Nyheter

7. juli 2023

Ny leder for arkitektavdelingen i ABO Plan & Arkitektur AS

Øyvind Tveit er ansatt som avdelingsleder/fagleder for arkitektavdelingen med virkning fra 1. september. Han kommer...

6. juni 2023

Reguleringsplan for Hegreneset på høring

Bergen kommune la 3. juni ut reguleringsplan for Hegreneset på høring. Planforslaget er utarbeidet på...

22. februar 2023

Nye muligheter med ny vei

E39 er åpnet og det går i hundre til Os. ABO har nærmere 40 års...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Bjørnavegen- utviding av veg

10.11.2021 vart det sendt ut nabovarsel om dispensasjon frå oppføring av 50 meter veg og fortau per einebustad innanfor reguleringsplan for Bjørnevik.

Til nabovarselet i 2021 kom det inn merknader frå naboar, men Plan og Bygningsutvalet godkjente i møte den 6.4.2022 søknad om dispensasjon frå pbl. § 18-1, krav om opparbeiding av veg og fortau langs Bjørnavegen på følgjande vilkår: Søkjar bidreg med ytterlegare opparbeiding av 75 meter veg og fortau langs Bjørnavegen i tråd med reguleringsplan. Plasseringa skal avklarast med samferdselsavdelinga i kommunen før søknad etter pbl §20-1.

I brev datert 13.05.2022 klaga Statsforvaltaren på vedtaket til Planutvalet. Statsforvaltaren viser til at 75 m ikkje er tilstrekkeleg, men seier samstundes at full opparbeiding vil vere svært byrdefullt.

Løysinga som no blir føreslått er godkjent av byggjesak og samferdsleavdelinga i Bjørnafjorden kommune. Den viser utviding av veg på totalt 150 meter, sjå vedlegg, og er ei forlenging av allereie godkjent løysing for dei første 50 metrane. Utvidinga går over bakketoppen ved avkøyrsel til høgdebassenget og fram til avkøyrsel ved Bjørnavegen 117.

Sjå vedlegga for ytterlegare beskriving av tiltaket.

 

Tiltakshavar er Os Hus AS

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Unni Sjursen

Tlf: 900 29 764

e-post: unni@abo-ark.no

 

Vedlegg:

Bjørnavegen-utviding

Søknad om dispensasjon datert 08.09.2023

Varslingsbrev disp 2023Varsel om dispensasjon fra plankrav for etablering av boliger i Hesjaholten borettslag i Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 175 og 530.

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 søkes det med dette om dispensasjon fra:
KPA2018 §3 Plankrav pkt. 3.1 med hensyn til plankrav for tiltak etter pbl. § 20-1 a) når gjeldende plan er vedtatt etter hjemmel i pbl. av 1985 eller nyere lov.
Området ligger i ytre fortettingssone, sone 3, i gjeldende kommuneplan.

Formålet er å legge til rette for variert boligbebyggelse i 3 etasjer + garasjekjeller med rekkehus og leiligheter i ulik størrelse.
Det er ønskelig å legge til rette for boliger for alle grupper barnefamilier, enslige, unge og eldre. Alle leilighetene vil være universelt tilgjengelige med gode uteareal. I tillegg vil parken i sør bli opparbeidet.
Maks byggehøyde på nytt planlagt bygg er 55 moh. Det er lagt opp til ca. 29 boenheter. Tilkomsten til området er via Hesjaholtveien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:
Innspill til dispensasjonssøknaden kan sendes skriftlig til:
Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med dispensasjonssøknaden.

Frist for merknader er satt til 25.09.2023 (2 uker)

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil dispensasjonssøknaden oversendt Bergen kommune for behandling.

 

Vedlegg 1. Oversiktskart 29.08.2023

Vedlegg 2. Søknad om dispensasjon – 23.08.2022

Vedlegg 3. Situasjonsplan

Vedlegg 4. Perspektiver

Vedlegg 5. Plantegninger og fasader

Vedlegg 6. Referat fra veiledningsmøteGjervikflaten 5 – Etablering av Hagesenter

Det er sendt nabovarsel for søknad om rammeløyve eigedomen gnr. 188 bnr. 5 i Alver kommune. Søknaden omfattar etablering av hagesenter på eigedomen og etablering av kryss med passeringslomme for E39 for tilkomst til hagesenteret. Søknaden omfattar også ein dispensasjon for etablering av passeringslomme
Tiltakshavar er Gjervikflaten 5 AS og ansvarleg søkar er ABO Plan og Arkitektur AS.

Hagesenteret vil være ein bygning på om lag 1800 m2 med eit utvendig salsareal på om lag 1460 m2. Hovuddelen av hagesenteret vil være ca. 7 meter høgt, med ein oppheva inngangsområde på ca. 8,5 meter.

Eksiterende avkjørsel på vest-sida vert føreslått stengt og flyttast lengre sør-vest. Trafikk frå eksisterande bustadar i området skal då nytte seg av dette nye krysset. Trafikkmengda vil auke i avkjørsla ved etablering av eit nytt hagesenter og tiltaket vil kunne føre til auka sannsyn for påkøyringsulykker bakfra på E39 for venstresvingande bilar. Det skal derfor etablerast ei passeringslomme for at bilar som kjører mot aust skal kunne passere bilar som ventar på kryssande trafikk ved innkjøyring til hagesenteret. Ved bygging av kryss vil gang- og sykkelveg bli trekt 5 m bak i kryssområde. Eksisterande avkjørsel på vil bli liggande der den er etablert i dag.

Det er godkjent teknisk plan for veg, vatn og overvatn.

Det er tidlegare søkt og godkjent dispensasjon frå kommunedelplanen (KDP) for Knarvik, Alversund og Alverstraumen for etablering av nytt hagesenter med tilhøyrande parkeringsplassar og infrastruktur på gbnr. 188/5 i Gjervik.

S 001 – Situasjonsplan 03.11.2022

Søknad om dispensasjon 09.12.2022

Snitt

FasaderNabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

 • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
 • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentleg høyring – Detaljregulering for Skulehaugane/Smiaskogen, gnr./bnr. 50/5, 50/6 m.fl., Dåfjorden. Plan-ID: 4615 202301

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljreguleringsplan for Skulehaugane/Smiaskogen, gnr./bnr. 50/5, 50/6 m.fl., Dåfjorden. Det vart halde oppstartsmøte 21.03.2023, der det var einigheit om at planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing og planprogram. Planprogrammet vert saman med varsel om oppstart sendt på høyring, jf. pbl § 12-9.

Planområdet er avgrensa med bakgrunn i behov for areal til bustadføremål, vegtilkomst, leikeareal, parkering og grøntområde. Området er om lag 131 daa stort, og består av areal frå eigedomane: gnr./bnr. 50/5, 50/6, 50/85 og 50/171. I tillegg er mindre delar av eigedomane 50/10, 50/19, 50/162 og 53/1 innlemma i planområdet. Plangrensa kan i løpet av prosessen verta justert.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit nytt bustadområde i nær tilknyting til Selevik skule. Ein ser føre seg etablering av einebustader og meir konsentrert busetnad – fleirmanns­bustadar. Selevik skule er innlemma i planområdet. Planområdet ligg på begge sider av fv. 5068 Dåfjordvegen, og det må etablerast to nye avkøyrslar frå fylkesvegen inn til bustadområda. Planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing av dei føreslegne tiltaka. Konsekvensutgreiinga skal baserast på ei samanstilling av eksisterande og ny kunnskap, og vil dermed sikra eit kunnskapsbasert avgjerdsgrunnlag for planforslaget.

Planprogrammet gir meir utfyllande informasjon om saka:

 • Lokalisering og planavgrensing
 • Gjeldande planstatus
 • Føremålet med planarbeidet og foreløpig planlagde tiltak
 • Planprosess og medverknad
 • Føringar og rammer for planarbeidet
 • Utfordringar og sentrale problemstillingar
 • Utgreiingsprogram for konsekvensutgreiing

Planarbeidet er ikkje i samsvar med overordna plan. Planen vert såleis omfatta av tiltak lista opp i forskrift om konsekvensutgreiing sitt vedlegg I:
25. Nye bustad- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.

Planprogrammet er utarbeida i samsvar med plan- og bygningslova § 1-4 og forskrift om konsekvens­utredning. Planprogrammet skal beskrive bakgrunn, innhald og framdrift, samt plan for medverknad og utgreiingsprogram for konsekvensutgreiinga (KU). Vedteke planprogram skal liggja til grunn for utarbeiding av planforslag med konsekvensutgreiing. Føremålet med konsekvensutgreiinga er å klargjera verknadane av tiltak som kan få vesentlege konsekvensar for miljø, naturressursar og samfunn. Utgreiinga skal sikre at desse verknadane vert vurdert, både under planlegging av tiltaket og når det skal takast stilling til om tiltaket skal gjennomførast, eventuelt med vilkår om avbøtande tiltak.

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no innan 08.11.2023

 

Vedlegg:
Planinitiativ
Oppstartsmøtereferat
Planprogram Dåfjorden 27.06
Oversiktskart
Planavgrensing 13.09.23 A1
Politisk vedtak oppstart
Varsel om oppstartVarsel om oppstart av Detaljregulering for naust – og fritidsbustad Aravikjo, gbnr. 8/67 Ytre Håvik, PlanID 202306

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag for John Totland, set i gong arbeid med detaljregulering (reguleringsendring) for naust – og fritids­bustad Aravikjo, 8/67 Ytre Håvik, PlanID: 202306. Oppstartsmøte var 28.06.2023. Når planen vert vedtatt vil den erstatte delar av R-55 og heile U-4.

Området er bygd ut i frå før, og er omfatta av den eldre detaljreguleringsplanen for Håvik Ytre (planID 4613_R-55) og Utbyggings­plan for Håvik Ytre (planID 4613_U-4). Arealet er her avsett til naust, fritidsbustader, friareal, gangstiar, småbåthamn og veg. I kommuneplanen sin arealdel (KPA) er areal avsett til omsynssone Regu­ler­ings­­plan skal fortsatt gjelde. Sjøområdet er elles synt som Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.

Intensjonen med regu­ler­ings­endringa er å leggje til rette for tilkomst, parkering og pumpehus til naust­rekkje N1 (lengst sørvest) i gjeldande reguler­ings­plan, samt justeringar i tråd med løyver og bygd situasjon.

Planområdet utgjer om lag 19,8 daa og består av følgjande eigedomar: 8/53, 67, 72-78, 80, 91, og 96-111. Til­takshavar eig gbnr. 8/67 som er hovudbruket, medan dei fråskilde naust – og fritidsbustadtomtene er i privat eige.

Viktige utgreiingar
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-14 i plan- og bygningslova, dvs. regulerings­endring etter full planprosess. Det er vurdert konsekvensutgreiing og kommunen har vurdert at planen ikkje fell under vilkår for slik utgreiing. Planen, eller tiltak planen opnar for, er ikkje omfatta av forskrift om konse­kvens­utgreiingar §§ 6-8.

Plan­for­slaget sine tiltak vurderast i høve til samfunn og miljø, der m.a. naturmangfald, støy og trafikkavvikling vil utgreiast som del av planarbeidet. Det skal utarbeidast ROS-analyse.

Saksdokument og merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet og planprogrammet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 21.10.2023

Vedlegg:

 1. Følgjebrev. Varsel om oppstart
 2. Planavgrensing 23.08.23-A2-L Reguleringsendring
 3. Planinitiativ_19.06.23
 4. Vedlegg C_Referat frå oppstartsmøte i plansaker_U-4
 5. Saksprotokoll Prinsippsak for oppstart, PlanID 202306


Varsel om oppstart av detaljregulering Sveo 80

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for Sveo 80, gnr/bnr 55/12 i Bjørnafjorden kommune.

Om planarbeidet

Planområdet er om lag 28 daa og omfattar i hovudsak del av eigedom gnr/bnr 55/12 som er avsett til bustadføremål i  ny kommunedelplan for Bjørnafjorden vest, jf. kartvedlegg.

Føremålet med planen er å utvikle eigedomen til bustadformål i tråd med ny kommunedelplan. I den planen er området sett av til fortettingssone for Osøyro (FO1). Det er ønskje om leilegheitsbygg og rekkehus med til saman om lag 90 nye einingar. Tilkomst vil vere via ny veg i reguleringsendring frå 2018 for Osstølen (planID: 4624_19700104).

I nord og aust følgjer plangrensa gjeldande reguleringsplan frå 1975: Osstølen – Sveo, planID 19700100 og i vest og sør følgjer plangrensa i hovudsak eigedomsgrensa til gnr/bnr 55/12. I søraustre hjørne overlappar planområdet regulert tilkomstveg i reguleringsendring frå 2018, planID 19700104, slik at ein kan vurdere høgda på vegen på nytt for å oppnå best mogeleg stigning på vegen.

Ny plan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplan for Osstølen/ Sveo frå 1975 og reguleringsendring frå 2018 .

Planen er vurdert til ikkje å løyse ut krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Forslagsstillar er Bono Prestegården AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 13.09.2023. Uttaler må vere skriftleg og sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

 • e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

eller

 • sendast via Altinn

 For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS
v/ Merete Lunde
e-post: merete@abo-ark.no
mobil:   952 25 558

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Bjørnafjorden kommune. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS sørge for i samband med innsending av planforslaget.

Vidare planprosess
Etter at frist for innspel er gått ut, vil det bli utarbeida planforslag som skal handsamast av Bjørnafjorden kommune. Planforslaget vert deretter lagt ut til offentleg ettersyn (høyring). Det vil då vere høve til å kome med uttaler og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne uttaler og merknader og evt. justere planforslaget før endeleg godkjenning.

Vedlegg: