Nyheter

9. juli 2021

Ledig stilling som planleggjarar innan veg, vatn og avlaup

ABO Plan & Arkitektur har eit tverrfagleg team på til saman 50 personar, fordelt på...

4. juni 2021

ABO styrker arkitektteamet!

Vi er glade for å ønske Sivilarkitekt Lara Freire velkommen med på laget. Lara er...

11. mai 2021

Informasjonsmøte Hegreneset 11.05.21

Det ble avholdt et digitalt informasjonsmøte om oppstart av reguleringsplanarbeid på Hegreneset 11.05.21 Oppsummering av...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid for Storhaugen, gnr/bnr 13/1 og 2, 17/7, 18/12, 13 og 15, Bjørnafjorden kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Storhaugen, gnr/bnr 13/1 og 2, 17/7, 18/12, 13 og 15, Bjørnafjorden kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustader. Området ligg som framtidig bustadområde i gjeldande kommuneplan og noverande bustadområde i forslag til ny kommuneplan. Planområdet er på ca. 198 daa.

Forslagsstillar er Fiskarskogen Eigedom AS, Susanne og Amund Sperrevik og Storhaugen Utvikling AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Konsekvensutgreiing

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om planprogram og konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova § 4-1.

Frist for innspel
Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 29.08.2021. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:
ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Nærare informasjon om planarbeidet finst på ABO Plan & Arkitektur AS si heimeside,
www.abo-ark.no, og på Bjørnafjorden kommune sine heimesider under høyringar og kunngjeringar.
Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen
Tlf: 900 29 764
e-post: unni@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Bjørnafjorden kommune, dette vil verta ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

 

Vedlegg:

Plangrense storhaugen

Lokalisering av planområde

Med venleg helsing
ABO Plan & Arkitektur ASReguleringsplan for Dale gravplass, Vaksdal kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Dale gravplass, gnr. 22 bnr. 8 mfl., Vaksdal kommune.

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utviding av eksisterande gravplass på Dale, samt regulering av parkeringsplassar. Området for utvida gravplass er på 3,8 daa og er sett av til LNF i gjeldande KPA. Arealet ligg innanfor vernesone 3 for flaum. Planområdet er ca. 20 daa. Det er teke med ein del areal rundt avkøyringa til gravplassen og langs Dalevegen for å kunne sjå på ei forbetring av desse.

Forslagsstillar er Vaksdal kommune. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om planprogram og konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova § 4-1.

Frist for innspel og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 09.08.2021. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Unni Sjursen

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

Referat frå oppstartsabo-ark.no/…21/06/

plangrense-22062021.pdfmøte 20.05.2021

Oversiktskart + plangrense

 Detaljplan for kysthytte og småbåthamn på gnr. 5 bnr. 72 Sakseid Indre, Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering ny detaljplan for kysthytte og småbåthamn på gnr. 5 bnr. 72 Sakseid Indre, Planid 202102, Bømlo kommune.

Planområdet omfattar og vil erstatte heile reguleringsplan for Havlandet gnr. 5 bnr. 1, samt eit område i Hetlevika  som er omfatta av kommuneplanen sin arealdel. Arealet er om lag 295 daa stort. Hovuddelen av planområdet er i kommunal eige, gnr. 5/72. I tillegg er deler av gnr./bnr. 5/1, 5/8, 5/58, 5/59 og 6/1 del av planområdet.

Føremålet med planarbeidet er å endre gjeldande reguleringsplan for Havlandet frå kommersielle rekre­a­sjons­føremål knytt til hotell/badeland og utleigehytter til allmenne område for friluftsliv og rekreasjon, her medrekna kysthytter, småbåthamn og friluftsområde. For å kunne realisere dette er det behov for endring av gjeldande reguleringsplan. Kysthyttene vil opne Kråkeneset og gjera kysten tilgjengeleg for friluftsliv – for alle. Områda og hyttene skal vera tilgjeng­eleg for overnatting for tilreisande, og kan brukast som næranlegg for fastbuande. Småbåthamna vil omfatte ei større hamn i sjø og areal på land for tilhøyrande fasilitetar som felles bod/sanitæranlegg, parkering og båtopptrekk. Moglegheit for sam­arbeid og samlokalisering med andre lokale lag/foreiningar, som har behov for areal ved sjøen vil også bli drøfta som del av planprosessen. For meir utfyllande informasjon sjå prinsippsøknaden si link under.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg
innan høyringsfristen:   09. september 2021
Til: ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
eller poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no

Relevante dokument
Følgjebrev – Varsel om oppstart av planarbeid
Planavgrensing
Prinsippsøknad
Politisk møte og vedtak på prinsippsøknadMindre reguleringsendring for Industriområde Hollundsdalen, R-151, Bømlo kommune

Det vert søkt om mindre endring av detaljregulering, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 12-14 for reguleringsplan for industriområde Hollundsdalen, R-151, i Bømlo kommune. Søkjar er ABO Plan & Arkitektur Stord AS på vegne av Bømlo kommune.

Formålet med reguleringsendringa er å oppdatera mangelfulle føresegner, samt få digitalisera planen og sikra areal til framtidig omkøyringsveg rundt Svortland, som synt i kommuneplanen. Planområdet ligg i Hollundsdalen, sør for eksisterande industriområde. Planområdet utgjer om lag 61,5 daa. Eigedomane er i privat og kommunalt eige.

Endringar i planen
Det er lagt inn byggegrenser i plankartet, desse er endra noko i høve dagens eigedomsstruktur. Det er sett av areal til framtidig omkøyringsveg rundt Svortland. Det er i tillegg vist nye kryssløysingar. Det er teke inn nye føresegner for tillat byggehøgd, byggegrense samt utnyttingsgrad. Det er og teke inn føresegn som sikrar at ein ikkje kan etablere detaljhandel i området, og det er sett krav om teknisk plan for veg, vatn, avløp og overvatn skal vera godkjent før det kan gjevast løyve til tiltak innanfor planområdet.

Merknadar
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no innan høyringsfristen 03.09.2021

Relevante dokument
Høyringsbrev
Plankart
Reguleringsføresegner
PlanomtaleDetaljregulering Fv.79. parsell Vikedal-Ålvik, Kvam Herad

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for fylkesveg 79 frå Vikedal til der eksisterande gang- og sykkelveg startar i Ålvik.

Om planarbeidet

Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå kryss med Fv 79 frå Vikedal – Ålvik. Gåande og syklande nyttar fylkesvegen som skuleveg, tilkomstveg til butikk, bustadområde, rekreasjon og kollektivhaldeplassar. Fylkesveg 79 er i trafikksikringsplan for Kvam herad prioritert som strekning der det skal etablerast gang- og sykkelveg.

Området er i kommuneplanens arealdel sett av til samferdselsanlegg, framtidig gang- og sykkelveg,  LNF- område, bustadområde og næring. Planområdet er ca. 140 daa. Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet tatt med eit større område. Dette for å kunne vurdere to ulike trasear for gang- og sykkelvegen. Eit alternativ som går langs eksisterande veg og eit alternativ der ein trekker gang- og sykkelvegen forbi Statkraft og Elkem Bjølvo kraftverk sine eigendommar. Det er også sikra tilstrekkeleg areal til vurdering av trafikale løysingar, vegens sideareal og sikre mellombels rigg- og anleggsareal for gjennomføring av prosjektet. Det kan bli aktuelt å sanere eller legge om avkjørsler og kryss. Når planforslaget er utarbeidd vil ein redusere planområdet til å berre omfatte naudsynt areal.  

Det vil i løpet av planprosessen bli innkalla til eit ope bygdemøte for råka grunneigarar og andre interesserte. Her vil vi syne omfanget dei to alternativa vil ha på omkringliggande område. Skisser utarbeidd i forprosjektet er svært nyttige i diskusjon og drøftingar med administrasjonen/ prosjektgruppa, offentlege etatar og med private grunneigarar. Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Kvam Herad og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Kolstad

Tlf: 95721101

e-post: post@abo-ark.no

Merknader til detaljreguleringa kan sendes skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Arne Kristian Kolstad

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

På heimesida: www.abo-ark.no – under Nabovarsler – Reguleringsplaner/Høringer er det tilgang til digitale kartutsnitt og utlysingsteksten.

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 06.08.2021.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Kvam Herad. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Kvam Herad. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje nye innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli vurdert før 2. gongs handsaming i Kvam Herad.

Vedlegg

Vedlagt ligger varslingsbrev, plangrense og tidlege skissar for trassear (Alternativ 1 og 2)

Plangrense, 28.05.2021

Varslingsbrev oppstart, naboar og offentlege instansar