Nyheter

18. desember 2020

God jul!

Året 2020 nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på et innholdsrikt, lærerikt og...

11. desember 2020

Tunshovden minnelund

ABO vann i 2019 konkurransen om minnelund på Tunshovden på Voss. Minnelunden er eit felles...

29. oktober 2020

ABO med strategisk oppkjøp av arkitektkontor i Bergen

ABO Plan & Arkitektur AS blir største aksjonær i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS. Denne...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

 • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
 • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan akvakulturlokalitet Stuholmen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for akvakulturlokalitet Stuholmen, i Øygarden kommune. PlanID: 20200007.

Føremålet med planarbeidet er å utarbeide detaljregulering med konsekvensutgreiing (KU) for akvakultur i sjøområda ved Stuholmen. Stuholmen ligg i ytre del av Telavågen, i Øygarden kommune. Ein ønskjer å regulere akvakulturføremål (AK-føremål) om lag 100-115 meter aust for eksisterande AK-føremål i kommuneplanen, samt omregulere eksisterande AK-føremål vest for dette til føremål som ikkje er knytt til akvakultur (bruk og vern av sjø og vassdrag/ferdsel/friluftsliv eller liknande). Bakgrunnen for planarbeidet er at Telavåg fiskeoppdrett AS vurderer at det nye arealet er betre eigna for oppdrett med omsyn til naturgjevne tilhøve enn AK-føremålet i kommuneplanen. Det vert såleis lagt opp til eit makebytte av areal innanfor plangrensa. Planområdet er om lag 156 daa, og omfattar sjøareala ved Stuholmen. Planområdet inkluderer areal til overflateanlegg, samt fortøyingslinje og ankerfeste. I gjeldande kommuneplan er planområdet sett av til akvakulturføremål og fleirbruksområde i sjø/bruk og vern av sjø og vassdrag.

Konsekvensutgreiing
Det er krav om konsekvensutgreiing med utgangspunkt i at reguleringsplanen ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan og planen kan ha verknad for miljø og samfunn, jf. konsekvensforskrifta. For meir informasjon sjå planinitiativet. Det er vurdert at det ikkje er nødvendig å utarbeide planprogram i samband med varsel om oppstart. I tillegg til konsekvensutgreiinga skal det utarbeidast ROS-analyse. Konsekvensane av planframlegget vil verta utgreidd for dei tiltaka som reguleringsplanen fremjer (sjøoverflata og fortøyingar). Ein har vurdert følgjande utgreiingstema for å vera relevante i saka:

 • Naturmangfald
 • Friluftsliv på sjø og i strandsona
 • Landskapsverknad
 • Nærmiljø; Støy, lys og lukt
 • Fiskeri og ferdsel på sjø
 • Samfunns- og næringsverknad

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no  / turid@abo-ark.no  Innan høyringsfristen: 11.02.2021

Filer
Følgjebrev. Varsel om oppstart
Vedlegg. Oversiktskart og plangrense
Planinitiativ
Referat frå oppstartsmøteOrientering om vidareføring av planarbeidet for Keilevegen Næringsområde – Detaljreguleringsplan

Det vert vist til oppstart av planarbeid for Keilevegen Næringsområde som vart gjennomført i september 2015. Planarbeidet vart satt på vent med bakgrunn i at tilgrensande næringsområde i nordvest N41 og 42 og reguleringsplan for oljerøyr for Johan Sverdrup vart stoppa (i 2017).  Reguleringsplan for Kaland næringsområde starta opp igjen 2019 og er nå vedtatt, og ein ser det derfor som naturleg å ta opp igjen planlegginga av Keilevegen Næringsområde i Austrheim og Alver kommunar. Mongstad Vekst AS v/Børge Brundtland er forslagsstillar og ABO Plan & Arkitektur AS er plankonsulent.

Bakgrunnen for planarbeidet er å leggje til rette for industriområde langs Keilevegen, som vist i kommuneplanane for Alver og Austrheim kommunar. Dette gjeld industriområde N40 i kommunedelplan for Leirvåg, Litlås, Kaland og Fonnes i Austrheim kommune, og industriområde N3 i kommunedelplan Lindåsneset med Mongstad i Alver kommune. BI1-BI3 er regulert til industri. Utnyttingsgrad er sett til 50 % BYA. Maks byggehøgde er 18-25 m over gjennomsnittleg planert terreng.

Planarbeidet vart starta opp att i mars 2020 og det er til no utarbeida plankart, reguleringsføresegner, planomtale og ROS-analyse. Vi har gjennomført undervegsmøte med kommunane 10.12.2020. Sjå vedlagte dokument for meir informasjon om planarbeidet.  Det er viktig å ta atterhald om at planforslaget/dokumenta slik dei er i dag, ikkje er heilt ferdig utarbeidd. Det kan gjerast endringar før førstegangshandsaming. Det skal m.a. utarbeidast ein VA-rammeplan, illustrasjonsplan og plandokumenta skal endrast etter tilbakemeldingar som kom fram i undevegsmøte med Austrheim og Alver kommune

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Alver og Austrheim kommune, dette vil bli ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel o.l. blir sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

Frist for innspel er sett til 15.01.2021

Etter at fristen for innspel er gått ut, vil planforslaget bli fullstendig utarbeida og oversendt Austrheim og Alver kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vil planforslaget bli sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då være mogleg å framsette merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

e-post: post@abo-ark.no

Innspel til orienteringa kan sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Arne Kristian Kolstad

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Illustrasjonsplan 16.12.2020

Merknadar og kommentarar (Multiconsult, 2015)

Planomtale 17.12.2020

Reguleringsføresegner for Keilevegen næringsområde 17.12.2020

Reguleringsplan 14.12.2020Detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes gnr 215 bnr mfl., 2 Alver kommune

Varsel om oppstart planarbeid og offentleg ettersyn av forslag til planprogram

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 5 einebustader. Området er sett av til LNF i gjeldande KPA, med omsynssone H510- omsyn landbruk. Planområdet er ca. 7,4 daa.

Planprogrammet vil legge rammene for plan- og konsekvensutgreiinga som skal utførast i samband med detaljreguleringa.

Forslagsstillar er Egil Magnar Eidsnes.

Frist for innspel

Frist for innspel og merknader til offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 23.01.2021. Det er viktig at ein ved innspel og merknader skil mellom merknader til planprogrammet og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no 

Nærare informasjon om planarbeidet finns på ABO Plan & Arkitektur AS sin heimeside, www.abo-ark.no, og på Alver kommune sine heimesider under høyringar og kunngjeringar. Her finn ein planinitiativet, oppstartsreferat og planprogrammet m.m. Ved direkte henvending vil ABO Plan & Arkitektur AS kunne oversende desse dokumenta.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Alver kommune, dette vil verta ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

Oversiktskart

Planområde_13.10.2020

Varslingsbrev_Ytre Eidsnes

Planprogram nov_2020

Planinitiativ 12.05.2020

Oppstartsmøtereferat, Detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes gbnr. 2152 mfl.Kommunedelplan for akvakultur i sjø, Samnanger kommune

Varsel om oppstart og offentleg ettersyn av forslag til planprogram

Samnanger kommune ønskjer innspel til kommunedelplan for akvakultur i sjø.
Naturutvalet vedtok i møte 17.11.2020, SAK 024/2020, å starte opp arbeidet med kommunedelplan for akvakultur i sjø i Samnanger kommune og å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Dokument i saka finn du her

Kommunedelplanen sitt hovudføremål er å avklare og regulere arealbruk for eksisterande og framtidig matproduksjon i sjø (akvakultur). Planen skal balansere bruk og vern og legge føringar for matproduksjon i sjø sett i samanheng med klima, miljø og FN sine berekraftsmål.
Planprogrammet legg rammer for planarbeidet. Forslag til planprogram vert no lagt ut til offentleg ettersyn, samstundes som varsel om oppstart av planarbeidet. Føremålet med planprogrammet er å klarleggje premissar og rammer for planarbeidet. Det fastsette planprogrammet skal liggja til grunn for utarbeiding av planforslag med konsekvensutgreiinga (KU).
I planprogrammet har ein definert følgjande til å vera naturlege fokusområde i planarbeidet:

 • Analyse av eksisterande situasjon med utgangspunkt i gjeldande konsesjonar og kommuneplan.
 • Sikre areal for eksisterande lokalitetar, anlegg, fortøyingar og ankerfeste
 • Vurdering av om naturgitte forhold i fjorden gir opning for utvikling av eksisterande og nye areal til akvakultur
 • Areal spesifisert til framtidig utvika teknologi, som kan realiserast i løpet av planperioden
 • Skal enkelte akvakulturområde spesifiserast til art eller miljøkrav på enkelte areal eller for heile planen
 • Vassforskrifta og vassdirektivet. Kvalitetsnorm for villaks. Rettleiande avstand mellom akvakulturanlegg


Ønskjer du å komme med innspel til planarbeidet?
Send skriftlege merknadar og synspunkt til:
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse eller postmottak@samnanger.kommune.no
Merk oversendinga med KDP Akvakultur i sjø og sendast skriftleg

Høyringsperioden er 26.11.2020 – 21.01.2021

Kontaktperson i Samnganger kommune:
Samnanger kommune v/Ragnhild Lønningdal. Tlf. 56 58 74 44
ABO Plan & Arkitektur v/Turid Verdal. Tlf. 905 22 958

Vidare handsaming
Når høyringsfristen er ute, vil innkomne merknadar og innspel bli samanfatta og vurdert før planprogrammet vert lagt fram for endeleg handsaming. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader er det venta at planprogrammet vert lagt fram for endeleg behandling på nyåret 2021.Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Fana, gnr. 12 bnr. 303, Fantoftvegen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Fana, gnr. 12 bnr. 303, Fantoftvegen, Bergen kommune.

Planområdet ligger i byfortettingssone (BY) sone 2 i gjeldende kommuneplan og er på 5,4 daa. Adressen er Fantoftvegen 44. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse. Planarbeidet forutsetter riving av eksisterende næringsbygg på eiendommen.

Planforslaget er vurdert å ikke utløse behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltaket. Tiltakshaver er Fantoftveien 44 AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for merknader er satt til 05.01.2021

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling vil planforslaget bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:

Åshild Blomdal

Tlf: 997 69 716

e-post: ashild@abo-ark.no

 

Innspill til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Åshild Blomdal

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill og merknader til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Plangrense 

Planinitativ 

Stedsanalyse Fantoftvegen 44

Referat_fra_oppstartsmøte