Nyheter

2. februar 2021

Rehabilitering av Brugata 6 og 10

    ABO har på vegne av Os Næringspark AS hatt gleden av å utføre...

18. desember 2020

God jul!

Året 2020 nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på et innholdsrikt, lærerikt og...

11. desember 2020

Tunshovden minnelund

ABO vann i 2019 konkurransen om minnelund på Tunshovden på Voss. Minnelunden er eit felles...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av områdeplan for Øystese Sentrum, Kvam Herad.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av områdeplan for sentrale delar av Øystese sentrum, Kvam herad. Samstundes vert planprogram lagt ut til offentleg ettersyn, i medhald av plan- og bygningslova § 12-9.

Om planarbeidet

Føremålet med planen er å vidareutvikla Øystese til eit attraktivt, trygt og velfungerande lokalsenter.

Områdeplanen skal leggja til rette for heilskapleg og langsiktig utvikling av sentrum. Framtidsretta løysingar for biltrafikk, parkering og trygg tilkomst for gåande og syklande er eit viktig tema i planarbeidet. Det gjeld særleg i områda rundt skulane, men også i høve andre viktige målpunkt som idrettsanlegg, sjøområda og viktige senterfunksjonar. Det er ønskjeleg å undersøke om heile eller delar av fylkesvegen gjennom sentrum kan gjerast om til miljøgate. Det vil i så fall kunne betre tilhøva for mjuke trafikantar i sentrum.

Planen skal vise moglegheiter for utviding av eksisterande offentlege anlegg og eventuelt nye anlegg, nye møteplassar, gangvegar, tiltak for flaumsikring av Øysteseelva, gode tilhøve for næringsutvikling og servicetilbod og transformasjon av området frå Evjo og inn mot sentrum.

Planområdet er ca 665 daa. I vest tar ein med areal på sørsida av Vikelva og krysset mot Vavollen. Vidare følgjer plangrensa parallelt med fylkesvegen fram til Øvre Vik og langs vegen til den møter Sjusetevegen. Planområdet tar med området rundt Laksahølen, Busdalen, deler av Skårdalsvegen og Stopelsgjerd, Mikkjelsflaten og austover til ein møter planen for fylkesvegen mot Laupsa, sjå vedlagt kartutsnitt

Planarbeidet er vurdert av Kvam herad til ikkje å løysa ut krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Det vil i løpet av planprosessen verta invitert til ulike medverknadsprosessar. Korleis dette skal gjerast avheng av restriksjonar i samband med covid 19. Møter vil verta annonsert i avis og på kommunen sine nettsider.

Tiltakshavar er Kvam herad og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknader

Frist for uttale til endring av planen er sett til 11.05.2021. Uttalar skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

eller

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av uttalar til Kvam herad. Dette vil ABO Plan & Arkitektur AS sørge for i samband med innsending av planforslaget.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Aina Tjosås

e-post: aina@abo-ark.no

mobil:   478 95

Vedlegg

Plangrense planprogram_topo

Planprogram Øystese 22.03.2021

Refertat oppstartsmøte 20012021

Varslingsbrev

 

 Varsel om oppstart av planarbeid – Reguleringsplan for parkeringsplass Salamonskogen, endring av del av reguleringsplan for Bremnes sentrum – del 1

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det på vegne av Bømlo kommune med dette meldt oppstart av detaljregulering for parkeringsplass Salamonskogen, Bømlo kommune. Planarbeidet gjeld ei reguleringsendring i reguleringsplan R-50 Bremnes sentrum, og omfattar deler av friområde F10, Salamonskogen.

Formål med reguleringsplanen

Formålet med omreguleringa er å tilretteleggja for meir parkering i området, og å betra tilkomst til friområdet F10.

Planstatus

Planområdet er omfatta av reguleringsplan for Bremnes sentrum, del 1 (Planid. R-50, stadfesta 07.01.1991). Området er regulert til friområde, F10.

Tiltaket krev omregulering ettersom dette gjeld endra bruk av regulert friområde til parkering, som er i strid med gjeldande plangrunnlag. Kommunen har i oppstartmøte vurdert at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Prosess og tilgang til saksdokument

Utval for areal og samferdsel handsama prinsippsøknad om oppstart av reguleringsplan for omregulering av friområde til parkering i Salamonskogen på Svortland på møte 27.01.2021 sak 10/21. Utvalet gjorde positivt vedtak om oppstart, samt at det vart bede om at innkøyrsel via Smievegen vert vurdert. Plandokument tilhøyrande saka, som t.d. referat frå oppstartsmøte og prinsippsøknad kan ein finne på kommunen si nettside. Saksnummer: 2020/1924.

Prinsippsøknad – omregulering Salomonskogen

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

eller e-post: poststord@abo-ark.no  / kari@abo-ark.no innan høyringsfristen: 04.04.2021.

 

Vedlegg

Varselbrev planoppstart planid202009

Planavgrensing 15.02.2021-A3-L

 Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Fana, gnr. 12 bnr. 303, Fantoftvegen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Fana, gnr. 12 bnr. 303, Fantoftvegen, Bergen kommune.

Planområdet ligger i byfortettingssone (BY) sone 2 i gjeldende kommuneplan og er på 5,4 daa. Adressen er Fantoftvegen 44. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse. Planarbeidet forutsetter riving av eksisterende næringsbygg på eiendommen.

Planforslaget er vurdert å ikke utløse behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltaket. Tiltakshaver er Fantoftveien 44 AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for merknader er satt til 05.01.2021

Etter at fristen for innspill og merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling vil planforslaget bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:

Åshild Blomdal

Tlf: 997 69 716

e-post: ashild@abo-ark.no

 

Innspill til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Åshild Blomdal

Postboks 291

5203 Os

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill og merknader til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, innspill/merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Plangrense 

Planinitativ 

Stedsanalyse Fantoftvegen 44

Referat_fra_oppstartsmøte