Kartlegging av funksjonell strandsone

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen til Kvinnherad kommune er strandsoneverdier langs store deler av kommunen kartlagt. I arbeidet er ca. 365 km kystsone er kartlagt, og disse km er delt inn i 21 delområder. Kartleggingsarbeidet er avgrenset til områder med bebyggelse og press for videre utbygging.

Funksjonell strandsonekartlegging bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget og sikrer en differensiert og lokal tilpasset bruk av strandsonen. Kartleggingsarbeidet omfatter en analyse av landskap og landskapselement, og krever bl.a. befaring og flyfoto/kartstudie. I arbeidet står kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminne, bygningsmiljø og tilgjengelighet for allmennheten i fokus.

Gjennom å kartlegge funksjonell strandsone får kommunen et verktøy for vurdering av vern, tilpasset bruk og områder som kan legges til rette for utbygging.

Kartlegginga skal nyttes til:

  • Grunnlag for vurdering av arealinnspel og avgrensing av arealinnspill (konsekvensutredning)
  • Grunnlag for å regulere og differensiere byggegrense mot sjø
  • Grunnlag for å regulere hensynssone med spesifikke krav knyttet til strandsonen
  • En skyggeplan for videre arealforvaltning og planrevisjon

Prosjektinfo

Type oppdrag

Kartlegging

Areal

ca. 365 km

Tidspunkt

2019

Oppdragsgiver

Kvinnherad kommune