Nyheter

2. september 2020

Konseptplan og innledende stedsanalyse for Hegreneset

SAAHA Arkitekter i Oslo sammen med ABO Plan & Arkitektur og Smedsvig Landskapsarkitekter vant konkurransen...

1. september 2020

Hytte Innerøya, Bjørnafjorden kommune

ABO har utført prosjektering arkitektur fra og med skisseprosjekt og forprosjekt med alle søkefunksjoner, samt...

8. juni 2020

Vi styrker laget!

Mathilde IIper Johsen er ansatt som arealplanlegger i ABO med virkning fra 1. september 2020....

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 



Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02



Reguleringsplaner

Detaljplan for del av gnr./bnr. 46/125 m.fl. – næringsområde Haukanes, Austevoll kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om gjenopptaking av detaljplan for del av gnr./bnr. 46/125 m.fl. – næringsområde Haukanes, Austevoll kommune. Planid 20160002.

Planområdet er om lag 16 daa, og omfattar følgjande eigedomar:  gbnr. 46/125, 46/122, 46/48, 46/46 i tillegg er delar av gbnr. 46/17 og 46/11 innlemma i planområdet. Planavgrensinga er noko utvida i vest for å få med frisiktsoner for kryssområdet.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit næringsområde for sortering og mellombels lagring av avfall/containere, næringsbygg, intern veg med parkering og kai. Planområdet ligg på Haukanes ved Lambøyosen, om lag 4 km sør for Storebø. Tiltakshavar er CR Eiendom AS.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Det er vurdert at planen ikkje er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknader

Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no  / hageberg@abo-ark.no  Innan høyringsfristen: 11.09.2020

Filer:

Gjenopptaking av planarbeid

Referat oppstartsmøte Haukanes

12442016_0002_Planforslag_Oppstarsvedtak_120516

DREG_Plangrense-A2-L