Nyheter

18. desember 2019

God Jul!

Se vår hjemmelagde julehilsen fra alle oss i ABO!

20. november 2019

ABO Plan & Arkitektur er blitt et miljøfyrtårn!

Onsdag 20. november var det offisiell overrekkelse av beviset på at ABO er sertifisert som...

15. november 2019

Oselvo – nytt spennende prosjekt i Os sentrum for JM Norge

ABO har tegnet Oselvo som vil bestå av ca 58 stilrene 3-4 roms leiligheter med...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Kvamme gnr. 32 bnr. 6 m.fl. – Masfjorden kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Kamme gnr. 32 bnr. 6 m.fl. i Masfjorden kommune.

Om planarbeidet

Planområdet ligg på Kvamme i Masfjorden kommune med tilkomst frå Fv570 – Austfjordvegen og omfattar eit areal på ca 76 daa. Planområdet omfattar område som i dag består av skog, strandsone, fulldyrka jord 3 eksisterande bygg, veg og 3 frådelte bustadtomter.

Føremålet med planen er å regulere arealet til turistformål, landbruk, grønstruktur, naust og bustader med tilhøyrande infrastruktur. Det er ønskjeleg å legge til rette for turistanlegg jf. kommuneplanens arealdel, ny tilkomstveg og regulere eksisterande bygg/tomter. Det vil i samband med planarbeidet leggast til rette for felles tilkomstløysning for planlagde tiltak.

Området er i kommuneplanens arealdel i hovudsak sett av til turistanlegg og LNF- areal. Grunna nydyrking på delar av arealet vil det bli vurdert justering av arealformål med omsyn til landbruksinteresser.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Ivar Holmaas og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

tlf:        56570070

Mobil:  900 21 198

 

Vidare planprosess

Etter fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidd og sendt Masfjorden kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Frist for innspel og merknader er satt til 17.02.2020

Vedlegg:Varsel om oppstart av detaljregulering Bergen kommune – Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 150 mfl., Folldalsheia

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Foldallsheia, gnr. 120, bnr. 150 m. fl., i Ytrebygda i Bergen kommune.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting med høy arkitektonisk kvalitet i skrånende terreng i Foldallsheia. Det legges opp til etablering av ca. 16 -18 nye enheter.

Planområdet er ca. 14,0 daa og ligger innenfor byfortettingssone 2 i kommuneplanens arealdel (KPA) 2018. Eiendommen er regulert til boligformål med hensynssone høyspent i reguleringsplan for Sørås, Storheia vest, planid. 6210000. Hensynssonen dekker store deler av eiendommen. Høyspentlinjen er imidlertid fjernet slik at hensynet bak faresonen ikke lenger gjør seg gjeldende. Plangrensen omfatter også kryss Folldalsheia-Steinsvikvegen.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver er Backer Bolig AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS

For nærmere informasjon og spørsmål kan dette rettes til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Åshild Blomdal

Mobil:  99769716

e-post: ashild@abo-ark.no

Videre planprosess

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, vil det bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev.

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling blir planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er sett til 12.02.2020

Vedlegg

Plangrense kart 08.01.20

Planinitativ 04.07.2019

Referat oppstartsmøte – Storheilia

 

 

 

 

 Bergen kommune- Åsane. Gnr. 187 bnr. 509, Haukedal, Spondalen øst.

Det vises til tidligere varsel om oppstart av reguleringsendring, datert 20.06.2018.

Begrenset høring 13.12.2019 – 15.01.2020

Bakgrunnen for tidligere varslet reguleringsendring fra 20.06.2018 var at område S3 i gjeldende plan, som er satt av til annet fellesareal – felles henteplass søppel, ikke er dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. S3 er lokalisert ved innkjøringen til boligområde. Området er derfor kun godkjent som midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny lokalisering av renovasjonsløsning må etableres.

I brev av 29.03.2019, ble det varslet utviding av plangrense for å gi plass til ny renovasjonsløsning i deler av friområde F2, nord i planområdet. Denne løsningen er etter ny dialog med plan- og bygningsavdelingen ikke videreført. Det er derfor utarbeidet et nytt forslag til renovasjonsløsning.

I foreliggende endringsforslag planlegges det for etablering av en egen snusløyfe for renovasjonsbil sentralt i feltet. Plassering og utforming av denne er avklart med BIR og plan- og byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

Denne endringen påvirker plasseringen av byggeområdene og uteoppholdsarealene i feltet. Bebyggelsen i tidligere område K9 er trukket mot øst og slått sammen til et bygningsvolum med bygg lengst sør i område K8. Dette gjør at det felles uteoppholdsarealet mot friområde i sør utvides og at den nordligste del av feltet lengst sør i K8 får økte byggehøyder.

Disse justeringene medfører behov for en begrenset høring for utvalgte grunneiere og offentlige etater.

Hoved-endringene i planforslaget er som følger:

  • Området S3 er i gjeldende plan satt av til annet fellesareal felles henteplass søppel, men er ikke dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. Området er derfor godkjent som midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny renovasjonsløsning skal anlegges nederst i feltet.
  • Det etableres egen snusløyfe for renovasjonsbil rundt BRE1. Snusløyfen blir bare tilgjengelig for renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy. Dette sikres ved etablering av bom etter avtale med BIR.
  • Utenom tømmetidspunktet vil området være avstengt og kunne benyttes til andre aktiviteter av beboerne. Løsningen krever en liten omlegging av f_SKV1 og SGG5. Stigningen på f_SKV1, samt vegbredder er som i gjeldende plan.
  • Bebyggelse innenfor felt K9 er tatt ut. Bygg lengst sør i K8 inngår nå i BBB4 og utvides mot nordvest. Som en følge av sammenslåingen er området der det åpnes for kote 139,3 trukket mot øst.
  • Uteoppholdsarealet sentralt i feltet utvides fra ca 9 m til ca 33 meter mellom hus A og E.
  • Bestemmelser er oppdatert med nye feltnavn og suppleringer der det er behov.
  • Parkeringsdekning for BBB3 og BBB4 er redusert i samsvar med ny KPA 2018.
  • Antall enheter er redusert fra 86 til 84

Tiltakshaver for planarbeidet er BYBO AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærmere informasjon og spørsmål kan dette rettes til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Åshild Blomdal

Mobil:  99769716

e-post: ashild@abo-ark.no

Vidare planprosess

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, vil det bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev.

Frist for merknader er sett til 15.01.2020

Vedlegg

For nærmere beskrivelse av endringene og konsekvensene av dette viser vi til følgende dokumenter:

Vedlegg 1 Plankart datert 18.10.2019

Vedlegg 2 Bestemmelser 11.12.2019

Vedlegg 3 Utomhusplan Haukedalen 06.12.19

Vedlegg 4 Planbeskrivelse 11.12.2019

Vedlegg 5 Snitt 04.12.2019

Vedlegg 6 Sol og skygge – sammenligning 13.11.2019