Nyheter

29. oktober 2020

ABO med strategisk oppkjøp av arkitektkontor i Bergen

ABO Plan & Arkitektur AS blir største aksjonær i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS. Denne...

25. september 2020

ABO henter Håkon Iversen fra COWI for å lede marked- og utviklingsarbeidet

I mer enn 15 år har Håkon Iversen jobbet aktivt med smart og bærekraftig byutvikling...

2. september 2020

Konseptplan og innledende stedsanalyse for Hegreneset

SAAHA Arkitekter i Oslo sammen med ABO Plan & Arkitektur og Smedsvig Landskapsarkitekter vant konkurransen...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Detaljregulering for del av 91/48 m.fl. – Næringspark Seimsfoss – Kvinnherad kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for del av 91/48 m.fl. – Næringspark Seimsfoss – Fonnafjord næringspark AS, Planid 20200009, Kvinnherad kommune.

Ved vedtak av ny reguleringsplan vert delar av regu­leringsplan for Ljostveit – Seimsfoss – Del av 91/4 (Plan ID 20060016), reguleringsplan for Gang og sykkelsti, Seim-Rosendal (planID 19920015) og reguleringsplan for Seim sentrum deler av gnr.­ 91 (PlanID 19830001) oppheva og erstatta av ny reguler­ings­­plan.

Planområdet er om lag 60 daa, og om­fattar følgjande eige­domar: gbnr. 0/0 og 1, 91/2, 4, 7, 12, 13, 48, 130, 134, 136 og 156. Delar av gbnr. 91/7, 12 og 134 er innlemma for å sikre ev. flaumsikringstiltak, og delar av gbnr. 91/4 er innlemma for å sikre høgspentkablar i grunnen, samt frisiktsoner og fyllingsfot. Ein tek sikte på å røre minst mogleg av desse eigedomane.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for ei vidareutvikling av næringsområdet i Seims­foss, og utvide næringsarealet nord og aust. Utvidinga vil vera i tråd med kommuneplanen. Mot vest planlegg ein ei utviding av eks­isterande utfylling i sjø. Utfyllinga i sjø er naud­synt for å kunne leggje opp til ei ut­viding av eksisterande bygningsmasse mot vest og ev. etablering av eit nytt næringsbygg. Areal naudsynt til fyllings­fot vil vera innlemma i planområdet. Ein ønsker å vidare­utvikle eksisterande kai til ein djupvasskai, til bruk av offentleg og private bedrifter i området etter behov. Ein vil òg innlemme nye tiltak som er under ut­­vik­ling i plan­området, som ny FK-butikk og trafikk­mønster.

Planframlegget vil legge til rette for å vidareutvikle næringsarealet, med industri/lager, forretning/detalj-handel, djupvasskai med tilhøyrande hamne­område, offentlege areal, vegtilkomst, gang- og sykkelveg, samt ev. flaum­sikring. Det vil ikkje planleggjast for ny cruisehamn.

 

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser etter administrasjonen si vurdering ikkje krav om konsekvensutgreiing med planprogram.

 

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 27.11.2020

 

Vedlegg

Følgjebrev. Varsel om oppstart Detaljreguleringsplan

Planavgrensing 140920-A0-L

Planinitiativ_Oppstartsmøte

Protokoll _OppstartsmøteDetaljplan for Moster sentrum, Moster Amfi og hamnepromenade, Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for Moster sentrum, Moster Amfi og hamnepromenade, Planid 202003, Bømlo kommune. Prinsippsøknad for melding om oppstart vart handsama i utval for areal og samferdsel 14.10.2020.

Planområdet er om lag 290 daa. Deler av planområdet er i kommunalt eige, slik som t.d. areala ved Teiglandshagen bufellesskap, Moster Amfi, gruveområdet og den gamle ferjekaien, men i hovudsak består planområdet av private eigedomar.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å få til ei god utvikling av sentrumsområdet i Moster, vidareutvikle områda rundt Moster Amfi og etablere ein hamnepromenade frå gamle ferjekaien, forbi Moster Amfi og nytt bustadfelt på Dalaneset, og fram til Gruvo. Serklauvegen skal dimensjonerast for tungtrafikk og trafikksikrast. Fylkesveg 542 er nyleg vedteken, og vert lagt til grunn for planarbeidet. Prinsippsøknaden skildrar delområde som vist under. For meir informasjon om bakgrunn og føremål med planarbeidet, sjå prinsippsøknad.

Konsekvensutgreiing
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering. Det er vurdert at planen ikkje er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing (sjå prinsippsøknad).

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no  / turid@abo-ark.no  Innan høyringsfristen: 07.12.2020

Filer:
Følgjebrev. Varsel om oppstart av planarbeid 23.10.2020
Vedlegg. Planområdet
Prinsippsøknad. 15.09.2020
Svar på prinsippsøknad 20.10.2020
Oppstartsmøte referat 18.08.2020Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Vollen – Søfteland, gnr. 8 bnr. 9, og del av 11, 54, 153 og 162, Bjørnafjorden kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Vollen – Søfteland, gnr. 8 bnr. 9, del av 11og 54, 153 og 162, Bjørnafjorden kommune.

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustadbygging. Området er sett av til bustad i gjeldande KPA. Arealet vert liggjande innanfor ytre fortettingssone i forslag til ny KPA.

Det er sett i gong innleiande arbeid med tanke på å regulere eigedomen til bustadføremål. Det er lagt ei tidleg skisse for mogleg utnytting av eigedomen. Denne skissa viser 30 bustader (tomannsbustader og rekkehus) i 2 etasjar med tilhøyrande leikeareal. Parkeringa er løyst på felles parkeringsplassar, medan det er eit større felles/grøntareal i aust, langsmed E39. Dette arealet har gode solforhold på ettermiddag/kveld i sommarhalvåret.

Reguleringsplanen vil vidare legge rammer for gjennomføring av tiltaka. Planforslaget er vurdert å ikkje utløyse handsaming etter forskrift om konsekvensutgreiing. Planinitiativet er sendt på vegne av grunneigar for eigedomen gnr. 8 bnr. 9, Søfteland Eiendom AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Arne Kristian Kolstad

Tlf: 95721101

e-post: post@abo-ark.no

Innspel til detaljreguleringa kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Arne Kristian Kolstad

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Os kommune, dette vil bli ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. blir sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

Frist for merknader er sett til 09.11.2020

Etter at fristen for innspel og merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeida og oversendt Bjørnafjorden kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vil planforslaget bli sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vi då være mogleg å framsette merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Vedlegg

Vedlegg 1. Plangrense, 01.07.2020

Vedlegg 2. Oversiktskart

Vedlegg 3. PLANINITIATIV jun

Vedlegg 4. Varslingsbrev