Nyheter

30. mars 2020

Reguleringsplanen for Brynalii på Voss vart einstemmig vedteken den 20. mars

Det er ein kompleks plan som mellom anna legg rammene for transformasjon av gamle fellesbakeriet...

11. mars 2020

Bekkestien – Trinn 2 er lagt ut for salg

På høyden like ovenfor Haukedalen skole kommer nå byggetrinn 2 med tilsammen 29 leiligheter. Store...

18. desember 2019

God Jul!

Se vår hjemmelagde julehilsen fra alle oss i ABO!

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentleg høyring – detaljplan for gamle Bremnes ungdomsskuletomta 109/147 mfl. Planid 201908, Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for gamle Bremnes ungdomsskuletomta 109/147 mfl. – Bremnes, Planid 201908, Bømlo kommune.

Planen vil erstatte  delar av gjeldande reguleringsplanar R-50, R-115 Svortland og 201105 Hollundskjosen. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle eit område til bruk for brannstasjon, ulike offentlege føremål som aktivitetshus, tilbod til lag- og organisasjonar, bustadføremål – privat og offentleg og ev eit privat kunnskapshus. Det skal setjast av areal til ny kryssløysing ved fv. 542, sikre samanhengande tursti frå Kulturhuset til Hollundskjosen, samt felles uteområde langs Storavatnet. Utsikten til Storavatnet skal sikrast best mogleg, med opning til vatnet mellom bygningane. Stadanalyse og mulighetsstudie for Svortland sentrum skal leggjast til grunn. Sjå planprogram for meir informasjon om saka.

Planområdet er om lag 50,5 daa, og omfattar følgjande heile eigedomar: Gnr./bnr.: 109/ 61, og 147, samt 89/ 95 og 148. Planområdet omfattar òg delar av gbnr.: 109/2, 62, 64, 160, 284, 340, 539, 582, samt 89/101. Planavgrensinga er synt i vedlagte kartutsnitt, og i figur 1 ovanfor.

Reguleringsplanen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Ved handsaming av prinsippsøknad for oppstart av planarbeid vart det politisk vedteke at planen skal utarbeidast med konsekvensutgreiing og planprogram, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing § 10, første ledd bokstav a). Dette med grunnlag i utnyttinga av arealet og ønsket om at området skal vera med på å binde dei to delsentera i Svortland saman til eit.

 

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg:

Innan høyringsfristen: 20.05.2020

Til postadresse: ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

eller e-post: poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no    

 

Vedlegg

REFERAT OPPSTARTSMØTE 03.12.19

Følgjebrev Varsel om oppstart av planarbeid 

Planavgrensing 171219-A0-L

Planprogram. Gamle Bremnes ugs tomt. Til høyring. 27.03.2020

Prinsippsøknad

Vedtak Utval 04.03.2020. Planprogram og oppstart

Vedtak Utval 22.01.2020. Oppstart

 Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for Skarpen næringsområde gnr 51 bnr 1 m.fl – Kvam herad

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av reguleringsplan for næringsområde på Skarpen, gnr 51 bnr 1 m.fl. Øystese, Kvam herad.

Føremålet med planen er å leggja til rette for næringsetablering med nødvendig infrastruktur og fellesareal. Det betyr at det skal regulerast inn tomter for ulike næringsverksemder, blågrøne strukturar og nødvendig infrastruktur som straum, VA, veg og parkering. I tillegg er det ønskjeleg å vurdere tilkomst til sjø og etablering av kai.

Næringsområdet er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Eventuell tilkomst til sjø og tiltak i sjø er ikkje i samsvar med arealplanen og vert såleis eit viktig tema i konsekvensutgreiinga.

Planområdet er totalt ca 119,9 daa. Det er ved varsel om oppstart av planarbeidet tatt med eit større område enn naudsynt. Dette for å sikre tilstrekkeleg areal til vurdering av trafikale løysingar, plassering av bygg, internt vegsystem, god overgang til grøntareal og moglegheit for tilkomst til sjø. Planen vil følgje plangrensa for plan under arbeid i vest. Når planforslaget er utarbeidd vil ein redusere planområdet til å berre omfatte naudsynt areal.

Det vil i løpet av planprosessen verta kalla inn til informasjonsmøte for råka grunneigarar og andre interesserte.

Planarbeidet er vurdert til å løysa ut krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Kvam herad og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

 

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Arne Kristian Kolstad

e-post: arne@abo-ark.no

mobil:   957 21 101

Frist for uttale til oppstart og planprogram er sett til 08.05.2020

Merknader kan sendast skriftleg til:
ABO Plan & Arkitektur AS v/Arne Kristian Kolstad
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Vidare planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planprogrammet verta bearbeida og sendt over til Kvam herad for handsaming.  Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspel til Kvam herad, dette vil verta tatt i vare av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokument, merknader o.l. vert sendt samla til kommunen sammen med framlegg til planprogram.

Vedlegg

Planprogram Skarpen 19.03.2020

Plangrense 06.03.2020

Plangrense 06.03.2020 ortofoto

Varslingsbrev – Skarpen datert 19.03.2020VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR FANA GNR. 93, BNR. 1 M.FL. KORSNESET SKYTE- OG ØVINGSFELT

Med henvisning til § 12-8 i plan- og bygningsloven varsles med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for «Fana, gnr. 93, bnr. 1 m.fl. Korsnes, skyte- og øvingsfelt», Bergen kommune. Samtidig varsles oppheving av tilgrenset eldre reguleringsplan «Fana, gnr. 93, Korsneset», arealplan-ID 5940000, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-14.

Målet med arbeidet er å sikre de arealplanmessige rammebetingelsene for Forsvarets eksisterende skyte- og øvingsfelt på Korsnes med tilhørende sjøarealer. Planen legger opp til en mindre utvidelse av feltet mot nord, ca. 80 daa.

Planområdet berører arealer som i kommuneplanen er avsatt til Område for Forsvaret. Arealet som omfattes av utvidelsen ligger på område avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF). Etter anmodning fra Bergen kommune omfatter planområdet deler av Krokeidevegen, Korsnesvegen og privat adkomstveg frem til skytefeltet. Formålet med dette er å regulere hjemmel for å få utbedret vegen, først og fremst frem til Krokeide VGS og påfølgende frem til friluftsområdet ved Rishavn.

Planarbeidet omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning, jfr. plan- og bygningslovens § 4-2.

Forsvarsbygg utfører det praktiske planarbeidet, i samarbeid med Bergen kommune.  ABO Plan & Arkitektur AS bistår ved produksjon av plankart, skisser og illustrasjoner i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Korsnes fort.

Frist for merknader er satt til 06.04.2020

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Forsvarsbygg v/Are Vestli

PB 405 Sentrum

0103 OSLO

e-post: are.vestli@forsvarsbygg.no

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling blir planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av Forsvarsbygg. Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Vedlegg:

Oppstartvarsel – nabobrev

Plangrense_varsel

Planinitiativ – supplerende info – KU forskriften – EDKID – 11911544

Referat fra oppstartsmøte – EDKID – 11916656Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for gnr.40 bnr.139, Tors veg 4. Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Tors veg 4 – gnr.40 bnr.139, Tors veg 4. Bergen kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et fortettingsprosjekt nær bybanestopp med høy arkitektonisk kvalitet på gnr. 40 bnr. 139. Det er kort avstand til dagligvarebutikk, flere barnehager og skoler med et godt tilrettelagt gang- og sykkelveisystem langs Fanaveien mot Lagunen og Nesttun. Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse og legge til rette for ca 13-14 enheter. Det forutsettes riving av eksisterende enebolig for å gi plass til oppføring av nybygg.

Omfanget av planendringa er ikke vurdert å utløse krav om konsekvensutredelese, jf. forskrift om konsekvensutredelese. Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene.

Tiltakshaver er Backer Bolig AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for merknader er satt til 03.04.2020

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:
Åshild Blomdal
Tlf: 99769716
e-post: post@abo-ark.no

Merknader til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til:
ABO Plan & Arkitektur AS v/Åshild Blomdal
Postboks 291
5203 Os
e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Videre planprosess

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling blir planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget.

Vedlegg

Referat oppstartmøte

Plangrense – oversiktskart 02.03.2020

Plangrense – oversiktskart 02.03.2020_

Plangrense – varsel 02.03.2020

Varsel om oppstart Tors veg 4 (002)

Planinitativ Tors veg 4 04.10.2019

 

 

 

 

 

 Varsel om oppstart av detaljregulering/ reguleringsendring for: Masfjorden kommune Matre gnr. 52 bnr. 10 m.fl.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-14, vert det varsla oppstart av detaljregulering/reguleringsendring for Matre, gnr. 52 bnr. 10 m.fl. i Masfjorden kommune.

Om planarbeidet

Føremålet med planarbeidet er å revidere del av vedteken reguleringsplan for Matre planid: 126620060003 vedteken 03.02.2009 i Masfjorden kommune. Området er i kommuneplanens arealdel sett av til næringsverksemd, samferdsel og teknisk infrastruktur. Del av området er omfatta av sikringssone H120 for grunnvassforsyning og faresone H310 ras- og skredfare.

I vedteken reguleringsplan for Matre er arealet regulert til ulike kombinerte byggeformål for næring, lager og industri, bustadområde, parkbelte i industriområde, høgspenningsanlegg og helikopterlandingsplass m.m, samt landbruksområde og trafikkområde. Planområdet er totalt ca 85 daa og har tilkomst frå E39 Sognevegen. Formålet med planarbeidet er ei omstrukturering av vegsystemet i næringsområdet og å legge til rette for nye større næringsbygg med tilhøyrande parkering og utomhusareal. Det vil som del av planarbeidet bli vurdert trafikale løysingar og flytting/riving for nokre av dei eksisterande bygga innanfor planområdet.

Omfanget av planendringa er ikkje vurdert å utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Masfjorden kommune og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Ola Klyve Dalland

e-post: ola@abo-ark.no

tlf:       56570070

mobil:  90021198

Vidare planprosess

Etter at frist for uttalar er gått ut, vil planforslaget verta utarbeida og handsama i Masfjorden kommune. Etter 1. gongs handsaming vert planforslaget lagt ut på offentleg ettersyn. Det vil då verta høve til å fremje innspel og merknader til planforslaget. Etter at perioden med offentleg ettersyn er avslutta vil ein gå gjennom innkomne innspel og merknader og evt. justering av planforslaget vil bli vurdert før 2. gongs handsaming i Masfjorden kommune.

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 27.03.2020

Vedlegg:

 Varsel om endring av del av planID. 4601_40250101 Laksevåg, gnr. 149 bnr. 5 og 29 mfl. Nygårdslien boligområde.

Etter avtale med Bergen kommune i et oppstartsmøte 05.12.17, varsles det her om søknad om endring etter forenklet prosess i en avgrenset del av «Reguleringsplan for Laksevåg, gnr. 149 bnr. 5 og 29 mfl. Nygårdslien boligområde» (arealplanID: 1201_40250100, vedtatt 19.03.2014). Det aktuelle planområdet ligger sør for Nygårdslien skole, på Laksevåg. Se vedlagt oversiktskart.

Søknaden gjelder to avgrensede delområder i vedtatt plan, felt BB1 og BF1 med tilhørende infrastruktur. Se vedlegg «Område som endres i vedtatt plan».

Tiltakshaver Nygårdslien Utvikling AS har kjøpt 3 deler av utbyggingsområdet i planen Nygårdslien boligområde, plan-ID 40250100. Før utbygging ønsker Nygårdslien Utvikling AS å tilpasse nybygg bedre til landskapet. Et viktig mål for planen og denne søknaden er å øke kvaliteten på utbyggingen og samordne gjennomføringen.

Aktuelle endringer er beskrevet i en forenklet planbeskrivelse. Endringene som foreslås i plankartet er formelt sett små. Endringene i reguleringsbestemmelsene er i hovedsak knyttet til sikring av området og gjennomføring av vegen Haustbeitet. Endringen i bestemmelsene har også som formål å løse de tekniske forholdene langs vegen. Det er lagt mye arbeid i å finne en løsning for bebyggelsen som gir økt kvalitet for området og prosjektet.

Tiltakshaver og forslagsstiller ser det slik at endringene som det søkes om, i liten grad vil påvirke den praktiske gjennomføringen av planen forøvrig. Hovedrammene i planen opprettholdes. Tilkomst og hensyn til viktige natur- og friluftsområder ivaretas. På dette grunnlag ønsker vi å få endringene gjennomført som en endring etter § 12-14 i Plan og bygningsloven.

En vedtatt reguleringsendring vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene.

Tiltakshaver er Nygårdslien Utvikling AS, org.nr. 919 766 972, og forslagsstiller/plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

På vegne av Nygårdslien utvikling AS inviterer vi til nabomøte i klubbhuset til Lyngbø (Gravdalsveien 9, 5165 Laksevåg) onsdag den 11.03.2020 kl. 19:00 – 21:00. Der vil revidert plan bli lagt frem og det vil bli anledning til å stille spørsmål og få svar på disse.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Vibeke Ingebrigtsen hos ABO Plan & Arkitektur AS:

Tlf: 41224547

e-post: vibeke@abo-ark.no

Merknader til reguleringsendringen kan sendes skriftlig til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Vibeke Ingebrigtsen

Postboks 291

5203 Os

Eller på e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

(Merk merknaden med «Reguleringsendring Nygårdslien boligområde»)

Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med planforslaget. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for merknader er satt til lørdag 21.03.2020

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli oversendt Bergen kommune for endelig behandling.

Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger mot planforslaget i forbindelse med dette varselet, vil kommunen vurdere å behandle søknaden som en endring etter forenklet prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Vedlegg:

Planbeskrivelse

Vedlegg 1 – Plankart

Vedlegg 2 – Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 3 – Illustrasjonsplan

Vedlegg 4 – Snitt og oppriss

Vedlegg 5 – Perspektiver

Vedlegg 6 – Sol- og skyggeillustrasjoner

Vedlegg 7 – ROS-analyse

Vedlegg 8 – VA-rammeplan

Vedlegg 9 – RTP

Vedlegg 10 – Flomberegningsrapport

Vedlegg 11 – Overvannshåndtering

Vedlegg 12 – Skredvurdering

Vedlegg 13 – Arealoversikt

Vedlegg 14 – Område som endres i vedtatt plan

Vedlegg 15 – Oversiktskart Planbeskrivelse

Vedlegg 16 – VegplanVarsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for naust-fritidsbustader Totland 13/194 m.fl., Planid 201906, Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert detmed dette meldt oppstart av detaljregulering for naustfritidsbustader Totland 13/194 m.fl., Planid 201906, Bømlo kommune.

Om planarbeidet

Planområdet er om lag 221 daa, og består av hovudeigedomen gbnr. 13/194 samt følgande eigedomar: gbnr. 13/1, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 30, 31, 34, 35, 36, 76, 59, 98, 101, 115, 116, 124, 126, 141, 158, 165, 168, 193, 194, samt felleseigedomen gbnr. 13/1, 3-4, 6-7, 9-10, 12-15, 18, 34, 36-37, 40 (gbnr. 13/18).

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å utvikle området i tråd med kommuneplanen, og regulere areal til fritidsbusetnad, småbåthamn, naust med tilhøyrande kai, samt areal for blågrønnstruktur, friområde og friluftsføremål. Sjøarealet vert regulert til friluftsområde, småbåthamn, bøyehamn og småbåtanlegg. I tillegg vil planen romme areal til tekniske anlegg, som veg, gangveg og vass- og avløpsanlegg. Alle vegar og gangvegar i planområdet, samt eksisterande stiar og dei grøne areala, vil vera ope for ålmenta.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / haga@abo-ark.no Innan høyringsfristen: 23.03.2020

 

Vedlegg

Totland – Følgjebrev varsel om oppstart

Totland – Planavgrensing

Totland – Illustrasjon

Totland – Saksutgreiing og saksprotokoll