6. juni 2023

Reguleringsplan for Hegreneset på høring

Bergen kommune la 3. juni ut reguleringsplan for Hegreneset på høring. Planforslaget er utarbeidet på vegne av Hegreneset AS (Profier) av et fagteam ledet av ABO Plan og Arkitektur. Arkitekt for planen er SAAHA og landskapsarkitekt er Smedsvig Landskapsarkitekter.

Utforming av planforslaget har skjedd i tett og god dialog med Bergen kommune sine ulike faginstanser, ledet av Byplanavdelingen. Tidlige og tydelige avklaringer mellom tiltakshaver og kommunen om de viktigste premissene for utvikling av området, og en felles omforent fremdriftsplan har vært viktig for prosjektet. Dette har bidratt til at planarbeidet har holdt god og jevn fremdrift, samtidig som en gjennom faglig samarbeid underveis i prosessen har klart å finne gode kompromiss.
Planforslaget legger til rette for transformasjon av ca 50 daa næringsareal til 600 nye boliger og en sammenhengende sjøpromenade langs Hegreneset.

Torsdag 29. januar ble det avholdt nabomøte, oppsummering av nabomøtet ligger som vedlegg.

Link til høringsforslaget

Hegreneset oppsummering av nabomøte 29.06.2023

Hegreneset nabomøte 29.06.2023