Nyheter

18. mai 2020

ABO styrker staben!

Etter å ha vært en tur innom andre rådgivningsselskaper i Bergen har vi gleden av...

8. april 2020

God påske!

Vi i ABO ønsker alle våre venner og samarbeidspartnere en riktig god påske! Selv om...

30. mars 2020

Reguleringsplanen for Brynalii på Voss vart einstemmig vedteken den 20. mars

Det er ein kompleks plan som mellom anna legg rammene for transformasjon av gamle fellesbakeriet...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Søknad om reguleringsendring for Næringsområde og småbåthamn på Langøyna, Austrheim kommune

Bakgrunn og status
Detaljregulering for Næringsområde og småbåthamn på Langøyna (PlanID 2017005) vart vedteke 08.11.2018, og er såleis ein relativ ny plan. Etter at planen vart vedteken har det vist seg vanskeleg å realisere utleigehyttene, og for å kunne sikre utvikling av området skal det no søkast om å endre arealføremål i frå næringsføremål utleigehytter (BUH) til fritidsbusetnad (BFR), samt mindre rettingar og presiseringar i planen. Søknaden er utarbeida på vegne av grunneigarane av gbnr. 163/24, Arnt Runar Sævrøy, Carsten Sævrøy og Ronny André Sævrøy. For ytterlegare detaljar, sjå vedlagt søknad om reguleringsendring, som skal sendast Austrheim kommune etter at uttelefristen er gått ut.

Søknad om reguleringsendring
Søknad om endring av detaljregulering, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 12-14, skal sendast til uttale hos berørte mynde og eigarar/festarar av eigedomar som vert direkte berørt av vedtaket, samt andre berørte, før det kan gjerast eit vedtak om endring i med heimel i pbl. § 12-14. Søknad om endring vert òg annonsert i lokalavisa Strilen. Etter avtale med Austrheim kommune sender vi saka til uttale før vi sender inn søknaden til kommunen. Etter at fristen er gått ut vil vi ha eit drøftingsmøte med kommunen om søknaden og ev. uttaler som er komne i saka.

Uttale
Uttalar til søknaden kan sendast til: post@abo-ark.no / haga@abo-ark.no / ABO Plan & Arkitektur AS, Hamnevegen 53, 5200 Os

Uttalefrist er sett til 26.05.2020.

 

VedleggVarsel om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentleg høyring – detaljplan for gamle Bremnes ungdomsskuletomta 109/147 mfl. Planid 201908, Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for gamle Bremnes ungdomsskuletomta 109/147 mfl. – Bremnes, Planid 201908, Bømlo kommune.

Planen vil erstatte  delar av gjeldande reguleringsplanar R-50, R-115 Svortland og 201105 Hollundskjosen. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit område til bruk for brannstasjon, ulike offentlege føremål som aktivitetshus, tilbod til lag- og organisasjonar, bustadføremål – privat og offentleg og ev eit privat kunnskapshus. Det skal setjast av areal til ny kryssløysing ved fv. 542, sikre samanhengande tursti frå Kulturhuset til Hollundskjosen, samt felles uteområde langs Storavatnet. Utsikten til Storavatnet skal sikrast best mogleg, med opning til vatnet mellom bygningane. Stadanalyse og mulighetsstudie for Svortland sentrum skal leggjast til grunn. Sjå planprogram for meir informasjon om saka.

Planområdet er om lag 50,5 daa, og omfattar følgjande heile eigedomar: Gnr./bnr.: 109/ 61, og 147, samt 89/ 95 og 148. Planområdet omfattar òg delar av gbnr.: 109/2, 62, 64, 160, 284, 340, 539, 582, samt 89/101. Planavgrensinga er synt i vedlagte kartutsnitt, og i figur 1 ovanfor.

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Ved handsaming av prinsippsøknad for oppstart av planarbeid vart det politisk vedteke at planen skal utarbeidast med konsekvensutgreiing og planprogram, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing § 10, første ledd bokstav a). Dette med grunnlag i utnyttinga av arealet og ønsket om at området skal vera med på å binde dei to delsentera i Svortland saman til eit.

 

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg:

Innan høyringsfristen: 20.05.2020

Til postadresse: ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

eller e-post: poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no    

 

Vedlegg

REFERAT OPPSTARTSMØTE 03.12.19

Følgjebrev Varsel om oppstart av planarbeid 

Planavgrensing 171219-A0-L

Planprogram. Gamle Bremnes ugs tomt. Til høyring. 27.03.2020

Prinsippsøknad

Vedtak Utval 04.03.2020. Planprogram og oppstart

Vedtak Utval 22.01.2020. Oppstart