Strømme gård

Planområdet er på ca. 270 dekar. Det ligger mellom Bjørgeveien og Knappentjernet og grensar i nord til eksisterande bustadområde Vassteigen og i sør mot delar av busetnaden i Straumesvingen/Knappen. Planen legger til rette for ca 350 nye bustader med vekt på konsentrert utbygging i form av rekkehus eller liknande. Som del av planen vart det også regulert ein barnehage.

Volumstudier og 3D-illustrasjoner er fra delområde B15.