Fv 552 Hatvikvegen – Områdeplan

Områdeplan for Fv 552 Hatvikvegen fra kryss med Solstrandvegen til Hattvik ferjekai. Planarbeidet omfatter utbedring av eksisterende fylkesveg til vegklasse S1. Planarbeidet omfatter også fremføring av gang- og sykkelveg og planskilt krysningspunkt for gående og syklende. Prosjektet omfatter totalt 4,2 km fylkesveg og utbedring og tilpasning til kryss, avkjørsler og sekundærveger.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleingsplan og prosjektering veg, lark

Tidspunkt

2014-2018

Oppdragsgiver

Os kommune