Nyheter

22. februar 2023

Nye muligheter med ny vei

E39 er åpnet og det går i hundre til Os. ABO har nærmere 40 års...

16. september 2022

Åpning av Salmon eye

Plan & Arkitektur er stolte av å ha vore tett på dette banebrytande stykke arkitektur...

6. juli 2022

ABO har laga ny strandsonerettleiar

ABO har den siste tida jobba med utforming av ein digital strandsonerettleiar for Vestland fylke. Målet...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Gjervikflaten 5 – Etablering av Hagesenter

Det er sendt nabovarsel for søknad om rammeløyve eigedomen gnr. 188 bnr. 5 i Alver kommune. Søknaden omfattar etablering av hagesenter på eigedomen og etablering av kryss med passeringslomme for E39 for tilkomst til hagesenteret. Søknaden omfattar også ein dispensasjon for etablering av passeringslomme
Tiltakshavar er Gjervikflaten 5 AS og ansvarleg søkar er ABO Plan og Arkitektur AS.

Hagesenteret vil være ein bygning på om lag 1800 m2 med eit utvendig salsareal på om lag 1460 m2. Hovuddelen av hagesenteret vil være ca. 7 meter høgt, med ein oppheva inngangsområde på ca. 8,5 meter.

Eksiterende avkjørsel på vest-sida vert føreslått stengt og flyttast lengre sør-vest. Trafikk frå eksisterande bustadar i området skal då nytte seg av dette nye krysset. Trafikkmengda vil auke i avkjørsla ved etablering av eit nytt hagesenter og tiltaket vil kunne føre til auka sannsyn for påkøyringsulykker bakfra på E39 for venstresvingande bilar. Det skal derfor etablerast ei passeringslomme for at bilar som kjører mot aust skal kunne passere bilar som ventar på kryssande trafikk ved innkjøyring til hagesenteret. Ved bygging av kryss vil gang- og sykkelveg bli trekt 5 m bak i kryssområde. Eksisterande avkjørsel på vil bli liggande der den er etablert i dag.

Det er godkjent teknisk plan for veg, vatn og overvatn.

Det er tidlegare søkt og godkjent dispensasjon frå kommunedelplanen (KDP) for Knarvik, Alversund og Alverstraumen for etablering av nytt hagesenter med tilhøyrande parkeringsplassar og infrastruktur på gbnr. 188/5 i Gjervik.

S 001 – Situasjonsplan 03.11.2022

Søknad om dispensasjon 09.12.2022

Snitt

FasaderSøknad om dispensasjon – Bjørnevik

Harris Advokatfirma AS og  ABO Plan & Arkitektur AS er engasjert av Os Hus AS i samband med at det skal søkjast om løyve til oppføring av fire einebustadar innanfor reguleringsplan for Bjørnevik.

Oppføring av einebustadane er i samsvar med Reguleringsplan for Bjørnevik, planID 1243 20130300, men tiltakshavar har fått beskjed frå kommunen om at det vil bli stilt krav om opparbeiding av nye 50 meter offentleg veg for kvar nye einebustad med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 18-1 første ledd.

Tiltakshavar har allereie fått krav om utbygging av 50 meter veg i samband med oppføring av tre tomannsbustadar.

På vegne av tiltakshavar søker vi hermed om dispensasjon frå krav til opparbeiding av resten av veg o­_KV1 og o_FTA3 etter pbl § 18-1 første ledd. Vi gjer gjeldande at formålet bak krav til opparbeiding ikkje vil bli vesentleg sett til side viss det blir gitt dispensasjon, og at fordelane ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. pbl § 19-2. Det er dermed grunnlag for å gi dispensasjon.

Sjå dispensasjonssøknad for ytterlegare informasjon.

Vedtatte plandokument kan lastast ned her:
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4624/gl_planarkiv.aspx?planid=20130300

 

Merknader til dispensasjonssøknaden kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS,

Postboks 291, 5203 Os

Tlf: 56570070

e-post: unni@abo-ark.no

 

 

Vedlegg:

Søknad om dispensasjonNabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Endring etter forenkla prosess Os Sentrum Vest – Stegen 12 52/516 m.fl

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14, andre og tredje ledd, vert det varsla om forenkla endring av gjeldande reguleringsplan for Os Sentrum Vest, planID 2011000130.

BOiOS AS har overtatt Stegen 12, gnr 52 bnr 516 frå Konseptbygg AS og arbeidar no med eit prosjekt som i stor grad er i tråd med gjeldande reguleringsplan og nye føringar i områdeplan for Osøyro.

Gjeldande plan for Os Sentrum Vest er grovmaska og løyser ikkje dagens krav i høve detaljering. I samband med prosjektering av eit realiserbar prosjekt, er det difor nødvendig å konkretisere enkelte punkt i planen som gjeld Stegen 12, samstundes som det er behov for justeringar i føresegnene.

For spørsmål, ta kontakt med Aina Tjosås, epost: aina@abo-ark.no, telefon 47895253

Varslingsbrev, planendring Stegen 12

Plankart 09.03.2023

Reguleringsføresegner_endring etter forenkla prosess 08.03.2023

Endring av plan etter forenkla prosess 09.03.2023

Endringskjema 09.03.2023

763-A2-10-01 – Situasjonsplan

763-A2-42-02 – Terrengsnitt

763-A2-42-01 – Terrengsnitt

593-A2-90-01 – Solstudie

 Varsel om oppstart av detaljregulering LEHMKUHLBODEN, Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 1944 mfl.,

På vegne av Lehmkuhlstranden AS og Sandviken Utvikling AS,
varsles det i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 oppstart av detaljreguleringsplan for Lehmkuhlboden, gnr. 168, bnr. 1944 m. fl., i Bergenhus i Bergen kommune.

Saksnummer i Bergen kommune er PLAN-2022/23757.

PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter eiendommene innenfor avgrensningen vist i vedlagt kart. Planområdet er ca. 56 daa og ligger innenfor byfortettingssone i kommuneplanens arealdel (KPA) 2018.

OM PLANARBEIDET

Formålet med planarbeidet er transformering og utvikling av planområdet til kombinert bolig og næringsformål.  Behov for barnehage og eventuell plassering skal vurderes i planarbeidet.

Det skal planlegges for en rekke offentlige og fellesareal som torg og promenade langs sjøside/kai i tråd med Bergen kommune sin Sjøfrontstrategi.
Gater og grøntareal inngår også i planen. Holmefjordboden (fredet), Grønlandsboden, Rolf Olsen boden og næringsbygg i Sandviksveien 110, reguleres som i dag.

Parkering er tenkt løst i et felles parkeringsanlegg, som også skal kunne betjene andre eiendommer og gateparkering langs Den Trondhjemske postvei.

Planarbeidet omfatter utfylling i sjø. Det er gjort en innledende vurdering av mulighetene for å fylle ut i sjø i lys av Sjøfrontstrategiens føringer.
Denne ligger på ABO sine hjemmesider, se link under. Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning etter § 8 og 10 (uten planprogram).
Tema som skal konsekvensutredes er kulturmiljø og kulturminner – herunder utfylling i sjø.

Planforslaget fremmes som en privat detaljreguleringsplan. Planen utarbeides av ABO Plan & Arkitektur AS, LINK arkitektur AS og Sweco Architects AS,
på vegne av Lehmkuhlstranden AS og Sandviken Utvikling AS. Utforming av planen vil skje i tett dialog med Bergen kommune.

MEDVIRKNING

Det gjennomføres et åpent informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i kantinen i Gjensidigegården, Sandviksbodene 66.
Tirsdag 21. mars kl 19.00
Det vil senere i planprosessen bli innkalt til flere informasjons- og dialogmøter med berørte naboer og andre interesserte.

VEDLEGG:

Kart med planavgrensning
Planinitiativ Lehmkuhlboden 03.06.2022
Parkeringsanalyse 22.03.22
Notat – vurdering av utfylling i sjø 01.06.2022
Innledende klimagassberegning 05.05.2022
Lehmkuhlstranden_stedsanalyse_justert etter oppstart 02.2023
Referat fra oppstartsmøte

HAR DU SPØRSMÅL?

For nærmere informasjon og spørsmål ta kontakt med:
ABO Plan & Arkitektur AS
v/ Åshild Blomdal
e-post: ashild@abo-ark.no
mobil: 99769716

Innspill til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til:
ABO Plan & Arkitektur AS v/ Åshild Blomdal
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill og merknader til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS.
Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 14.04.2023

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling.
Etter 1. gangs behandling vil planforslaget bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.
Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.Oppstart av detaljregulering for bustadområde Drivenes, gnr./bnr. 66/183 m.fl., Austevoll kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om oppstart av detalj­regulering for bustadområde Drivenes, gnr./bnr. 66/183 m.fl. (planID 20220003). Planområdet er lokalisert nord for Bekkjarvik sentrum på øya Selbjørn i Austevoll kommune.

Detaljreguleringa sitt hovudføremål er å legge til rette for utvikling av området til eit attraktivt bustadområde med einebustad og rekkjehus/fleirmannsbustadar, om lag 6-9 einingar. Det skal leggjast til rette for leikeareal/fellesareal, tilkomst fram til fem-arma kryss i Søre Drivenes-vegen og sikrast areal ned mot strandsona.

Planområdet
Planområdet er ikkje tidlegare regulert. I gjeldande kommuneplan er planområdet sett av til LNF-spreidd busetnad. Forslag til ny kommuneplan syner det meste av området som bustadområde. I arealet ned mot strandsona er det lagt eit område med LNF-areal.

Storleiken på planområdet er om lag 12,5 daa. Avgrensinga av planområdet er synt på vedlagt kartutsnitt. Forslag til planområde omfattar areal frå eigedom gnr./bnr. 66/183, 66/114 og 66/104, samt vegareal i tilknyting til eigedomane gnr./bnr. 66/7, 66/24, 66/35, 66/51, 66/54, 66/65, 66/75, 66/81, 66/165, 66/173 og 66/186.

Planområdet er avgrensa med bakgrunn i tiltakshavar sin eigedom, samt behov for infrastruktur og heil­skap i området. Innanfor området er det i dag ein einebustad.

Konsekvensutgreiing
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Tiltaket er i hovudsak i samsvar med overordna planar, og vil ikkje ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, jf. KU-forskrifta §§ 8 og 10. Planen utløyser dermed ikkje krav om konse­kvens­utgreiing.

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no
Innan høyringsfristen: 31.03.2023.

Dokument i saka:
Planinitiativ_Drivenes, søre_271022
Oversiktskart
Planavgrensing 220223-A2-L
Følgjebrev Varsel om oppstart
Gnr. 66 bnr. 0183 m.fl. Drivenes, søndre. Referat frå oppstartsmøte 22.09.2022
Gnr. 66 bnr. 0183 m.fl. Drivenes, Søndre. Vedtak om oppstart av planarbeidEndring av detaljregulering for gnr./bnr. 67/1 m.fl., Bekkjarvik – Austevoll kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om oppstart av endring av detalj­regulering for gnr./bnr. 67/1 m.fl. (planID 20220002). Planområdet er lokalisert sør for Bekkjarvik sentrum på øya Selbjørn i Austevoll kommune.

Detaljreguleringa sitt hovudføremål er å gjera mindre endringar innafor naust­område i nord og bustadområde i sør, endra turvegtrasé, justering av veg og tomtegrenser, sjå på nytt badeområde, samt mogleg parkeringsareal i nord. Det er ønske om meir konsentrert busetnad med fleirmannsbustadar sør i planområdet.

Planområdet
Storleik på planområdet er om lag 295 dekar. Planområdet er avgrensa i tråd med plangrensene for eksisterande plan 20140014, samt plan 20170008 (Småbåthamn), 20140006 og tilgrensande plan 20180003, Taushaugen, i tillegg er ein mindre del av 20100006 innlemma i planområdet. Forslag til planområde omfattar hovudsakleg areal frå eigedom 67/1, 67/47 og 67/50 samt utskilte bustad- og nausteigedomar innanfor planområdet.

Konsekvensutgreiing
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Tiltaket er hovudsak i samsvar med kommuneplanen og overordna planar og utløyser dermed ikkje krav om konse­kvens­utgreiing.

Merknader
Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no

Innan høyringsfristen: 24.03.2023

Dokument i saka
Følgjebrev Varsel om oppstart
Planavgrensing 09.01.2023-A0
Planinitiativ 06.01.23
Oversiktskart
Referat frå oppstartsmøte 21.06.22
Vedtak om oppstart av planarbeid (Me gjer merksam på at i «Vedtak om oppstart av planarbeid» er figur 4 av planavgrensinga ikkje riktig).Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Søfteland og Lyseparken/Endelausmarka

Om planarbeidet

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla at ABO Plan & Arkitektur, på vegne av Bjørnafjorden kommune, varsler oppstart av planarbeid for ny gang- og sykkelveg mellom Søfteland og Lyseparken/Endelausmarka.

Formålet med planen er å fastsette plangrunnlag for bygging av ein ny gang- og sykkelveg mellom Søfteland og Lysefjorden (Endelausmarka). Traséen vil gå på nordvestsida av Vinddalsvatnet og strekker seg frå regulert veg ved Endelausmarka i sør og til Vinddalsvegen i nord. Kart med avgrensing av planområdet ligg nedst på denne sida under «Dokument i saka».

Bakgrunnen for planarbeidet er ynskje om ein kopling for mjuke trafikantar mellom Søfteland og kollektivhaldeplass i Endelausmarka. Kommunen har vurdert fleire traséar, og har valt å gå vidare med den som sikrar minst inngrep i terrenget og som tek best omsyn til stigningstilhøva på staden. Det er gjort kartlegging av naturtilhøva på staden. Tiltaket er ikkje vurdert å vere i konflikt med truga artar eller andre naturverdiar. Gang- og sykkelvegen er venta å gjere områda rundt Vinddalsvatnet meir attraktivt med omsyn til rekreasjon og friluftsliv.

Planstatus
Arealet et i overordna plan primært sett av til LNF-område, men i høyringsforslag til ny, overordna kommunedelplan (KDP) for Bjørnafjorden vest er traséen markert med omsynssone for infrastruktur.

Konsekvensutgreiing
Planarbeidet er vurdert til ikkje å løyse ut krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknader

Dersom du har merknader til varsel om oppstart av dette planarbeidet, sendast dette skriftleg innan 24.03.2023 til:

offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Dersom du har spørsmål, kan dette rettast til:

Mathilde Ilper Johnsen, e-post mathilde@abo-ark.no – tlf: 92836077

Dokument i saka:

Plangrense

Plangrense m KPA

KU vurdering