag 1800 m2 med eit utvendig salsareal på om lag 1460 m2. Hovuddelen av hagesenteret vil være ca. 7 meter høgt, med ein oppheva inngangsområde på ca. 8,5 meter.

Eksiterende avkjørsel på vest-sida vert føreslått stengt og flyttast lengre sør-vest. Trafikk frå eksisterande bustadar i området skal då nytte seg av dette nye krysset. Trafikkmengda vil auke i avkjørsla ved etablering av eit nytt hagesenter og tiltaket vil kunne føre til auka sannsyn for påkøyringsulykker bakfra på E39 for venstresvingande bilar. Det skal derfor etablerast ei passeringslomme for at bilar som kjører mot aust skal kunne passere bilar som ventar på kryssande trafikk ved innkjøyring til hagesenteret. Ved bygging av kryss vil gang- og sykkelveg bli trekt 5 m bak i kryssområde. Eksisterande avkjørsel på vil bli liggande der den er etablert i dag.

Det er godkjent teknisk plan for veg, vatn og overvatn.

Det er tidlegare søkt og godkjent dispensasjon frå kommunedelplanen (KDP) for Knarvik, Alversund og Alverstraumen for etablering av nytt hagesenter med tilhøyrande parkeringsplassar og infrastruktur på gbnr. 188/5 i Gjervik.

S 001 – Situasjonsplan 03.11.2022

Søknad om dispensasjon 09.12.2022

Snitt

FasaderNabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Melding om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for vasshandsamingsanlegg ved Forevatnet, gnr. 40 bnr. 86 m.fl., Sveio kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag for Sveio kommune v/ Drift og anlegg, set i gong arbeid med detaljregulering for nytt vasshandsamingsanlegg ved Forevatnet, Sveio kommune (PlanID: 2023901).

Detaljreguleringa sitt hovudføremål er å legge til rette for eit nytt vasshandsamingsanlegg ved Forevatnet, med tilhøyrande parkering, leidningar i vatn og i bakken, inntak, reguleringsmagasin ved utløpsbekken, samt utbetra tilkomst/avkøyrsle til fv. 47. Sveio kommune har utarbeidd eit forprosjekt, som vil verta lagt til grunn for reguleringsplanen.

Planområdet utgjer om lag 106,4 daa, og omfattar gbnr. 40/5, 7, 70, 71, 86, 87, 202 og 407. Planområdet er avgrensa med bakgrunn i eigedomsgrenser, areal til utbetring av tilkomst/avkøyrsle til fv. 47, frisiktlinjer, samt behov for fleksibilitet ved plassering og utforming av bygget/ tiltaka. Ein har òg innlemma trasé for nye pumpe- og vassleidningar fram til planavgrensinga for Bustadfelt Fjellstad – gnr. 40 (PlanID 1973001), samt nytt reguleringsmagasin ved utløpsbekken. Ein tek sikte på å røre minst mogeleg ved private eigedomar. Ein tek òg sikte på å skrenke inn planområdet ved fylkesvegen seinare i planprosessen, og berre regulere utbetra tilkomst med tilhøyrande frisiktlinjer, utan å regulere sjølve fylkesvegen

Kommunen har vurdert at planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing, men ikkje planprogram.Tema som skal konsekvensutgreiast etter forskrifta er: Naturmangfald (inkl. vassmiljø og naturmangfald i vatn). Friluftsliv (inkl. born og unges oppvekstvilkår). Landskap.
Andre tema som t.d. kulturminne/-miljø, trafikk/samferdsel etc. vil verta vurdert som del av planomtalen. Det skal også utarbeidast ROS- analyse i samband med planarbeidet, der m.a. tema som forureining, ras- og skredfare og risiko for alvorlege ulykker og/ eller katastrofar vil verta vurdert

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / kari-hilde@abo-ark.no innan høyringsfristen: 22.03.2024

Vedlegg:
Følgjebrev. Varsel om oppstart
Planavgrensing 21.06.23-A3-L
Oversiktskart_A3_M15000
Planinitiativ 21.06.23
Referat frå oppstartsmøte – oppd. 31.01.2024SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN ETTER FORENKLA PROSESS FOR BJØRNEVOLLEN 7 – NORE NESET– BJØRNAFJORDEN KOMMUNE

På vegne av Bjørnevollen 7 AS varslar vi naboar om søknad om endring av reguleringsplan etter forenkla prosess for Bjørnevollen 7. Nytt planforslag har redusert utnyttingsgrad, byggehøgde og tal bueiningar.

Tiltakshavar er Bjørnevollen 7 AS v/Thomas Lyssand og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Unni Sjursen

e-post: unni@abo-ark.no

mobil:   900 29 764

 

Søknad om endring etter forenkla prosess_Bjornafjorden feb 2024

Plankart 14.02.2024

Situasjonsplan.02.2024

Illustrasjoner

Snitt A og B

Utomhusplan

Føresegner Bjørnevollen 7

Føresegner Bjørnevollen som syner endringar

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 11.mars 2024. Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader til Bjørnafjorden kommune, dette vil bli ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. blir sendt samla til kommunen saman med planendringa.Melding om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Drageidpollen, gnr./bnr. 61/399 m.fl., Kråko, Fitjar kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om oppstart av detalj­regulering for Drageidpollen, gnr. /bnr. 61/399 m.fl., Fitjar kommune. Planid 202302.

Planområdet er om lag 173 daa. Planområdet er avgrensa med bakgrunn i tiltakshavar sin eigedom, samt behov for infrastruktur og heilskap i området.
Delar av detaljreguleringsplan for Kråko (2003) og heile detaljreguleringsplan for Skykkjeneset (2013) vil verta oppheva som del av planarbeidet, jf. pbl § 12-14.

Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for vidare detaljering og mindre justeringar av dei ulike delområda. Det er ikkje tenkt fortetting innanfor området, men ein gjennomgang av hytteplassering for betre tilpassing til landskap og terreng. Det skal sjåast på utstrekninga av næringsområdet og opplagsplass for båtar nord i planområdet. Arbeidet vil oppdatere planverket til dagens standard for detaljreguleringsplanar.

Planen skal utarbeidast som detaljreguleringsplan jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Det er vurdert at planen ikkje er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no innan høyringsfristen: 29.02.2024

Vedlegg:
Følgjebrev Varsel om oppstart
Oversiktskart
Planavgrensing_26.09.23
Planinitiativ
Prinsippsøknad
Referat frå oppstartsmøte
Saksprotokoll Oppstart av planarbeidMelding om oppstart av planarbeid – Detaljregulering Rylandsvågen næringsområde, gnr. 343 bnr. 27 mfl

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord på oppdrag for tiltakshavar Salar Bruk AS, set i gang arbeid med detaljregulering for Rylandsvågen næringsområde, gnr. 343 bnr. 27 mfl., Planid 46312023003, Alver kommune. Oppstartsmøte er gjennomført 02.06.2023.

Planområdet ligg på Vikebø i Alver kommune, og omfattar m.a. næringsareal knytt til eksisterande landbasert oppdrettsanlegg i Rylandsvågen, samt frilufts- og bustadområde og deler av tilkomstveg Stekkevikvegen.

Føremålet med reguleringsplanen er å regulere næringsføremål knytt til landbasert oppdrett. Ein vil regulere dagens situasjon for Salar Bruk AS i Rylandsvågen, samt område for framtidig utviding av anlegget. I tillegg er deler av Stekkevikvegen inkludert i planområdet for å kunne regulere for vegutbetringar.

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing, men ikkje planprogram.Planen utløyser planen krav om konsekvensutgreiing og forslag til relevante tema for konsekvensutgreiing er følgjande:
– Landskap og kulturmiljø inkl. arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, masse-handsaming
– Friluftsliv (land og sjø)
– Naturmangfald m.a. ifht. økosystemtenester, miljømål,/forureining, naturmangfaldslova og vassforskrifta
– Nærmiljø (lyd, lys og lukt) inkl. forureining (m.a. støy)
– Transportbehov, energiforbruk og -løysingar
– Næringsutvikling / samfunnsverknad

Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no innan 09.02.2024

Vedlegg:
Følgjebrev. Varsel om oppstart RP Rylandsvågen
Planavgrensing 25.10.23
Planinitiativ, for gnr. 343 bnr. 27 mfl., Rylandsvågen Oppdatert 07.12.2023
Referat oppstartsmøte_2.6.2023
Alver kommune om det gamle posthuset på Vikebø