Nyheter

23. august 2019

Husnes seniorsenter

Eit inkluderande bustadprosjekt Seniorgruppa ved Frivilligsentralen i Kvinnherad gav arkitektane i ABO i oppgåve å...

22. august 2019

Aina Tjosås er ansatt som Rådgiver for areal- og samfunnsplanlegging i ABO

I ABO skal Aina i hovedsak arbeide med rådgivning innenfor overordnet planlegging mot offentlig og...

28. juni 2019

Løypetona innflytningsklar

Vi i ABO har tegnet Løypetona felt 3, på idylliske Frekhaug, ca 20 minutters kjøretur...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Solstrandvegen del av gnr. 63 bnr. 7 m.fl.

I medhald av plan- og byggningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Solstrandvegen, del av gnr 63, bnr 7 m.fl.

Om planarbeidet

Planområdet ligg nordaust for Luranetunet, med tilkomst frå Solstrandvegen og omfattar eit areal på ca 14 daa. Planområdet omfattar område som i dag består av skog, innmarksbeite og fulldyrka jord (NIBIO 2019), samt eksisterande bustadar.

Føremålet med planen er å regulere arealet til bustadformål med tilhøyrande infrastruktur. Det er ønskjeleg å legge til rette for 6 nye einebustadar, samt opparbeiding av leike- og uteopphaldsareal. Tilkomst til bustadane vil vere frå Solstrandvegen.

Det vil i samband med planarbeidet leggast til rette for felles tilkomstløysning for planlagde bustader og eksisterande bustadar som ligg søraust i planområdet – 63/530, 63/529, 63/528, 63/522. Eksisterande bustadområde har i dag reduserte siktforhold ved utkøyring til Solstrandvegen. Ved å legge til rette for ny felles tilkomstveg for planlagde og eksisterande bustader vil ein få ny avkøyring mot Solstrandsvegen. Eksisterande utkøyring kan da stengast.

Området er i kommuneplanens arealdel i hovudsak sett av til bustadformål. Del mot nordvest, kor midlertidig anleggsveg ligg i dag, er sett av til friområde/buffersone. Ny veg er planlagt å følgja omlag eksisterande anleggsveg. Vegen vil få same funksjon som friområde, kor det vert tilrettelagt for tilkomst for gåande til friområdet og kulturminna i sør. Del av planområdet er satt av til eventuelt framtidig offentleg bygningar.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Stein Ole Moberg og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Helge Jørgensen

tlf:        56570070

Mobil:  993 64 233

e-post: helge@abo-ark.no

 

Frist for innspel og merknader er satt til 09.08.2019

Uttalar skal framsettast skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

Eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Os kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS ivareta i samband med innsending av planforslaget.

Vidare planprosess

Etter fristen for merknader er gått ut (09.08.2019), vil planforslaget verta utarbeida og sendt Os kommune for handsaming. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

 

Med helsing

ABO Plan & Arkitektur AS

Helge Jørgensen

 

Vedlegg:

Oversiktskart

Plangrense

Revidert referat frå oppstartsmøte Solstrandstykket

Planinitiativ_revidert 10.04.2019

 Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Klokkargarden – Grinda, gnr. 55 bnr. 8, 32 m.fl. Os kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Klokkargarden – Grinda, gnr. 55 bnr. 8, 32 m.fl. Os kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging. Området er regulert til boligformål i reguleringsplan for Osstølen Sveo vedtatt 1.4.1975 planid 19700100. Området er ca. 17 daa og regulert med eneboliger og rekkehus.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Planforslaget er vurdert å ikke utløse behandling etter Forskrift om konsekvensutgreiing. Tiltakshaver er Ask og Skeie Eiendom AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknader 

Mulige merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendes skriftlig innen frist for merknader: 16.08.2019

ABO Plan & Arkitektur AS, postboks 291, 5203 Os

e-post: post@abo-ark.no/ 

e-post: arne@abo-ark.no

Varslingsbrev

Planområde 25.06.2019

20190225 Referat oppstartsmøte Klokkagarden – Osstølen_

Planinitiativ 19.12.2018Detaljreguleringsplan Årstad, gnr. 158 bnr. 49 m.fl., Krohnen – Damsgårdsveien. Bergen kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Krohnen – Damsgårdsveien, gnr. 158, bnr. 49 m. fl., ved Damsgård i Bergen kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt kontorbygg på området F14 i reguleringsplan for Damsgårdsundet Sør. F14 er regulert til kontorformål. Området er ca. 2 daa og regulert med utnyttelse på 350 % BRA.

Etter anbefalinger fra Statens vegvesen omfatter planområdet også Michael Krohns gate langs tomten, samt kryssområdene mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien, Vikens gate og Lien. Dette for å kunne vurdere løsninger for gående og syklende i dette området. Planområdet er ca. 6,5 daa og grenser til kontorbygg i nord (DNB), boligbebyggelse i sør og vest og vegsystem i øst.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver er GC Rieber Eiendom AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknader 

Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendes skriftlig innen frist for merknader: 09.08.2019

ABO Plan & Arkitektur AS, postboks 291, 5203 Os

e-post: post@abo-ark.no/ 

e-post: arne@abo-ark.no

Filer

Plangrense 13.06.2019

Oversiktskart

Varsel om oppstart

Stedsanalye Krohnen 03042019

Planinitiativ 3.4.19

Referat_fra_oppstartsmøte

 Detaljplan for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. – bustadområde Gjermundshaugen Sør – Sveio kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om oppstart av detaljplan for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. – bustadområde Gjermundshaugen Sør – Sveio kommune. Mellombels planid 2019902.

Planområdet er om lag 23 daa, og omfattar følgjande eigedomar: del av gnr./bnr. 40/12, samt eigedom 40/46, 52, 79, 179, 187, 207, 411, 631 og 676. Ein tek sikte på å vidareføra eksisterande utbygde eigedomar utan større endringar.

Arealet er i kommunedelplan for Sveio sentrum avsett til framtidig bustadområde der eit mindre areal er sett av til friområde. Området er ikkje regulert frå før. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit bustadområde på delar av gnr./bnr. 40/12 med utgangspunkt i kommunedelplanen, med nokre mindre justeringar mellom bustadareal og friområde. Ein vil i planarbeidet sikre våningshus og eldhus ved kulturminnet Sveigarden.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Tiltaket er i samsvar med kommunedelplanen og utløyser dermed ikkje krav om konsekvensutgreiing.

Merknader

Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 20.08.2019

Filer

Følgjebrev, varsel om oppstart
Planavgrensing
Planinitiativ
Referat frå oppstartsmøteDetaljreguleringsplan for akvakulturlokalitet Toska Sør. Radøy kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljreguleringsplan for akvakulturlokalitet Toska Sør, Radøy kommune. PlanID: 1260 2019000400. Det er krav om konsekvensutgreiing med utgangspunkt i at reguleringsplanen ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan. Det er på bakgrunn av dette utarbeida planprogram for arbeidet. Planprogrammet er lagt på høyring samstundes som varsel om oppstart av planarbeidet.

Planarbeidet er avklara i hovudutval for plan, landbruk og teknisk 5/6-19, PS 36/2019, i høve til oppstart av planarbeidet. Referat frå oppstartsmøte 15.05.2019 ligg her.

Planområdet er om lag 1600 daa, og omfattar sjøareala ved Toska sør. I gjeldande kommuneplan er planområdet sett av til akvakulturføremål og fleirbruksområde i sjø, FNFFA. Føremålet med planarbeidet er å  flytte eksisterande akvakulturføremål innanfor plangrensa for å kunne etablere eit nytt anlegg søraust for eksisterande AK-område. Lingalaks AS vurderer at arealet er betre eigna for oppdrett med omsyn til naturgjevne tilhøve enn dagens akvakulturområde avsett i gjeldande kommuneplan. Det vert såleis lagt opp til eit makebytte av areal innanfor plangrensa.

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no      Innan høyringsfristen: 16.08.2019

Filer

Varslingsbrev, oppstart av reguleringsplan
Planavgrensing
Planprogram. 12.06.2019