Nyheter

4. juni 2021

ABO styrker arkitektteamet!

Vi er glade for å ønske Sivilarkitekt Lara Freire velkommen med på laget. Lara er...

11. mai 2021

Informasjonsmøte Hegreneset 11.05.21

Det ble avholdt et digitalt informasjonsmøte om oppstart av reguleringsplanarbeid på Hegreneset 11.05.21 Oppsummering av...

23. april 2021

Oppstart for bygging av Seniorsenteret Husnes

Den 22. april var det oppstart for bygging av Seniorsenteret Husnes. Kristian Hus holdt tale,...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Detaljregulering for del av 113/8 m.fl. – Næringsområde Sandviklio – Dimmelsvik, Kvinnherad kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for del av 113/8 m.fl. – Næringsområde Sandviklio – Dimmelsvik – Stord Eiendomsforvaltning AS, Planid 20200007, Kvinnherad kommune.

Ved vedtak av ny reguleringsplan vert delar av Regu­leringsplan – deler av gnr. 113 m.fl. – utviding av massetak – Dimmels­vik – Norstone AS (20120007) oppheva og erstatta av ny reguler­ings­­plan.

Planområdet er om lag 50 daa, og om­fattar følgjande eige­domar: gbnr. 113/8, 13, 34, 47, 62 og 72. Ein tek sikte på å røre minst mogleg av eigedomane gbnr. 113/13, 34, 62 og 72, som er innlemma grunna vegtilkomst og avklaring av andre tekniske anlegg.

Storparten av planområdet er i dag ubygd, men grensar til eksisterande nærings- og industriområde. Detaljreguleringa sitt hovudføremål er å legge til rette for ei utvikling av næringsområdet, og utvide næringsarealet sør og aust. Ein ønskjer å leggje til rette for næring, lager og kontor i planområdet, i tillegg til å kunne ta i mot overskotsmassar i frå entreprenørar og private i kommunen for mellombels lagring, sortering og gjenbruk av desse massane. Det vil òg leggjast til rette for tilhøyrande lager og kontor. Det er få godkjende anlegg for dette føremålet i kommunen, og det er eit stort behov for dette i kommunen. Planen vil slik bidra til auka gjenvinning i ein grøn sirkulær økonomi, med mål å utnytte alle ressursar best mogeleg. Minst mogleg skal kastast som avfall, men haldast i eit kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.

Konsekvensutgreiing
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing, utan planprogram, jf. konsekvensut­grei­ings­­forskrifta § 8 jf. § 10. Dette då planen vil omdisponere eit større område (om lag 30 daa) i frå LNF til nær­ingsbygn­i­ngar, og ein vurderer at planen kan få vesentlege verknadar for miljø og samfunn. Aktuelt LNF-areal er klassifisert som impediment. Tema som skal konsekvensutgreiast etter forskrifta er: landbruk og natur­ressursar, friluftsliv, næringsutvikling, landskap og estetikk, støy, infrastruktur, klimaendringar og naturfare.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 08.06.2021

Relevante dokument
Følgjebrev, Varsel om oppstart
Planavgrensing
Søknad om oppstart, rev. planinitiativ
Vedtak, Oppstart av deltaljplan
Protokoll oppstartsmøteVarsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram – Detaljregulering for Torangsneset næringsområde, gnr./bnr. 37/6 m.fl., Austevoll kommune

 I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av privat detaljreguleringsplan for Torangsneset næringsområde, gnr./bnr. 37/6 m.fl. Plan-ID: 4625 20210003
Det vart halde oppstartsmøte 05.03.2021, der det var einigheit om at planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing og planprogram.
Planprogrammet vert saman med varsel om oppstart sendt på høyring, jf. pbl § 12-9.

Planområdet er avgrensa med bakgrunn i behov for areal til næringsføremål, vegtilkomst og tilgang til sjø. Området er om lag 220 daa stort, og omfattar heile eigedomane: gnr./bnr. 37/47, 153, 165, 188 og 193, samt delar av gnr./bnr.:  37/1, 5, 6, 136, 184, 185 og 190. Plangrensa vil i løpet av prosessen bli tilpassa og eventuelt redusert til det som er nødvendig.

Hovudføremålet med planarbeidet er å legge til rette for sjønære næringsområde for marine/maritime verksemder. Store delar av arealet i planen vil vera knytt til næring der tilgjenge til sjø er ein føresetnad. Tilgjenge til sjø er såleis sentralt i planarbeidet, og ein vil leggje til rette for fylling i sjø for å kunne etablere meir kai. Planen vil erstatte reguleringsplan for Tanganeset, 20050006. Planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing av dei føreslegne tiltaka. Konsekvensutgreiinga skal baserast på ei samanstilling av eksisterande og ny kunnskap, og vil dermed sikra eit kunnskapsbasert avgjerdsgrunnlag for planforslaget. Planprogrammet gir meir utfyllande informasjon om saka.

Delar av reguleringsplanen vil vera i samsvar med overordna kommuneplan og er ei vidareutvikling av eksisterande næringsområde og verksemder som er etablert på staden. Delar av området på Tanganeset er i reguleringsplan for Tanganeset vist til friområde, kommuneplanen viser dette området til næring. Delar av området i sør er i kommuneplanen vist til LNF-areal på land. Sjøområda er i kommuneplanen vist som hamneområde, bruk- og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone og akvakultur. Planforslaget vil truleg legge til rette for ei utbygging av næringsbygg som overstig 15 000 m2 BRA, og det skal utgreiast om tiltaka kan få vesentlege konsekvensar for miljø, naturressursar og samfunn. Såleis utløyser planarbeidet konsekvensutgreiing og planprogram etter konsekvensforskrifta.

Planprogrammet er utarbeida i samsvar med plan- og bygningslova § 1-4 og forskrift om konsekvensutredning. Planprogrammet skal beskrive bakgrunn, innhald og framdrift, samt plan for medverknad og utgreiingsprogram for konsekvensutgreiinga (KU). Vedteke planprogram skal liggja til grunn for utarbeiding av planforslag med konsekvensutgreiing. Føremålet med konsekvensutgreiinga er å klargjera verknadane av tiltak som kan få vesentlege konsekvensar for miljø, naturressursar og samfunn. Utgreiinga skal sikre at desse verknadane vert vurdert, både under planlegging av tiltaket og når det skal takast stilling til om tiltaket skal gjennomførast, eventuelt med vilkår om avbøtande tiltak.

 Relevante dokument

Følgebrev, Varsel om oppstart
Planavgrensing 100221-A2-L
Planprogram Torangsneset. 26.03.2021
Planinitiativ 15.02.2021
Referat Oppstartsmøte Tangabukta rev. 19.3.21
Vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no innan 18.06.2021Varsel om oppstart av planarbeid for Hegreneset, Ytre Sandviken gnr/bnr 168/1091 m.fl.

På vegne av Hegreneset AS og i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for Hegreneset.

Relevante dokument

Plangrense

Referat fra oppstartsmøte

Planinitativ Hegreneset

Innledende stedsanalyse Hegreneset

Konseptplan

Innledende trafikkvurdering Helge Hopen 02.04.2020

Trafikkvurdering 0-alternativet Helge Hopen 22.09.2020

Digitalt informasjonsmøte

Det ble avholdt et digitalt informasjonsmøte den 11.mai kl. 1900.

Oppsummering fra spørsmålsrunden finner du her: Oppsummering etter informasjonsmøte 11.05.2021

Presentasjonen fra møtet finner du her: Informasjonsmøte naboer 11.05.2021

Om planarbeidet

Intensjonen med planarbeidet er å transformere eksisterende nærings- og industriområde til boligområde med noe næring. Planen skal sikre tilgang til sjøområdene og areal til gode, offentlige uteoppholdsareal og møteplasser. Gjenbruk av eksisterende bygg for å ivareta kulturminneinteressene i området står sentralt. Planen skal også fremme grønn mobilitet.

Planforslaget fremmes som en privat detaljreguleringsplan. Planen utarbeides av ABO Plan & Arkitektur, SAAHA arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter på vegne av Hegreneset AS. Utforming av planen vil skje i tett dialog med Bergen kommune. Det er ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planen, jf. Forskrift om konsekvensutredninger.

Saksnummer hos Bergen kommune er 202102446.

Planområdet

I tillegg til selve transformasjonsområdet på Hegreneset, er område Jægermyren og veiene Jægermyren og Nyhavnsveien etter ønske fra kommunen inkludert i planområdet. Disse arealene er inkludert for å sikre at bebyggelsen i område Jægermyren ivaretas og for å vurdere eksisterende veisituasjon.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Åshild Blomdal

e-post: ashild@abo-ark.no     mobil: 9976971

Frist for innspill og merknader til oppstart

Frist for uttale/merknad til oppstart av planarbeidet er satt til 31.05.21. Merknader skal sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.noVarsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Fana, gnr. 12 bnr. 303, Fantoftvegen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Fana, gnr. 12 bnr. 303, Fantoftvegen, Bergen kommune.

Planområdet ligger i byfortettingssone (BY) sone 2 i gjeldende kommuneplan og er på 5,4 daa. Adressen er Fantoftvegen 44. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse. Planarbeidet forutsetter riving av eksisterende næringsbygg på eiendommen.

Planforslaget er vurdert å ikke utløse behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltaket. Tiltakshaver er Fantoftveien 44 AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for merknader er satt til 05.01.2021

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling vil planforslaget bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:

Åshild Blomdal

Tlf: 997 69 716

e-post: ashild@abo-ark.no

 

Innspill til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Åshild Blomdal

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill og merknader til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Plangrense 

Planinitativ 

Stedsanalyse Fantoftvegen 44

Referat_fra_oppstartsmøte