Marikoven

Nye Marikoven kai og industriområde

Marikoven. Askøy  

Firma Cemco AS kjøpte i 2015 Waardals kjemiske/ en tidligere forurensende malingfrabrikk og dannet selskapet Marikoven Eiendom AS.  ABO ble engasjert til å tenke helhetlig utvikling og formulere et grunngitt utbyggingskonsept og utarbeidet en full reguleringsplan med sammensatte konsekvensutredninger.

Viktig grunnlag for utvikling i Marikoven var å løse logistikken, med havn, kai, utvidet utfylling i sjø, utbygging og parkering på tomten, samt utbedring av eksisterende eksternt vegnett i samarbeid med Askøypakken. Det hele har krevd omfattende utredninger herunder opplegg for håndtering av tidligere forurensing. Plan utvikling og utredningsarbeider er gjort i en lang  dialog med Askøy kommune, på administrativt og på politisk nivå. Mulighetsstudien fra ABO har vist seg å være et nyttig kommunikasjonsledd mellom mange parter – både inne i og fra prosjekt til verden utenfor.  

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Nytt reguleringsoppdrag med konsekvensutredning

Areal

30 000 m2

Tidspunkt

Ferdigstilt sommeren 2019

Oppdragsgiver

Marikoven Eiendom AS