Sentralbadet

Et påbygg i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Bygget i seg selv innehar spesielle arkitektoniske kvaliteter, som et av modernismens sentrale verk og bygget ligger i et svært sammensatt kulturmiljø, med stor variasjon i alder og utforming. I tillegg er Sentralbadet en viktig del av byens identitet som byens første svømmehall. Med oppføringen av nytt svømmeanlegg på Nygårdstangen er Sentralbadets funksjon som offentlig svømmehall forbi, og det er behov for å åpne for en ny bruk av bygget som imøtekommer dagens behov for arealer i sentrum. Samlet sett gir dette spesielle utfordringer knyttet til hvordan en ombygging og ny bruk av bygget kan skje uten å forringe Sentralbadets arkitektoniske verdi i bymiljøet.

Illustrasjonene viser at Sentralbadet kan transformeres til et nytt og spennende bygg i bybildet og med det videreføre sin posisjon som et bygg med særlige arkitektoniske kvaliteter.

Et prinsipp som er lagt til grunn for utformingen er at påbygget skal ha samme omkrets og volum som eksisterende bygningskropp, men med en annen fasade. Dette er med på å skape en harmonisk kontrast mellom eksisterende fasade og nytt påbygg. Det inntrukne første nivået i påbygget tydeliggjør skille mellom nytt og gammelt.

Glassfasaden omslutter en indre, mer kompakt kjerne. En slik løsning gir mye luft og lys i store deler av påbygget. Utvendig vil glassfasaden kunne gi et svært variert og spennende uttrykk der bygget på dagtid reflekterer omkringliggende bebyggelse og på natten kan belyses fra innsiden på ulike måter.

Illustrasjonene er kun et eksempel på hvordan et påbygg kan løses innenfor de rammene som reguleringsplanen åpner for.