Nyheter

8. april 2022

God påske!

ABO Plan og Arkitektur ønsker alle våre venner og samarbeidspartnere en riktig god påske!

22. februar 2022

ABO styrker laget med ny vegingeniør!

Vi har gleden av å ønske Christopher Vinje Lihaug velkommen som vegingeniør ved Os-kontoret. Christopher...

21. februar 2022

Begrenset høring av reguleringsplan for Fantoftvegen, gnr/bnr 12/263

Planforslaget for Fana/Årstad, gnr. 12, bnr. 263, mfl. Fantoftvegen lå ute til offentlig ettersyn 25.04.2020-...

Oversikt

Her kan du se relevant informasjon om byggesaker og reguleringsplaner

Kunde

Status

Størrelse

Adresse

Byggesaker

Søknad om dispensasjon – Bjørnevik

Harris Advokatfirma AS og  ABO Plan & Arkitektur AS er engasjert av Os Hus AS i samband med at det skal søkjast om løyve til oppføring av fire einebustadar innanfor reguleringsplan for Bjørnevik.

Oppføring av einebustadane er i samsvar med Reguleringsplan for Bjørnevik, planID 1243 20130300, men tiltakshavar har fått beskjed frå kommunen om at det vil bli stilt krav om opparbeiding av nye 50 meter offentleg veg for kvar nye einebustad med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 18-1 første ledd.

Tiltakshavar har allereie fått krav om utbygging av 50 meter veg i samband med oppføring av tre tomannsbustadar.

På vegne av tiltakshavar søker vi hermed om dispensasjon frå krav til opparbeiding av resten av veg o­_KV1 og o_FTA3 etter pbl § 18-1 første ledd. Vi gjer gjeldande at formålet bak krav til opparbeiding ikkje vil bli vesentleg sett til side viss det blir gitt dispensasjon, og at fordelane ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. pbl § 19-2. Det er dermed grunnlag for å gi dispensasjon.

Sjå dispensasjonssøknad for ytterlegare informasjon.

Vedtatte plandokument kan lastast ned her:
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4624/gl_planarkiv.aspx?planid=20130300

 

Merknader til dispensasjonssøknaden kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS,

Postboks 291, 5203 Os

Tlf: 56570070

e-post: unni@abo-ark.no

 

 

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon



Nabovarsel Nilsavegen

Bjørnafjorden kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Nilsavegen.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på sørsida av Nilsavegen fram til undergangen. Som følgje av nytt fortau vert linjeføringa på vegen noko justert i retning Halhjemsvegen (nord).

Føremålet med tiltaket er å gjera det tryggare for gåande langs vegen. Vedlagte teikningar syner planlagt løysing.

Spørsmål om innhaldet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

Frist for merknader: 22.10.2021

Vedlegg:

Nilsavegen Tegningshefte 01.10.2021



Mosamyra

Austevoll kommune skal etablere fortau langs kommunal veg Mosamyra. Det er og planlagt utviding av eksisterande køyreveg i samsvar med områdeplan for Storebø.

Det er planlagt etablert fortau med breidde på 2,0 meter på austsida av kommunal veg Mosamyra. Det vil bli gjennomført vegutviding mellom eksisterande veg og planlagt fortau. Langs planlagt fortau vil det bli etablert veglys.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

ola@abo-ark.no

90021198

 

Merknader til nabovarselet kan sendast til:

ABO Plan & Arkitektur AS

Postboks 291

5203 Os

post@abo-ark.no

eller

ola@abo-ark.no

Nabovarsel

LAY_B-001

LAY_C-001

LAY_F-001

LAY_IN-101

LAY_J-001

LAY_U-001

LAY_U-002

LAY_U-003



Nabovarsel: Haugen, 5645 SÆVAREID

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det varsles om fradeling på gnr. 193 bnr til 1 -4 boligtomter.

Merknader

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til Kontaktperson:

ABO Plan & Arkitektur AS

v/ Ola Klyve Dalland

E-post: ola@abo-ark.no
Telefon: 90021198
Søknadens hjemmeside: www.abo-ark.no

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker:
Søker: ABO Plan & Arkitektur AS
Telefon: 90021198
E-post: post@abo-ark.no
Postadresse: Postboks 291, 5203 Os

Relevante dokument:

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21.

Haugen gnr93 bnr 1_deling_ 11.11.21._ortofoto

Nabovarsel

Dispensasjonssøknad 26.01.2021

1521935_1_A

 



Spro Havn gang og sykkelveg – nabovarsel

Nabovarsel ifm. søknad om ett-trinn,gang – og sykkelveg , Rv157

SPRO-FAGERSTRAND, NESODDEN KOMMUNE

Søknaden omfatter gang-og sykkelvei Rv157, Spro-Fagerstrand, samt riving/flytting av bygninger langs traseen.

LAY_C-001

LAY_C-002

LAY_C-003

LAY_C-004

LAY_C-005

LAY_C-006

LAY_C-007

LAY_C-008

LAY_C-009

 



Marikoven kai og industriområde

På vegne av Marikoven Eiendom AS varsler vi om søknad om tomte- og terrengarbeider for den ubebygde delen av den eksisterende næringseiendommen i Marikoven.

Aktuelle tiltak er:

  • Planering av egne ubebygde tomtearealer ned til ca. kote 3,5 og en delvis utfylling i sjø for å øke nyttbare deler av arealet inntil den eksisterende kaien
  • Tilrettelegging på del av tomten for midlertidig rigg- og avlastingsareal, aktuelt for entreprenører som skal bygge fylkesveganlegget Skiftesvik – Marikoven

Alt arbeid på tomten forutsettes å skje innenfor vedtatte forskrifter og de vilkår som Askøy kommune vil sette ved behandling av søknaden.

For også å kunne gi den aktuelle informasjonen om initiativet direkte, inviterer vi naboer til en orientering om tiltaket, onsdag den 14. august kl. 1800 i kontorbygget i Marikoven, 2 etasje.

 

Snitt -terreng ny og eksisterende

Varslingsbrev

Situasjonskart

Nabovarsel

Søknad om utfylling i sjø

 



Idrettsvegen – Myrvollen Innfartsparkering

Det varsles om etabelring av innfartsparkeing på gnr. 54 bnr. 78.

Tiltaket vil legge til rette for etablering av ca 29 parkeringsplasser, fortau og tilkomstveg.

Tegningsgrunnlaget for tiltaket ligger i vedlegg under:

Oversiktstegning 1
Plan og profil 1
Normalprofil 01
Normalprofil 02



Reguleringsplaner

Varsel om oppstart- detaljreguleringsplan Sauvågen, Alver kommune, gnr/bnr 203/46 m.fl

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for Sauvågen, gnr/bnr 203/46 m.fl. i Alver kommune. Planområdet er om lag 18,8 daa.

Om planområdet og planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for å utvide oppstillingsplass til eksisterande næringsverksemd i området. Det er Arilds port AS som har drifta si her i dag. I tillegg vil planarbeidet legge føringar for etablering av småbåtanlegg og oppføring av to naust.

Planarbeidet er delvis i samsvar med kommuneplanens arealdel (for tidlegare Lindås kommune), der planområdet er avsett til næringsføremål, LNF, bruk og vern av sjø og vassdrag, samt småbåtanlegg. Nord for området ligg reguleringsplan for Sauvågen naustmiljø, men arealet er elles ikkje omfatta av reguleringsplan.

Planen er vurdert til ikkje å løyse ut krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Arilds port AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 24.06.22.Uttaler skal vere skriftleg og sendast til:

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

eller

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

For nærare informasjon og spørsmål kan dette rettast til Aina Tjosås:  e-post aina@abo-ark.no eller tlf. 47895253

RELEVANTE DOKUMENT I SAKA:

Plangrense, 20.05.2022

Planinitiativ Sauvågen, Alver kommune 20.05.22 Oppdatert etter oppstartsmøte

REFERAT Oppstartsmøte for plansaker i Alver kommune

2.Planinitiativ til avklaring_Sauvågen_7.4.2022

 

 

 

 

 

 

 



Justert planforslag til begrenset høring: Fana, gnr. 12, bnr. 44 m.fl. Fana brannstasjon og boligtun, Arealplan-ID 64070000, saksnr: PLAN-2022/20568

Det varsles herved endring av planforslag for Fana, gnr. 12, bnr. 44, m.fl. Fana brannstasjon og boligtun.

Bakgrunn for begrenset høring

Planforslaget for Fana gnr. 12, bnr. 44, mfl. Fana brannstasjon og boligtun lå ute til offentlig ettersyn 08.05.2021- 21.06.2021 og viste en bebyggelse som er plassert i en L-formasjon mot Sandbrekkevegen og brannstasjonen i Sandbrekkevegen 10.

Etter videre utvikling og detaljering av prosjektet av ny prosjekterende, etter offentlig ettersyn, samt tilbakemelding fra Byarkitekt og Byplan avdelingen, er det gjort noen endringer. Endringene gjelder fargevalg, løsning med saltak, samt at kvaliteter på uteoppholdsareal og «grøntdrag» er åpnet opp noe mer mellom byggene i foreslått løsning til begrenset høring. Dette har påvirket høyde og utnyttelse. Antall boenheter er uendret, 9 enheter i bosenteret og 8 kommunale utleieenheter.

Denne begrensede høringen gjelder bare endringer som er gjort på forslag til utbyggingsløsning for bosenteret etter offentlig ettersyn, og som kan ha konsekvenser for naboer. Øvrige merknader fra naboer og offentlige myndigheter etter offentlig ettersyn blir besvart i komplett planforslag.

  • Takformen har endret seg fra flatt tak til saltak og som en følge av det er byggehøyden økt fra kote 54 til kote 55.
  • Avtrappingen av byggene er endret noe, og maks % av bygningsvolumet målt i BYA som kan utformes med maks byggehøyde er endret i fra 70% til 30%.
  • Endret byggegrense mot Sandbrekkeveien, rundt eiketreet. Den er justert for å gi plass til uteplass med takoverbygg og sykkelparkering.
  • Grad av utnytting er økt fra 100 % til 120% BRA.

Endringene er nærmere beskrevet og illustrert i eget endringsnotat med tilhørende vedlegg:

Endringsnotat til begrenset høring 05.05.2022

Plankart datert 07.04.2022

Illustrasjonsplan 06.04.2022

Illustrasjoner før og etter offentlig ettersyn, sol_skygge

Illustrasjoner Birkelundsbakken 3 b

Illustrasjoner Sandbrekkevegen 19

Hovedsnitt 1-200 A og B – Bosenter

Hovedsnitt 1-200 C og D – Utleiebolig

Terrengsnitt A med planer 1-500 C

 

Berørte parter inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Disse kan sendes via e-post til: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

Frist for å komme med merknader er 02.06.2022.

Mottatte merknader vil bli sendt samlet til Bergen kommune.

Planforslaget som var på offentlig ettersyn og høring er tilgjengelig i kommunens digitale planregister: https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/632

Videre saksgang

Etter gjennomført begrenset høring, vil Plan- og bygningsetaten skrive et fagnotat med anbefaling til vedtak. Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen.

Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider:

www.bergen.kommune.no/politikk/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, vil det bli kunngjort i avis og på kommunens nettsider. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev.



Detaljregulering for Kalneset, Stad kommune. Varsel om endra plangrense

I samsvar med plan- og bygningslova vert det med dette meldt om endring av plangrense for detaljregulering for Kalneset i Stad kommune. Varsel om oppstart er tidlegare varsla i avis og brevform datert 22.11.2021.

Hovudføremålet med planarbeidet er ikkje endra og er framleis å legge til rette for ei næringsklynge som omfattar verksemd knytt til sjømatproduksjon, forsking og kontor­plassar for marine næringar (Sjømatstaden på Kalneset).For meir informasjon om kva ein ønskjer å planlegge i området sjå her: Planinitiativ. SjømatStaden på Kalneset. 01.10.2021

Det er berre plangrensa som er endra. Dette inneber at tilgrensande eigedom i nord, deler av gnr.177/1, er inkludert i planområdet. I tillegg er ein mindre del av gnr. 177/9 inkludert for å sikre areal for siktsoner og stenging av eksisterande avkøyring. Bakgrunnen for endring av plangrensa er at ein har avdekka eit ønskje om å flytte dagens avkøyring, som ligg sør for næringsområdet, til areal nord for næringsområdet. Bakgrunn for endringa kan du lese her: Varsel om endra plangrense og nytt kart med plangrense finn du her:Planavgrensing

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg innan høyringsfristen:  23.05.2022
Til: ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
eller poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no



Varsel om oppstart- Detaljreguleringsplan Revslio, del av gnr./bnr. 17/5, Bjørnafjorden kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for bustad- og næringsområde i Revslio, del av gnr. 17 bnr. 5 m.fl. i Bjørnafjorden kommune. Planområdet er om lag 31,5 daa.

Plangrense, 13.08.2021

Om planområdet og planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bygging av konsentrerte bustader, bustader i blokk og næringsområde med tilhøyrande infrastruktur og uteopphaldsareal i nærleik til skule, barnehage og idrettsplass i Lysefjorden.

Planarbeidet er i hovudsak i samsvar med kommuneplanens arealdel, der eigedomen er sett av til bustad, ein mindre del LNF-område i sør og mindre del offentlege bygningar mot nord. Planområdet er i forslag til ny kommunedelplan for Bjørnafjorden Vest i hovudsak sett av til sentrumsføremål, og ein mindre del er sett av til veg mot aust og sør, og offentleg og privat tenesteyting i nord. Planavgrensinga er mot sør og aust tilpassa annan veggrunn i reguleringsplan for Åsen- Helleskaret.

Planen er vurdert til ikkje å løyse ut krav om konsekvensutgreiing jf. forskrift om konsekvensutgreiing.

Tiltakshavar er Markus Bolig AS og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.

Frist for innspel og merknader

Frist for uttale til oppstart av planarbeidet er sett til 23.05.2022. Uttaler og merknader skal vere skriftleg og sendast til:

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no

eller

ABO Plan & Arkitektur AS
Postboks 291
5203 Os

Eventuelle spørsmål kan rettast til ABO Plan & Arkitektur AS:

Marit G Røttingen, marit@abo-ark.no, tlf.: 406 96 616

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av innspel og merknader til Bjørnafjorden kommune, då alle mottekne innspel og merknader vert sendt samla til kommunen.

Referat frå oppstartsmøte for detaljregulering av Revslio

Planinitiativ Revslio



Melding om oppstart av detaljregulering for Bruravik næringsområde, Ulvik kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for Bruravik næringsområde i Ulvik kommune.
Planområdet ligg på nordsida av Eidfjorden ved innløpet til Osafjorden. Planområdet omfattar den nedlagde ferjekaien på Bruravik med tilgrensande sjøområde, og er om lag 135 daa stort, der av ca. 15 daa på land.

Om planarbeidet
Føremålet med planarbeidet er å avklare og regulere arealbruk for matproduksjon i sjø, med tilhøyrande infrastruktur på land (akvakultur).
Bruravik Utvikling AS er eigd av oppdrettsselskapa Eide Fjordbruk og Lingalaks. Bruravik Utvikling AS kjøpte i mars 2021 den nedlagde ferjekaien på Bruravik med grunnlag i å utvikle området til akvakulturverksemd.
På land er det aktuelt med å etablere bygg og funksjonar for kontor/opphaldsrom/teknisk bygg, oksygentankar, lager for utstyr mm., fôrsiloar, vassbehandlingsmodul, samt konstruksjonar for handtering av slam frå sjøanlegget. I tillegg, intern veg, snuplass og parkeringsplassar. Ein vil nytte eksisterande avkøyring frå fylkesvegen. Utviklinga på landområdet vil i hovudsak ta utgangspunkt i eksisterande planerte areal, og det er ikkje planlagt for inngrep i terrenget utanfor eksisterande tiltak. Ein ønskjer i tillegg å legge til rette for kaiareal som vil blir ein del av drifta av anlegget, slik at leveransar vil kunne skje sjøvegen i tillegg til på land.
I sjøområdet er det planlagt for matfisk produksjon i ein form for lukka anlegg. Det er per i dag ikkje bestemt type anlegg/konsept som skal etablerast her, men det er ein føresetnad at akvakulturverksemda vil ha  ei eller annan form for lukka teknologi. Med lukka teknologi vil ein unngå å få inn eller sleppe ut sjøvatn med lakselus/larver. Dette gir i tillegg moglegheit for oppsamling og bearbeiding av slam slik at utslepp til fjorden vert avgrensa samanlikna med tradisjonell oppdrett i opne merdar. Ein reguleringsplan for området inneber ei arealmessig opning for å kunne søke om løyve etter akvakulturlova på lokaliteten.
På bakgrunn av omfang av næringsverksemda ein vil etablere her, samt at sjøområda ikkje er regulert for akvakultur, ønskjer ein å starte ein reguleringsplanprosess med konsekvensutgreiing.

For meir informasjon om kva ein ønskjer å planlegge i området sjå relevante dokument.

Merknadar
Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg innan høyringsfristen:  24.05.2022
Til: ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord
eller poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no

Relevante dokument
Følgjebrev. Varsel om oppstart av planarbeid Bruravik næringsområde
Planavgrensing 14.02.22
Planinitiativ Bruravik næringsområde. 03.03.2022
Referat frå oppstartsmøte – signert.