Nyheter

17. august 2021

Nytt ansikt i ABO

Med fagspesialist innenfor energi og bærekraft, styrker ABO laget innenfor prosjektadministrasjon. Vi er glade for...

9. juli 2021

Ledig stilling som planleggjarar innan veg, vatn og avlaup

ABO Plan & Arkitektur har eit tverrfagleg team på til saman 50 personar, fordelt på...

4. juni 2021

ABO styrker arkitektteamet!

Vi er glade for å ønske Sivilarkitekt Lara Freire velkommen med på laget. Lara er...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Nabovarsel for søknad om dispensasjon for etablering av nytt hagesenter på Gjerviksflaten, gnr/bnr 188/5 i Alver kommune. 

Det vert med dette sendt nabovarsel for søknad om dispensasjon knytt til  etablering av nytt hagesenter på Gnr/bnr 188/5 i Alver kommune.

Søderstrøms Bomster og Hagesenter AS er i dag lokalisert på eit ca 1 dekar stort areal i Knarvik sentrum. Hagesenteret er ei arealkrevjande verksemd der den optimale tomtestorleiken ligg rundt 8-10 dekar. Hagesenteret er soleis ikkje ei verksemd som er prioritert for plassering i sentrum etter ny plan for Knarvik sentrum. Arealet senteret disponerer i dag er i tillegg leigd og ein har mottatt oppsigelse av leigeforholdet. Søderstrøm  Blomster og Hagesenter AS må difor innanfor kort tid finne seg ein ny tomt for hagesenteret.

Eigaren av hagesenteret KT og OPI Invest AS har kjøpt verksemda Gjervikflaten 5 AS som eig garden gnr. 188, bnr. 5 på Gjervik. Her ønsker eigaren at nytt hagesenter skal etablerast på ei planert sprengsteinsfylling som tidlegare eigar etablerte rundt 2010. Søderstrøm Blomster og Hagesenter AS har mellombels løyve til å ha ein lagerhall ståande på dette arealet. Hagesenteret vil være ein bygning på ca. 2 780 m2 der om lag 1700 m2 vil være oppvarma butikk, kontor og lager og om lag 1000 m2 halvparten vil være uoppvarma planteareal for sesongvarer. Lagerbygningen som er etablert på eigedomen vil framleis bli nytta til utelager. Denne er om lag 450 m2. Samla bygningsareal for hagesenteret vil då være om lag 3230 m2.Parkering til hagesenteret vil bli liggande på sørsida mot E39 og det bli bli etablert varelevering og renovasjon i området mot nordaust. Eksiterende avkjørsel på vest-sida vert føreslått stengt og flyttast lengre sør-vest. Trafikk frå eksisterande bustadar i området skal då nytte seg av dette nye krysset.

Meir utfyllande informasjon går fram av dispenasjonssøknaden som ligg som vedlegg og av vedlagte teikningar.

Tiltakshaver er Søderstrøms Blomster og Hagesenter AS og ansvarleg søkar er ABO Plan & Arkitektur AS.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Arne Kristian Koldstad

arne@abo-ark.no

Tlf: 95721101

Frist for merknader: 26.10.2021

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon – Hagesenter Gjervikfalten 12.10.2021

E001 RevA

E002 RevA

E003Nabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Detaljregulering for kollektivterminal Leirvik, 38/285 mfl., Stord kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag av Stord kommune, set i gong arbeid med detaljregulering for kollektivterminal Leirvik, 38/285 mfl. Planid 202105.

Om planarbeidet
Føremålet med reguleringsplanen er å vidareutvikle arealet avsett til kollektiv­terminal i gjeldande reguleringsplan, der ein ser mogelegheit for å utnytte det sentrale arealet betre, ved å eta­ble­re eit parkeringsanlegg over kollektivterminalen, samt nærings­areal (kontor). På veg­ne av Vestland fylkes­kommune har Rambøll gjennomført ein forstudie av plass­ering og utforming av ein bussterminal på Leirvik, som ligg til grunn for planarbeidet. Den anbefalte terminalløysinga opnar for å bygge parkeringsdekke og næringsareal (kontor) over buss­ter­mi­nal­en, utan at det går på bekostning av openheit, oversiktlegheit og tryggheit for dei bussreisande.

Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Bandadalen. Det vert òg utgreidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønningsåsen.

Konsekvensutgreiing
Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Arealet er frå før avsett til kollektivterminal i detaljregulering for miljøgate fv. 544 gjenn­om Leirvik (planID 201406). Førre reguleringsplan, Sæ-Leirvik (R-030-000), som vart oppheva ved vedtak av miljøgateplanen, synte aktuelt areal som forretningar og kontor (inkludert parkering), med byggjehøgde fire etasjar. Ein utnyttar den sentrale tomta betre, i tråd med nasjonale retningslinjer. Det er vurdert at omfanget av prosjektet samla sett gjer at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing utan planprogram eller melding, jf. § 8.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast innan høyringsfristen 10.11.2021 til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no

Dokument
Følgjebrev. Varsel om oppstart
Planavgrensing 04.10.21
Planinitiativ
Referat kollektivterminalDetaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg, Evje og Hornnes kommune

ABO Plan & Arkitektur Stord AS starter på vegne av Baring AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 202104.

Om planarbeidet
Agder Energi Vannkraft og Otteraaens Brukseierforening har gjennom flere år hatt krav om å kultivere lokale fiskestammer for utsetting i vassdraget. Kultiveringsarbeidet har vært vellykket og bestandene i vassdraget er økende. Det er på bakgrunn av dette søkt om å avslutte kultiveringsarbeidet og Baring AS har inngått avtale om å overta fiskeanlegget på Syrtveit.
Baring AS ønsker å utvikle området for å kunne produsere matfisk, porsjonsfisk av laks/ørret, noe som innebærer bygging av nye produksjonslokaler på området. En vil parallelt legge til rette for å ta opp igjen kultiveringsarbeidet dersom det blir nødvendig. Eksisterende infrastruktur knyttet til vassinntak og utslipp er planlagt videreført som i dag. Matfiskanlegget er planlagt bygd som et resirkuleringsanlegg der ca. 99% av vannet bli gjenbrukt, samt høygradig rensing av utslippet. Avklaringer knyttet til disse produksjonstekniske forholdene vil bli behandlet som del av konsesjonssøknad for matproduksjonen iht. akvakulturloven.
Forslag til planavgrensning omfatter eiendommene gnr. 57/11 og deler av 57/10 og 57/699.

Innspill, samråd og medvirkning
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig
innen høringsfristen 12.11.2021 til:

Relevante dokument
Følgebrev. Varsel om oppstart av planarbeid Syrtveit Fiskeanlegg
Plangrense
Oversiktskart
Planinitiativ. August 2021
Referat fra oppstartsmøteVarsel om oppstart av planarbeid for Elvehaugane gnr/bnr 62/28 m.fl., Bjørnafjorden kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart  av detaljregulering for Elvehaugane gnr/bnr 62/28 m. fl. i Bjørnafjorden kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustadbygging i form av konsentrert småhusbebyggelse. Eigedomen er i overordna kommuneplan avsett til føremåla bustad, industri og friområde. Planområdet er om lag 25 daa.

Forslagsstillar er Erstad & Lekven Utbygging AS.

Konsekvensutgreiing

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om planprogram og konsekvensutgreiing jf. plan- og bygningslova § 4-1.

Frist for innspel

Frist for merknad til varsel om oppstart er sett til 15.10.21. Merknad skal framsettast skriftleg og sendast til:

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

eller

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Mathilde Ilper Johnsen
Postboks 291
5203 Os

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Mathilde Ilper Johnsen
Tlf: 92836077
e-post: mathilde@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Bjørnafjorden kommune, dette vil verta ivareteke av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspel/merknader o.l. vert sendt samla til kommunen saman med planforslaget.

Vedlegg:

Plangrense, 16.08.2021

Planinitiativ Elvehaugane 28.05.21

Referat frå oppstartsmøte – Elvehaugane

Vedtak om oppstart