Nyheter

15. mai 2019

Vi gratulerer Quality Hotell Sogndal!

ABO er stolt over å ha vært med på utvidingen av Quality Hotell Sogndal som...

9. mai 2019

ABO har ledig stilling som Sivilarkitekt – ARK

Har du lyst å jobbe på et kontor med den flotteste utsikten i Os? I...

26. april 2019

ABO går inn som partner i Proptech

Vi i ABO gleder oss over å bli en del av Proptech!

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02



Reguleringsplaner

Detaljreguleringsplan Årstad, gnr. 158 bnr. 49 m.fl., Krohnen – Damsgårdsveien. Bergen kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Krohnen – Damsgårdsveien, gnr. 158, bnr. 49 m. fl., ved Damsgård i Bergen kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt kontorbygg på området F14 i reguleringsplan for Damsgårdsundet Sør. F14 er regulert til kontorformål. Området er ca. 2 daa og regulert med utnyttelse på 350 % BRA.

Etter anbefalinger fra Statens vegvesen omfatter planområdet også Michael Krohns gate langs tomten, samt kryssområdene mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien, Vikens gate og Lien. Dette for å kunne vurdere løsninger for gående og syklende i dette området. Planområdet er ca. 6,5 daa og grenser til kontorbygg i nord (DNB), boligbebyggelse i sør og vest og vegsystem i øst.

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver er GC Rieber Eiendom AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Merknader 

Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendes skriftlig innen frist for merknader: 09.08.2019

ABO Plan & Arkitektur AS, postboks 291, 5203 Os

e-post: post@abo-ark.no/ 

e-post: arne@abo-ark.no

Filer

Plangrense 13.06.2019

Oversiktskart

Varsel om oppstart

Stedsanalye Krohnen 03042019

Planinitiativ 3.4.19

Referat_fra_oppstartsmøte

 



Detaljplan for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. – bustadområde Gjermundshaugen Sør – Sveio kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt om oppstart av detaljplan for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. – bustadområde Gjermundshaugen Sør – Sveio kommune. Mellombels planid 2019902.

Planområdet er om lag 23 daa, og omfattar følgjande eigedomar: del av gnr./bnr. 40/12, samt eigedom 40/46, 52, 79, 179, 187, 207, 411, 631 og 676. Ein tek sikte på å vidareføra eksisterande utbygde eigedomar utan større endringar.

Arealet er i kommunedelplan for Sveio sentrum avsett til framtidig bustadområde der eit mindre areal er sett av til friområde. Området er ikkje regulert frå før. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit bustadområde på delar av gnr./bnr. 40/12 med utgangspunkt i kommunedelplanen, med nokre mindre justeringar mellom bustadareal og friområde. Ein vil i planarbeidet sikre våningshus og eldhus ved kulturminnet Sveigarden.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Tiltaket er i samsvar med kommunedelplanen og utløyser dermed ikkje krav om konsekvensutgreiing.

Merknader

Moglege merknader og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 20.08.2019

Filer

Følgjebrev, varsel om oppstart
Planavgrensing
Planinitiativ
Referat frå oppstartsmøte



Detaljreguleringsplan for akvakulturlokalitet Toska Sør. Radøy kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljreguleringsplan for akvakulturlokalitet Toska Sør, Radøy kommune. PlanID: 1260 2019000400. Det er krav om konsekvensutgreiing med utgangspunkt i at reguleringsplanen ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan. Det er på bakgrunn av dette utarbeida planprogram for arbeidet. Planprogrammet er lagt på høyring samstundes som varsel om oppstart av planarbeidet.

Planarbeidet er avklara i hovudutval for plan, landbruk og teknisk 5/6-19, PS 36/2019, i høve til oppstart av planarbeidet. Referat frå oppstartsmøte 15.05.2019 ligg her.

Planområdet er om lag 1600 daa, og omfattar sjøareala ved Toska sør. I gjeldande kommuneplan er planområdet sett av til akvakulturføremål og fleirbruksområde i sjø, FNFFA. Føremålet med planarbeidet er å  flytte eksisterande akvakulturføremål innanfor plangrensa for å kunne etablere eit nytt anlegg søraust for eksisterande AK-område. Lingalaks AS vurderer at arealet er betre eigna for oppdrett med omsyn til naturgjevne tilhøve enn dagens akvakulturområde avsett i gjeldande kommuneplan. Det vert såleis lagt opp til eit makebytte av areal innanfor plangrensa.

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no      Innan høyringsfristen: 16.08.2019

Filer

Varslingsbrev, oppstart av reguleringsplan
Planavgrensing
Planprogram. 12.06.2019



Detaljplan for del av gnr./bnr. 152/1 m.fl. – bustadområde Bjelland – Sunde, Kvinnherad kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljplan fdel av gnr./bnr. 152/1 m.fl. – bustadområde Bjelland – Sunde, Kvinnherad kommune. Planid 20190003.

Planområdet er om lag 54 daa, og omfattar følgjande eigedomar: delar av gnr./bnr. 152/1 og 2. I tillegg er gnr./bnr. 152/99, samt delar av gnr./bnr. 152/4, 34, 36, 37, 39, 61, 62, 63, 70, 71, 74, 75, 77, 84, 85, 86, 87, 95, 98, 101, 102, 111, 151, 156, 172, 173 og 174 innlemma i planområdet, for å sikre valmoglegheiter for tilkomst. Ein tek sikte på å røre minst mogleg av desse eigedomane.

Arealet er i kommuneplanen avsett til framtidig bustadområde og LNF-område. Området er ikkje regulert i frå før. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit bustadområde med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel, med nokre mindre justeringar mellom bustadareal og LNF-område.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Planen utløyser etter administrasjon si vurdering ikkje krav om konsekvensutgreiing med planprogram.

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no      Innan høyringsfristen: 28.06.2019

Filer:

Følgjebrev varsel om oppstart
Planavgrensing A0
Notat_landbruk 
Planinitiativ 
Protokoll frå oppstartsmøte i plansaker 
Særutskrift – PS – Bustadområde Bjelland, Sunde



Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for gnr./bnr. 27/801 m.fl. Nattrutekaien, Planid 201901, Stord kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for gnr./­bnr. 27/801 m.fl. Nattrutekaien, Planid 201901, Stord kommune. Når reguler­ings­planen vert vedtatt vil den erstatte delar av dei eldre reguleringsplanane R-281-000 Leirvik sentrum og R-228-000 Leirvik Brygge.

Planområdet er om lag 27 daa, og om­fattar følgjande eige­domar: 27/10, 11, 53, 83, 84, 106, 108, 112, 115, 141, 148, 182, 189, 287, 344, 564, 667, 768, 801, 818.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er m.a. å etablere hotell på Nattrutekaien, realisere Borggata Futurum (etablering av Stord Helsepark i Borggata 5, 7 og 9 og nytt næringsbygg i Borggata 11) og ISPS-sikring av Natt­­rute­kaien. Parkering knytt til hotellet er tenkt løyst i eit parkerings­anlegg under Borg­gata og Stord helse­park. Overskotsmasse i frå etablering av parkeringsløysing i fjell er planlagd nytta som utfylling i sjø, for å skape nytt areal i forkant av hotellbygget. Ein ønsker å skape eit meir attraktivt byrom her, og ein vil leggje til rette for allmenn ferdsle, m.a. strand­promenade, i forkant av hotellet.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Rådmannen vur­de­rer at planforslaget utløyser krav om kon­se­kvensutgreiing etter § 8, reguleringsplanar for tiltak i vedlegg II som skal konsekvensutgreiast dersom dei kan få vesentlege verknadar etter § 10, men ikkje ha planprogram eller melding. Dette med bakgrunn i moglege verknadar av planen for byutvikling, miljø og estetikk, samferd­sle og kultur­minne og kulturmiljø.

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no      Innan høyringsfristen: 17.06.2019

Filer:

Følgjebrev

Planavgrensing 100419-A1-L

Planinitiativ 21.02.2019

Referat Oppstartsmøte rev. 15.04.19_pdf



Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for gnr./bnr. 26/1, 26/791 m.fl. Hystadgardane, Planid 201902, Stord kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for gnr./ bnr. 26/1, 26/791 m.fl. Hystadgardane, Planid 201902, Stord kommune. Plan­arbeidet vil gå parallelt med arbeid knytt til områdereguleringsplan for eit større areal på Hystad, jf. krav sett i kommune­planen.

Planområdet er om lag 117 daa, og om­fattar følgjande eige­domar: gbnr. 26/1, 2, 4, 8, 63, 68, 107, 123, 180, 181, 193, 219, 287, 288, 289, 269, 309, 359, 412, 550, 777, 791, 800, 801 og 802.

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit bustadområde med ut­gangs­­punkt i kommune­planens arealdel og områdeplanen som er under utarbeiding. Tilkomst er tenkt via fv. 61 Hystadvegen, og ny trafikk knytt til bustadområdet vil slik kople seg på Hystadvegen på nordsida i området. Ein vil i planarbeidet leggje til rette for samanhengande grønt-struktur og turvegar, knytt opp mot eksisterande tilhøve innanfor og utanfor plan­området. Ein vil i planarbeidet ta omsyn til grønt-drag og setje av areal til offentlege grøntområde (inkludert akebakke).

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Rådmannen vur­de­rer at planforslaget i hovudsak er i tråd med kommuneplanens arealdel, og såleis ikkje utløyser krav om kon­se­kvensutgreiing etter § 6 bokstav b. Området er tidlegare konsekvensutgreidd i samband med kommune­planens arealdel (delrapport Hystad gnr. 26, bnr. 1 m.fl. oktober 2010).

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 07.06.2019

Følgjebrev Detaljreguleringsplan
Planavgrensing Detaljreguleringsplan A1



Varsel om oppstart av planarbeid – områderegulering for gnr./bnr. 26/1, 26/7, 26/10, 26/791 m.fl. Hystadgardane, Planid 201214, Stord kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av områderegulering for gnr./ bnr. 26/1, 26/7, 26/10, 26/791 m.fl. Hystadgardane, Planid 201214, Stord kommune. Det vart i 2013 meldt opp­start av planarbeidet, men grunna justering av planavgrensing vert det her meldt oppstart på nytt.

Forvaltningsstyret har gjort vedtak (sak 6/13) om at private kan utarbeida områderegulering i dette tilfellet. Plan­arbeidet skal skje i samarbeid med Stord kommune. Plan­arbeidet vil gå parallelt med arbeid knytt til detalj­reguleringsplan (planid 201902) for delar av arealet omfatta av område­planen. Område­reg­uleringa må vera vedteken før detaljreguleringa vert vedteken.

Hovuddelen av området er ikkje regu­lert i frå før, men ein vil gå delvis inn på areal omfatta av eldre reg­uler­ings­planar. Når områdereguler­ings­planen vert vedtatt vil den erstatte delar av dei eldre regulerings­planane Frugarden–Hystad  (R-022-000), Frugarden–Hystad, reg. endring (R-022-A00), Gnr 26 bnr 1 og 5 m.fl., Hystad-Rustung 2 (R-211-000), Aslaksvikjo–Melkevikjo (R-032-000), Aslaksvikjo-Sævarhagsvikjo del I (R-026-100), Hystadvikjo–Aslaks­vikjo (R-010-000) og del av gnr/bnr 26/4 Storhaug (R-215-000).

Planområdet er om lag 185 daa, og om­fattar følgjande eige­­domar: gbnr. 26/1, 2, 4, 7, 8, 10, 63, 68, 78, 107, 123, 156, 180, 181, 193, 219, 287, 288, 289, 269, 309, 346, 359, 388, 412, 463, 496, 550, 625, 627, 777, 791, 800, 801 og 802.

Føremålet med områdereguleringa er å gi ei nærare avklaring på hovudstrukturen i området før det vert ut­­­­arbeidd detaljreguleringsplanar for dei ulike delområda. I tillegg til føremål knytt til bustader og LNF, vil hovudinfrastruktur for området avklarast i område­regu­ler­ings­planen. Ein vil ta utgangspunkt i kommune­planens arealdel, men ein vil i planarbeidet vurdere tilpassingar og justeringar av arealføremål. I tillegg vil ein sjå nærare på arealføremål for dei fem frådelte og bygde bustad-eigedomane i planområdet som i kommune­planen er avsett til LNF (gbnr. 26/78, 107, 388, 463 og 496). Tilkomst er tenkt via fv. 61 Hystadvegen. ROS-ana­ly­se i kommuneplanen gir òg at det skal setjast av areal til barnehage, og ein vil i planprosessen finne høveleg areal til dette i området. Vidare vurderer ein å etablere ein nær­­butikk, i kombinasjon med leilegheiter, i området nær Hystad­vegen. Dette vil avklarast i ­planarbeidet.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanen skal utarbeidast som områderegulering jf. § 12-2 i plan- og bygningslova. Rådmannen vur­de­rer at planforslaget i hovudsak er i tråd med kommuneplanens arealdel, og såleis ikkje utløyser krav om kon­se­kvensutgreiing. Området er tidlegare konsekvensutgreidd i samband med kommune­planens arealdel (delrapport Hystad gnr. 26, bnr. 1 m.fl. oktober 2010).

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no    Innan høyringsfristen: 07.06.2019

Følgjebrev Områdereguleringsplan
Planavgrensing Områdereguleringsplan A1



Oppstart av områderegulering og høyring av planprogram for HAUGE, GNR. 63 BNR. 455, 464 m.fl.

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 blir det varsla oppstart av områderegulering og offentleg ettersyn av planprogram for Hauge i Os kommune.

Plan og bygningsutvalet gjorde 04.04.2019 vedtak om å legge planprogram for områderegulering for Hauge ut til offentleg ettersyn. Utvalet gjorde samstundes vedtak om oppstart av områdeplanen.

Planområdet ligg sør for fv. 552, Hatvikvegen, i Os kommune, omlag 1,3 km nordaust for Osøyro. Største grunneigedomar er gnr./ bnr. 63/455, 1, 7, 46, 447, 14, 63, 460. Planområdet er om lag 249 daa.

Oversiktskart
Plangrense – nabovarsel

 Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for heilskapleg utvikling av området aust om Os sentrum med vekt på føringar frå pågåande rullering av kommuneplanens arealdel og arbeidet med områdeplan for Os sentrum. Planarbeidet skal gje meir detaljerte, områdevise avklaringar. Bakgrunn for områdeplanen er eit samarbeid mellom Os kommune og ByBo AS som grunneigar for eigedom gnr. 63, bnr. 1, 455 og 464. ByBo AS ønskjer å utvikle eigedom gnr. 63, bnr. 455 og 464 i Os kommune til bustadformål. Samstundes skal områdereguleringa sjå på moglegheita for anna bustadfortetting nært sentrum, regulere offentlege areal, sikre samanhengande grøne strukturar, overordna infrastruktur og trafikksikring, kulturminne/miljø, mjuk og hard infrastruktur for eit større område tett på Osøyro.

Viktige vurderingar i planarbeidet er korleis området aust om elva kan få ein stadtilpassa utvikling av området med konsentrert busetnad, ta vare på gode kvalitetar i nærmiljøa saman med attraktive nye bustader, sikre viktige ålmenne interesser i området og ein god overgang mellom dei konsentrerte sentrumsområda i kjernen av sentrumsplanen og dei spreidd utbygde områda omkring.

Området er i gjeldande kommuneplans arealdel sett av til landbruks, natur- og friluftsområde, fleirbruk i sjø, noverande bustadområde, område for erverv, framtidige og noverande offentlege bygningar, noverande og framtidig friområde. Delar av planområdet er regulert.

Os kommune er saman med Bybo AS forslagsstillar for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS er utførande plankonsulent.

Det er vurdert at planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing jf. Plan- og bygningslova §4-1, jf. § 6a) i forskrift om konsekvensutgreiingar. Vidare skal planomtalen gje ei særskilt vurdering – konsekvensutgreiing – av planen sine verknader for miljø og samfunn jf. Plan- og bygningslova § 4-2. Formålet med ei konsekvensutgreiing er å få klarlagt verknaden av tiltak som kan ha vesentlege verknader for miljø, naturressursar og samfunn for reguleringsplanen. Konsekvensutgreiinga vil bli gjennomført med grunnlag i vedteke planprogram.

Planprogram områdeplan Hauge 15.03.19

Frist for innspel og merknader

Frist for innspel og merknader til offentleg ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet vert sett til 21.06.2019. Innspel og merknader skal framsettast skriftleg og sendast til:

Os kommune
Postboks 84
5202 Os

eller

e-post: postmottak@os-ho.kommune.no

For nærare informasjon kan spørsmål rettast til:
Os kommune v/ Henning Wenaas Ribe, tlf. 56575319, e-post: henning.wenaasribe@os-ho.kommune.no

eller

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Arne Kristian Kolstad, tlf. 957 21 101, e-post: arne@abo-ark.no

Dokument ligg òg for gjennomsyn på heimesida til Os kommune:https://oskommune.no/innsyn/kunngjeringar/ eller i kommunetorget.

Det er viktig at ein ved innspel og merknader skil mellom merknader til planprogrammet og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut vil merknader bli oppsummert og kommentert. Planprogrammet skal etter høyring fastsetjast av kommunestyret og vil vere førande for vidare arbeid med planforslaget med konsekvensutgreiing. Merknader til oppstart vil verte handsama saman med planforslaget til 1. gongs handsaming i Os kommune og deretter lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vera mogleg å koma med innspel og uttalar til det utarbeidde planforslaget før vidare politisk handsaming.